Komunikat Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 marca 2023 roku

Komunikat
Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców
z dnia 15 marca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego naboru wniosków o udzielenie dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.

Dnia 14 marca 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego na swojej stronie internetowej zamieścił ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Łączna kwota przeznaczona na dotacje wynosi 1 mln zł.

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD od kilku miesięcy prowadził rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w sprawie opracowania założeń do projektu, który umożliwi wykorzystanie środków z funduszy samorządowych na inwestycje w ROD.

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Łódzkiego ma za zadanie wyłonić projekty, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach, umożliwią modernizację ogólnodostępnych terenów ROD, podnosząc tym samym ich atrakcyjność.

Maksymalna kwota dotacji to 30 000 zł. Wysokość wnioskowanej dotacji może stanowić do 100 % wydatków planowanych w ramach zadania (bez angażowania środków własnych). Środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia zadeklarowanego rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przygotowany wniosek należy przedłożyć w biurze Okręgu Łódzkiego, celem weryfikacji formalnej i merytorycznej. Przedstawiciele zarządów ROD, których wnioski uzyskają pozytywną ocenę  otrzymają w drodze uchwały OZŁ PZD pełnomocnictwa substytucyjne
do reprezentowania PZD przy czynnościach związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji.

Z uwagi na to, iż wiele Walnych Zebrań ROD odbywać się będzie dopiero po 12 kwietnia br. tj. po ostatecznym terminie składania wniosków, Okręg Łódzki przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 12/2023 r. z dn. 16 lutego 2023 r. Krajowego Zarządu PZD, zarządy ROD mogą występować o dotacje z sektora finansów publicznych na podstawie własnej uchwały.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Okręgu Łódzkiego PZD i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

http://lodz.pzd.pl/dotacje-dla-stowarzyszen-ogrodowych-prowadzacych-rodzinne-ogrody-dzialkowe-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego/

Łódź, dn. 15 marca 2023 r.