KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie funkcjonowania struktur PZD

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

 

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii COVID-19, w dniu 5 listopada 2020 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny funkcjonowania biur Okręgów PZD w związku z wprowadzonymi rozwiązaniami prawnymi,  w tym uchwałą nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii i wydał w tym zakresie stosowne zalecenia (uchwała nr 325/2020).

Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny aktualnej sytuacji PZD i działkowców w związku z obecną sytuacją epidemiczną, w tym wydanymi przez rząd nowymi ograniczeniami i obostrzeniami, zmierzającymi do wprowadzenia lockdownu w Polsce. Krajowy Zarząd PZD uznał, że pomimo tak trudnej sytuacji, w której znalazło się nasze społeczeństwo, nie można zapominać o ważnych zadaniach PZD oraz potrzebach ROD i działkowców. Dlatego też działalność Polskiego Związku Działkowców powinna być kontynuowana. W szczególności, wszystkie biura jednostek organizacyjnych PZD (jednostki krajowej, Okręgów PZD oraz ROD) powinny funkcjonować w nieprzerwany sposób, jednakże z ograniczeniami zapewniającymi bezpieczeństwo interesantów, w tym działkowców oraz członków organów Związku oraz pracowników.

W związku z powyższym przypominamy o najważniejszych zasadach związanych z funkcjonowaniem biur ROD oraz działalnością organów ROD:

ü osoby wchodzące w skład organów ROD mają bezwzględny obowiązek stosowania się do przepisów prawnych władz państwowych i lokalnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii, które w razie konfliktu - mają pierwszeństwo przed przepisami obowiązującymi w PZD,

ü obowiązuje całkowity zakaz organizowania w ROD wszelkich szkoleń, narad i innych podobnych imprez związanych z działalnością PZD oraz imprez i przyjęć okolicznościowych, z wykorzystywaniem infrastruktury PZD (świetlic, domów działkowca),

ü organy ROD powinny realizować swoje zadania statutowe, w szczególności rozpatrywać skargi, odwołania, wnioski, zatwierdzać umowy przeniesienia praw do działki oraz prowadzić korespondencję – na zasadach i w formach zapewniających bezpieczeństwo osób zainteresowanych, członków organów oraz ewentualnych pracowników biur ROD. W szczególności posiedzenia organów powinny odbywać się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków elektronicznych, umożliwiających komunikację w czasie rzeczywistym. W przypadku posiedzeń stacjonarnych – powinny zostać zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa, o których mowa w uchwale KZ PZD nr 295/2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii.

ü obsługa działkowców powinna odbywać się przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej. W tym celu zarządy ROD powinny wywiesić na tablicy ogłoszeń ROD informację o adresach i kontaktach (powinny zostać wykorzystane formularze przekazane przez jednostkę krajową PZD) oraz podać stosowną informację na stronie internetowej ROD oraz Okręgu. Obsługa działkowców powinna mieć miejsce wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa, o których mowa w uchwale KZ PZD nr 295/2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii.

ü wpłaty od działkowców powinny być przyjmowane przede wszystkim przelewem na  konto bankowe ROD. W tym celu zarządy ROD powinny wywiesić na tablicy ogłoszeń ROD informację o numerze rachunku bankowego ROD (powinny zostać wykorzystane formularze przekazane przez jednostkę krajową PZD) oraz podać stosowną informację na stronie internetowej ROD,

ü komunikacja organów ROD z Okręgami PZD oraz jednostką krajową powinna być niezakłócona. Powinna ona polegać przede wszystkim na kontakcie telefonicznym, e-mailowym, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (albo skrzynek pocztowych, które są ustawiane przed coraz większą liczbą Okręgów). Kontakty bezpośrednie w biurze Okręgu PZD (czy tez jednostki krajowej) powinny zostać ograniczone do minimum i dotyczyć wyłącznie spraw pilnych, niecierpiących zwłoki lub wymagających wyłącznie bezpośredniego kontaktu.

ü w zależności od sytuacji w danym ROD, zarządy ROD powinny korzystać z uprawnienia do podejmowania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń w dostępie do terenu ROD dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin oraz o wyłączeniu części infrastruktury ogrodowej z ogólnego używania – zwłaszcza: świetlic, placów zabaw, siłowni plenerowych i innych ogólnodostępnych urządzeń.

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii w Polsce, Krajowy Zarząd PZD będzie dalej monitorował i systematycznie oceniał funkcjonowanie struktur PZD oraz w zależności od zmieniającej się sytuacji prawnej, podejmował działania mające na celu zabezpieczenie dalszej działalności PZD, z uwzględnieniem potrzeb ROD i działkowców.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 6 listopada 2020 r.