Okręgowy Zarząd Łódzki PZD składa serdeczne podziękowania członkom Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KONWALIA” w Mokrej Prawej za postawę wykazaną w trakcie „zebrania ustawowego”. Zagłosowaliście „nogami” nie przychodząc na zwołane „zebranie ustawowe”. Zabrakło quorum do podjęcia decyzji o wyłączeniu się ze struktur Związku. Nie biorąc udziału w zebraniu wyraziliście chęć pozostania w PZD.

Z całego serca dziękujemy Wam za taką postawę!

Gratulujemy mądrej, rozważnej, dojrzałej decyzji.

Pozostając w Polskim Związku Działkowców daliście dowód, że rozumiecie co zawiera powiedzenie „małe jest piękne, ale duży może więcej”. PZD jest największą organizacją społeczną w Polsce. Liczy ponad milion członków.

Z taką organizacją liczą się władze krajowe i samorządowe. Dowodem na to są konsultacje władz w sprawach przygotowywanych ustaw. W nieodległym czasie zasięgano opinii Związku w temacie projektu ustawy m.in. dotyczącej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czy też ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

W grudniu 2013 roku Sejm uchwalił ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Przepisy tej ustawy dają każdemu ROD możliwość powołania własnego stowarzyszenia ogrodowego. Mimo tego, ponad 95% ogrodów pozostaje w PZD. Pozostaje bo:

  • ma świadomość że może liczyć na wsparcie Związku w przypadku kiedy nie starcza środków na remonty, inwestycje. Wyrazem tego wsparcia są dotacje i nisko oprocentowane pożyczki (oprocentowanie na 2022 r. to 3%),
  • może liczyć na wsparcie w sporze z Urzędem Skarbowym, ZUS, władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem Wody Polskie,
  • otrzyma pomoc w zakusach, prawdziwych i fałszywych, byłych właścicieli na teren na którym zlokalizowany jest ogród. W tym celu władze Związku utworzyły Fundusz Obrony ROD,
  • w przypadku doznania klęski żywiołowej otrzymają dotację na usunięcie jej skutków. Utworzono Fundusz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD,
  • otrzymają pomoc prawną w różnych sprawach,
  • uzyskają poradę w sprawach ogrodniczych, w zagospodarowaniu działki,
  • Zarządy, Komisje Rewizyjne ROD uzyskają potrzebną wiedzę, jak administrować ogrodami zgodnie z przepisami związkowymi i prawem ogólnie obowiązującym,
  • ośrodki finansowo-księgowe poprowadzą księgowość, zgodnie z wymogami w tej dziedzinie.

Dla wielu członków Związku ważne jest mieć możliwość brania udziału w konkursach okręgowych, krajowych na „najpiękniejszą działkę,” czy „przodujący ogród działkowy”. Bo chcą pochwalić się działką, ogrodem. Chcą, aby ich dokonania doceniono na szerszym forum niż ogrodowe.

Natomiast dla aktywu ogrodowego cenne są wyróżnienia w postaci dyplomów, odznak, medali okolicznościowych przekazywanych przez wyższe organy PZD. Dla aktywu związkowego jest zaszczytem być docenionym przez struktury okręgowe i krajowe.

W 2021 roku Związek obchodził jubileusz 40 lecie swojego istnienia. Były to lata dynamicznego rozwoju, ale również czasem zagrożenia likwidacją.

Dzięki działkowcom, ich rodzinom, przyjaciołom i sympatykom ruchu działkowego Związek obronił swoje istnienie.

Obecny czas też nie jest przysłowiową sielanką. W dalszym ciągu ogrody szczególnie w dużych miastach są uważane za atrakcyjne na inwestycje celu niepublicznego. Mówią to nawet Ci, którzy ogrody w mieście zaliczają do tzw. „płuc miasta”. Przysłowiową „solą w oku” jest dla nich to, że zamiast ogrodu działkowego widzieliby w tym miejscu osiedle mieszkaniowe czy hipermarket. Wielu uważa też, że zwolnienia ogrodów z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, zrównaniu opłat za wodę z ujęć studni głębinowych ROD z rolnikami to nieuzasadniony przywilej.

