Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie odpowiedzi Ministerstwa Klimatu dotyczącej programu „Moja Woda” .

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w dniu 1 lipca 2020 r. ruszył program walki z suszą pn. „Moja Woda”. 16 wojewódzkim funduszom ochrony środowiska zostało przyznanych 100 milionów złotych na udzielanie dotacji do 5 tys. zł, lecz nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów wykonania instalacji zatrzymującej wody opadowe oraz roztopowe.

Przypominamy, że na etapie przygotowywania ww. programu tj. w dniu 5 czerwca 2020 r. Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki wystąpił do Ministra Klimatu o objecie ww. programem również ROD i działkowców. W swoim piśmie wskazał m.in., że program „Moja Woda” jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla działkowców, którzy pielęgnując roślinność na działkach w ROD, jak również uprawiając warzywa i owoce chcą racjonalnie gospodarować wodą i wykorzystywać dostępne na rynku instalacje umożliwiające zatrzymanie deszczówki, czy też wód pochodzących z roztopów. Jednocześnie wskazał, że dla PZD zrzeszającego ponad 4,6 tys. ogrodów działkowych i ponad milion członków, od kilkudziesięciu lat priorytetowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy klimatu, w tym kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka. PZD przygotował dla ROD i działkowców szereg programów, mających na celu świadome i rozsądne gospodarowanie środowiskiem naturalnym. Między innymi w 2020 r. przyjął Program Klimatyczny, który porusza takie zagadnienia jak: ochrona zasobów wodnych i przeciwdziałanie suszom, gospodarka odpadami, czyste powietrze, bioróżnorodność i uprawy ekologiczne, odnawialne źródła energii, inicjatywy ekologiczne, suwerenność żywnościowa, działania edukacyjne. Związek prowadzi również szeroką działalność informacyjną oraz edukacyjną na łamach mediów związkowych oraz w wydawnictwach. Wiedza przekazywana jest także poprzez szkolenia i instruktaże prowadzone przez instruktorów ds. ogrodnictwa oraz Społecznej Służby Instruktorskiej. PZD walczy o objęcie działkowców programem „Moja Woda” mając na względzie, że społeczność działkowa - w porównaniu z właścicielami domów jednorodzinnych – nie jest zamożna. Działkowcy to najczęściej seniorzy, ludzie młodzi na dorobku, czy też rodziny z dziećmi. Zdecydowana większość z nich mieszka w blokach, a działka w ROD jest dla nich jedynym miejscem wypoczynku i możliwością uprawy kwiatów, warzyw i owoców. Aby jednak realizować ww. działania, potrzebują oni wody, którą chcą oszczędnie wykorzystywać. Taką możliwość daje im program „Moja woda”, który pozwoli na wsparcie finansowe w wybudowaniu instalacji zatrzymującej wodę opadową oraz roztopową. Jego realizacja w ogrodach działkowych, miałaby zatem korzystny wpływ nie tylko na środowisko, ale i możliwość rozwijania zdrowych i tanich upraw ogrodniczych, co przełożyłoby się na oszczędności w budżetach domowych.

W dniu 10 lipca 2020 r., Prezes PZD otrzymał odpowiedź od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu – Adama Guibourge-Czetwertyńskiego, który podziękował za działania podejmowane przez PZD na rzecz ochrony środowiska. W szczególności docenił propagowanie przez PZD postaw i zachowań proekologicznych za pośrednictwem broszur i materiałów związkowych. Jednakże poinformował, że z uwagi, że program „Moja Woda” jest pierwszym ogólnokrajowym programem skierowanym na wsparcie retencji opadowej i roztopowej i ma charakter pilotażowy, jego beneficjentami pozostali wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych. Wskazał jednak, że nie można wykluczyć, że ewentualne dalsze wersje programu „Moja Woda” będą adresowane również do podmiotów zbiorowych, również do działkowców lub ich organizacji.

W związku z powyższym pismem, KZ PZD zamierza monitorować działania Ministerstwa Klimatu związane z ewentualnym rozszerzeniem w przyszłości grupy beneficjentów programu „Moja Woda”. Niezależnie od tego planuje w dalszym ciągu wspierać działania działkowców związane z racjonalnym gospodarowaniem wodą na działkach w ROD oraz współuczestniczyć w ewentualnych innych programach umożliwiających otrzymanie dotacji na sfinansowanie urządzeń i obiektów w ROD służących oszczędnej gospodarce wodą i ochronie środowiska.

Jednocześnie dziękuje wszystkim strukturom Związku i działkowcom za kierowanie w imieniu PZD wystąpień do Ministra Klimatu z wnioskiem o objęcie ogrodów i działkowców programem „Moja Woda”!

 

Poniżej:

1)    Odpowiedź z Ministerstwa Klimatu z dnia 10.07.2020 r.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 10.07.2020 r.