Na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. Krajowy Zarząd PZD przyjął oczekiwane przez organy PZD:

1)     Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań przyjęte uchwałą nr 24/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 r.

2)     Wytyczne dotyczące sporządzania rocznych sprawozdań finansowych ROD za 2020 wraz z załącznikami przyjęte uchwałą nr 25/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 r.

3)     Wytyczne dotyczące opracowania preliminarzy finansowych ROD na 2021 wraz z załącznikami przyjęte uchwałą Krajowego Zarządu PZD nr  26/2021  z dnia 9 lutego 2021 r.

4)     Wytyczne dotyczące sporządzania rocznych sprawozdań finansowych jednostek terenowych PZD za 2020 wraz z załącznikami przyjęte uchwałą nr 27/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 r.

5)     Wytyczne dotyczące opracowania preliminarzy finansowych jednostek terenowych PZD na 2021 wraz z załącznikami przyjęte uchwałą Krajowego Zarządu PZD nr  28/2021  z dnia 9 lutego 2021 r.

 

Krajowy Zarząd PZD podkreśla, że przy opracowywaniu wytycznych i wzorów dokumentów wziął pod uwagę doświadczenia płynące z wydarzeń, jakie miały miejsce w 2020 roku związane z stanem epidemii oraz decyzje odnośnie przeprowadzenia walnych zebrań w ROD podjęte przez Zarządy ROD na podstawie uchwały nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne.

Dlatego też, w wytycznych znalazły się instrukcje do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych/ konferencji delegatów zarówno  dla ogrodów, które w 2020 roku odbyły walne zebranie (niezależnie od formy dopuszczonej przez KR PZD wyłącznie w roku 2020),  jak również dla tych ROD, które podjęły decyzję o odstąpieniu od odbywania walnego zebrania/konferencji delegatów, dla których opracowane zostały specjalne, dodatkowe wzory dokumentów. Wytyczne zostały poszerzone o instrukcje dotyczące organizacji konferencji delegatów oraz związanego z nią obowiązku przeprowadzenia zebrań w sektorach, co znalazło również odzwierciedlenie we wzorach dokumentów.

Krajowy Zarząd PZD przyjął ponadto wytyczne w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych ROD i Okręgów za 2020 rok oraz wytyczne w sprawie opracowania preliminarzy finansowych ROD i Okręgów PZD na 2021 rok wraz z wzorami niezbędnych dokumentów finansowych.

Krajowy Zarząd PZD postanowił także, że wytyczne do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 oraz wzory druków do ich przeprowadzenia, jak również wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD za rok 2020 i preliminarzy finansowych ROD na rok 2021 wraz z załącznikami zostaną wydrukowane przez Jednostkę Krajową PZD  w specjalnej broszurze i przekazane do wszystkich ROD w II połowie lutego br. Koszty wydania tych broszur i dystrybucji do ogrodów zostaną pokryte przez Krajową Radę PZD ze środków budżetowych.

Dodatkowo wersja elektroniczna wytycznych do walnych zebrań sprawozdawczych w roku 2021, jak również wytycznych finansowych zostanie przekazana newsletterem na skrzynki e-mailowe ROD, które zostały założone przez Jednostkę Krajową PZD.

Krajowy Zarząd PZD jednocześnie przypomina, że termin na odbycie walnych zebrań/konferencji delegatów w roku 2021 został  przesunięty przez wszystkie okręgowe zarządy PZD do dnia 31 sierpnia 2021 r. Powszechnie obowiązujące przepisy wprowadziły zakaz organizacji spotkań z udziałem powyżej 5 osób, dlatego też zarządy ROD powinny się wstrzymać ze zwołaniem walnych zebrań/konferencji delegatów do czasu zniesienia ograniczeń.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dn. 10.02.2021 r.