KOMUNIKAT 

Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD

z dnia 11 kwietnia 2022r.

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD pragnie przypomnieć Zarządom ROD, że dnia 1 lipca 2021 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku/ lokalu zobowiązany jest zgłosić posiadanie źródeł ciepła lub spalania paliw do 1MW. Celem CEEB jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”. Obowiązek ten wynika z art. 27a-27g ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 21 listopada 2008r.

Obligatoryjność zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców budynków/lokali posiadających takie instalacje, również Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako nieruchomości niezamieszkałych. Działkowców i Zarządy ROD obowiązuje formularz B.

W zakresie świetlic ogrodowych, domów działkowca, budynków administracyjnych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. deklarację musi złożyć Zarząd ROD, natomiast w przypadku altan działkowych wyposażonych w kominki, kozy, ogrzewanie elektryczne itd. zobowiązany jest indywidualnie działkowiec.

Zgłoszenie źródeł ciepła lub spalania paliw można dokonać poprzez złożenie deklaracji:

  • elektronicznie lub pisemnie (wysłać bądź dostarczyć osobiście do urzędu miasta/gminy)

Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku.

Termin:

  • Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.
  • dla nowego źródła ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 roku termin ten wynosi 14 dni od daty jego uruchomienia.

Brak złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny.

W związku z powyższym, Okręgowy Zarząd Łódzki PZD przypomina Zarządom ROD o tym obowiązku, jak również zobowiązuje do powiadomienia działkowców poprzez wywieszenie plakatu w gablotach ogrodowych, informowania  w rozmowach z użytkownikami działek, a także zachęca, aby poruszyć temat na Walnym Zebraniu.

Okręgowy Zarząd Łódzki

Polskiego Związku Działkowców