W dniu 25 listopada br. Krajowy Zarząd PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego spotkał się na posiedzeniu on-line. W posiedzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Krajowy Zarząd PZD analizował przekazane przez Okręgi PZD propozycje w sprawie wysokości składki członkowskiej i partycypacji na rok 2022 uwzględniając sytuację finansową OZ i KR, ale także rosnącą inflację w kraju.  KZ po dyskusji przyjął propozycje obu opłat, które zostaną przedłożone do decyzji Krajowej Rady PZD na najbliższym posiedzeniu planowanym na dzień 9 grudnia br.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się informacją na temat ROD, w których nie odbyło się walne zebranie (konferencje delegatów) w 2021 roku. Opracowane na podstawie informacji z okręgów dane wskazały, że zebrania nie odbyły się 185 ROD. W tej sytuacji Krajowy Zarząd PZD uznał, że niezbędne jest poznanie przyczyn takiego stanu w każdym ROD i podjęcie adekwatnych do tych ustaleń decyzji. Postanowienia zawarł w uchwale nr 372/2021 w sprawie wytycznych dla jednostek i organów w PZD w zakresie działań wobec ROD, w których w 2021 r. zaniechano odbycia walnego zebrania lub konferencji delegatów ROD.

Kolejnym tematem była nowelizacja uchwały nr 153/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom. Krajowy Zarząd PZD po przedstawieniu wyników konsultacji z księgowymi PZD oraz Biurem Prawnym PZD wprowadził nowy wzór Informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD za poprzedni rok, o której mowa w art. 33 ust. 3 i 4 ustawy o ROD. Zmiana ta ma ułatwić przygotowywanie tej informacji zarządom ROD, do czego są zobowiązane wskazanymi powyżej przepisami ustawy o ROD oraz generowanie jej z programu DGCS PZD System.

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył odwołanie od uchwały OZ Podkarpackiego w sprawie ROD „Solidarność” w Mielcu i zdecydował o uchyleniu zaskarżonej uchwały.

Na wniosek OZ Śląskiego Krajowy Zarząd PZD dokonał zmiany w Rejestrze ROD statusu ROD „Dobra Myśl” w Katowicach z czasowego na stały. Ponadto zgodnie ze swoimi kompetencjami statutowymi Krajowy Zarząd PZD wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD odnośnie ROD „Ubezpieczeniowiec” w Poznaniu oraz  w związku z likwidacją części ROD „Wolność” w Bielawie (Okręg Sudecki PZD). Krajowy Zarząd PZD przyznał także dotacje na inwestycje i remonty z Funduszu Rozwoju KR PZD dla ROD Stokrotka w Jarocinie (Okręg w Kaliszu) oraz z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD dla ogrodu „Nowalijka 3” w Krakowie. Krajowy Zarząd PZD przyznał również pożyczkę z Funduszu Samopomocowego ROD „Jedność” w Pile na wykonanie monitoringu w ROD, ROD „Mieszko” w Rzeszowie na dokończenie budowy Domu Działkowca oraz ROD „Słonecznik” w Krakowie na wykonanie sieci wodociągowej w ROD.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z ocenami funkcjonowania i wdrażania programu DGCS PZD System. Propozycje te zostaną wykorzystane we współpracy z firmą DGCS z Kalisza.

ZRS