Komunikat Krajowego Zarządu PZD
w sprawie dyżurów telefonicznych
pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD
oraz biura Krajowej Rady PZD

 

Krajowy Zarząd PZD ma pełną świadomość, iż w warunkach stanu epidemii największe obciążenia i zadania dotyczące funkcjonowania ROD spoczywają na zarządach ROD. Mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania struktur Związku, w tym zarządów ROD, Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020 r. (środa) w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych.

Celem ustanowienia dyżurów jest pomoc zarządom ROD oraz działkowcom w rozwiązywaniu wszystkich problemów występujących w rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie:

 

  1. zarządzanie ROD, w tym: odbywanie posiedzeń organów ROD, walnych zebrań, zasad ustalenia i pobierania opłat za media w ROD;
  2. porady prawne, w tym sprawy sporne i sądowe;
  3. porady ogrodnicze, w tym szkolenia i instruktaże dla działkowców;
  4. inwestycje w ROD;
  5. gospodarka gruntami;
  6. gospodarka finansowa ROD, w tym: sprawozdania finansowe i preliminarze, opłaty ogrodowe.

 

Dyżury telefoniczne w okresie epidemii odbywać się będą w biurach Okręgowych Zarządów  PZD i biurze Krajowej Rady PZD od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00.-12.00 i 12-15.00, przy czym każdy z bloków godzinowych obejmować będzie inny zakres merytoryczny.

Dyżury pełnione będą przez pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów  PZD i biura Krajowej Rady PZD z danego zakresu funkcjonowania ROD.

Okręgowe Zarządy PZD oraz Krajowa Rada PZD na swoich stronach internetowych zamieszczać będą aktualne grafiki dyżurów telefonicznych, które zawierać będą szczegółowe informację nt. dnia, godziny, zakresu merytorycznego, osoby, udzielającej porady oraz numeru telefonu do niej. Dzięki takiej informacji członkowie zarządów ROD i działkowcy będą mogli zwracać się bezpośrednio do właściwej merytorycznie osoby, w określony dzień i godzinę.

W celu uzyskania informacji członkowie zarządu ROD oraz działkowcy winni w pierwszej kolejności zwrócić się z zapytaniem do właściwego Okręgowego Zarządu PZD i pracownika merytorycznego, który udzielić może bardziej szczegółowej odpowiedzi w sprawie, bowiem OZ PZD maja większą wiedzę na temat sytuacji,  funkcjonowania i problemów występujących w danym ROD. W przypadku, gdy właściwy OZ PZD nie będzie mógł udzielić informacji, osoba zainteresowana skierowana zostanie do innego Okręgu PZD.

Biuro Krajowej Rady PZD udzielać będzie porad w zakresie spraw bardziej złożonych i ogólnozwiązkowych, a także z zakresu działu kadr (świadczenia, umowy cywilno-prawne oraz zatrudnianie pracowników).

W okresie realizowania dyżurów telefonicznych, zawieszone zostają porady prawne udzielane przez biuro Krajowej Rady PZD w każdy piątek oraz rotacyjne dyżury prawne świadczone przez radców prawnych w OZ PZD w każdą środę.

 

Krajowy Zarząd PZD liczy, iż dyżury telefoniczne zapewnią zarządom ROD i działkowcom uzyskanie pełnej i wyczerpującej informacji we wszystkich najważniejszych zakresach związanych z funkcjonowaniem ROD.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 21.04.2020 r.

Dyżury telefoniczne - 20.04 - 25.04