W dniach 8-9 marca br. odbyła się narada dyrektorów biur Okręgów PZD, która m. in. zajęła się niezwykle ważnym tematem wykorzystania i rozliczania kosztów pośrednich przeznaczonych na realizację programu ARiMR. Od kilku miesięcy bowiem jednostki PZD podejmują szeroko zakrojone działania zmierzające do realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Stąd coraz większe zainteresowanie możliwością przeznaczenia części środków z grantów - w ramach kosztów pośrednich – na rozmaite cele powiązane z realizacją przedmiotowego projektu. Wiele ROD zabezpieczyło środki na pokrycie tych kosztów. Jednak zasady w tym zakresie rodziły istotne wątpliwości, których wyjaśnienie było niezbędne z uwagi na możliwość kwestionowania w przyszłości poszczególnych wydatków rozliczanych w ramach kosztów pośrednich. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD podjął intensywne działania, aby ARiMR przedstawiła klarowne stanowisko dotyczące kryteriów kwalifikacji kosztów, które można zrekompensować z określonej części udzielonego grantu. Tego rodzaju stanowisko zostało ostatnio opublikowane jako uzupełnienie tzw. Podręcznika Grantobiorcy (wersja z lutego 2023 roku).

Ze względu na duże zainteresowanie tematem oraz konieczność skrupulatnego przestrzegania ustalonych zasad wydatkowania środków z grantów, Krajowy Zarząd podjął 7 marca br. stanowisko w sprawie zasad rozliczania kosztów pośrednich w ramach projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Dokument ten w sposób kompleksowy i przystępny przybliżył najważniejsze reguły obowiązujące jednostki PZD w przedmiotowym zakresie. Wyjaśnia w szczególności kwestię wydatkowania do 10% wartości grantu na rozmaite cele niezbędne do realizacji projektu, w tym wynagrodzenia osób, dzięki których pracy granty trafiają do ROD i są tam skutecznie wykorzystywane. Przytacza również katalog wydatków, jakie mogą być finansowane z określonej części udzielonego grantu, np. zakup zestawu komputerowego, czy też koszty ubezpieczeń majątkowych na potrzeby realizacji projektu. Ponadto stanowisko położyło specjalny nacisk na konieczność dochowania zasady racjonalności, oszczędności i niezbędności w wykorzystaniu środków z grantu na koszty pośrednie. Przestrzeganie tych zasad jest bowiem warunkiem rozliczenia udzielonego grantu i uniknięcia sankcji umownych, łącznie ze zwrotem środków z odsetkami.

Z tych względów stanowisko Krajowego Zarządu zostało szczegółowo omówione podczas ostatniej narady dyrektorów biur Okręgów PZD, aby reguły wykorzystania kosztów pośrednich zostały najefektywniej wdrożone we wszystkich jednostkach PZD, a zwłaszcza ROD, które realizują omawiany program grantowy.  W tym zakresie niezbędne jest bowiem ścisłe przestrzeganie zasad wynikających z podstawowych dokumentów dotyczących projektu, a zwłaszcza umowy o powierzenie grantu, Regulaminu Konkursu, a także Podręcznika Grantobiorcy. Niezależnie jednak od tego warto zauważyć, że w wielu wypadkach pożądanym rozwiązaniem byłoby wręcz zrezygnowanie z deklarowanych kosztów pośrednich i dokonanie tzw. relokacji środków na wydatki bezpośrednio związane z projektem. Przyczyniłoby się to do efektywniejszej realizacji przedmiotowego programu z korzyścią dla rodzinnych ogrodów działkowych.

W związku z ogromną wagą przedmiotowego tematu zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tekstem stanowiska Krajowego Zarządu PZD z 7 marca 2023 roku w sprawie zasad rozliczania kosztów pośrednich w ramach projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Dokument ten dostępny jest na stronie www.pzd.pl.

 rpr. T. Terlecki