Niechętni wobec ruchu ogrodnictwa działkowego nie składają broni.

Wmawiają działkowcom złudne przekonanie, że ogród poradzi sobie bez pomocy Związku.

Zarząd Okręgu jeszcze raz dziękuje, że nie daliście wiary i nie podzieliliście argumentów organizatorów opuszczenia Związku.

Wydawało się że organizatorzy opuszczenia Związku przez Wasz ogród honorowo pogodzili się z porażką.

Niestety wybrany niezgodnie z statutem PZD Zarząd ROD nie chce przyjąć do wiadomości że jedynym statutowym organem w ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej jest Zarząd komisaryczny ROD.

Jednym z działań pana Andrzeja Malki – wybranego na nieważnej nadzwyczajnej konferencji delegatów prezesa zarządu ROD, wymuszających na Okręgowym Zarządzie Łódzkim PZD zmianę decyzji o powołaniu Zarządu komisarycznego jest wiec protestacyjny zwołany w drodze sms-ów skierowanych do działkowców. Okazuje się też, że „Prezes” ma telewizję TVP na tzw. „pstryknięcie palcami”. To już drugi raz TVP na jego zaproszenie „gościła” w tym ogrodzie. TVP transmitowało to wydarzenie na żywo w regionalnym programie: „Interwencje”.

Pan Andrzej Malka przedstawiający się jako człowiek porozumienia i dialogu próbował wywrzeć wrażenie, że to działkowcy domagają się zmiany decyzji przez Okręgowy Zarząd Łódzki PZD, a on jest jedynie wyrazicielem ich oczekiwań.

To działanie byłoby do przyjęcia w kategoriach prezentowania własnego zdania, gdyby nie dopuszczano się manipulacji i głoszenia kłamstw.

Po pierwsze, w spotkaniu uczestniczyło około 4-5% z ponad tysiąca działkowców ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej.

Po drugie i o wiele bardziej istotne jest to, że podawano nieprawdziwe informacje dotyczące „zarobków” członków Zarządu komisarycznego. Stwierdzono, że członkowie Zarządu Komisarycznego ROD będą zarabiali po 4-5 tysięcy złotych.

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD podkreśla, że członkowie Zarządu komisarycznego wykonują swoje obowiązki społecznie.

Gdyby jednak założyć, ze członkowie Zarządu Komisarycznego oczekiwali świadczeń za pełnienie funkcji w tym organie, co jest możliwe i dozwolone w świetle przepisów związkowych, to ich świadczenia musiałyby zmieścić się w kwocie około 800 zł. za cały okres sprawowania funkcji w tym zarządzie. To jest sześć razy mniej niż ogłoszono na wiecu.

Na wiecu głoszono poglądy nie mające oparcia w statucie PZD. Uczestnicy wiecu podawali informacje nieprawdziwe, które były przekazywane przez prowadzącą program, a odnosiły się do sposobu wyłaniania członków organu komisarycznego oraz braku możliwości uzyskiwania dotacji do zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD. Ponadto prowadząca zadała pytanie, zdające się sugerować odpowiedź, a odnoszące się do decyzji Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD jako zemsty za próbę opuszczenia PZD przez ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej oraz oświadczyła, że nie jest to ostatnia wizyta TVP 3 w tym ogrodzie.

Zatem, czy w tej sytuacji należy spodziewać się kolejnych wieców, demonstracji, które polaryzują społeczność w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Konwalia” w Mokrej Prawej?

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD pragnie podkreślić, że powołany Zarząd komisaryczny ma określony czas działania, że jego zadaniem jest bieżące administrowanie ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej, dokonywanie płatności za prąd, wodę i inne zobowiązania i zwołanie walnego zebrania członków w celu dokonania wyboru do organów ROD.

Jeśli wolą zebranych na walnym zebraniu będzie wybór człowieka porozumienia i dialogu do zarządu ROD, a nawet na prezesa tego organu to Okręgowy Zarząd Łódzki PZD nie będzie tego kwestionował.

                                                                                                                                Okręgowy Zarząd Łódzki

                                                                                                                         Polskiego Związku Działkowców

Łódź, dnia 3 stycznia 2022 roku.