Dobiegły końca trwające od 21 lutego br. narady szkoleniowo-instruktażowe dla przedstawicieli Zarządów ROD, zorganizowane przez Okręg Łódzki PZD w Łodzi. W spotkaniach brali udział Prezesi i Skarbnicy oraz  zaproszeni, za pośrednictwem Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD.   Narady miały na celu zapoznanie uczestników z procesem przygotowania oraz przebiegu Walnego Zebrania. Omówione zostały materiały sprawozdawcze, w tym, sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu ROD, sprawozdania finansowe za 2022 r,  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD następnie plany pracy organów statutowych ROD, preliminarze finansowe ROD na 2023 r. oraz  materiały dotyczące planowanych remontów, modernizacji i inwestycji.

Należyte przygotowanie merytoryczne i przebieg Walnego Zebrania, w tym uchwały będące w kompetencji WZ omówione zostały przez Prezes Okręgu Panią Izabelę Ożegalską, sprawozdawczość finansowa oraz prezentacje dotyczące gospodarki finansowej i wynagrodzeń w ROD PZD przez Główną Księgową Elżbietę Janiszewską - Jarząb.

   

   

Zagadnienia w sprawie inwestycji, remontów i modernizacji podczas prezentacji przedstawiał inspektor ds. inwestycji Pan Rafał Majer, omówił schemat procesu inwestycyjnego w ROD PZD, poszczególne jego etapy, w tym mechanizm przyznawania pożyczki i dotacji oraz wzory prawidłowo wypełnionych dokumentów  w sprawie zadań remontowych/inwestycyjnych.

Zarządy ROD zapoznane zostały również z założeniami projektu konkursu na dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, który przeznaczył pulę 1 mln zł, do 30 tys. dla ROD z przeznaczeniem na zieleń, wodę i aleje.

Kolejne tematy poruszone na naradach to użyteczność programu DGCS PZD System oraz współpraca z powołanymi w Okręgu Łódzkim PZD Ośrodkami Finansowo-Księgowymi dla ROD.

Pani Prezes omówiła również temat komunikacji w Związku. Przy okazji tego zagadnienia skierowana została prośba, aby powiadamiać Okręg o ważnych sprawach dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych, nie tylko tych urzędowych (np. kontrole jednostek samorządowych), ale również tych którymi warto się pochwalić. Zarządy zostały poinformowane o tym, że od 31 marca 2023 r. wszelka korespondencja email między jednostkami PZD kierowana będzie tylko na adresy z rozszerzeniem @pzd.pl ( np. rodsasankalodz@pzd.pl).

Podsumowując narady należało podkreślić również osiągnięcia Polskiego Związku Działkowców w 2022 r. mające ogromny wpływ na bieżące funkcjonowanie Ogrodów, jak i wsparcie dla działkowców: min. tańszy prąd dla ROD, zwolnienie ze składek ZUS wynagrodzeń organów statutowych, udział ROD PZD w konkursie grantowym finansowanym ze środków unijnych „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Okręg Łódzki PZD gorąco dziękuje wszystkim uczestnikom narad za uczestnictwo i tym samym uszanowanie czasu poświęconego przez pracowników na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń.

Narady odbyły się w następujących terminach:

  1. 21.02.2023 - Piotrków Trybunalski
  2. 22.02.2023 - Skierniewice
  3. 23.02.2023 - Sieradz
  4. 24.02.2023 - Kutno
  5. 27.02.-02.03.2023 - 7 grup w Łodzi

E.JJ