KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZADU

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

W SPRAWIE REALIZACJI UCHWAŁ KRAJOWEJ RADY PZD

W SPRAWIE ROZWOJU ROD

  

W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na działki w ROD, oraz niemożnością jego zaspokojenia przez Związek, z uwagi na brak przekazywania wolnych terenów, w szczególności w dużych i średnich miastach, na tworzenie nowych rodzinnych ogrodów działkowych, w dniu 23 lipca br. na posiedzeniu KR PZD członkowie przyjęli szereg dokumentów, które mają przyczynić się do rozwoju ROD. W dniu 6 sierpnia br. członkowie Krajowego Zazrądu PZD zapoznali się z aktualnym stanem ich realizacji.

W dniu 27 lipca br. zostały wysłane pisma do Prezesa Rady Ministrów - Pana Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i Ministra Rozwoju RP - Pani Jadwigi Emilewicz, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Jana Ardanowskiego, Marszałków Województw oraz Przewodniczących Sejmików Województw. W powyższych pismach uznano, iż stworzenie na szczeblu rządowym nowego programu rozwoju ogrodnictwa działkowego, który zakładałby pomoc ze strony państwa i jednostek samorządu terytorialnego umożliwiłby rozkwit ogrodnictwa działkowego w Polsce.

W tym samym dniu zostały także wysłane pisma do prezydentów miast Łodzi, Zduńskiej Woli, Kutna, Torunia, Grudziądza, Szczecina, Świnoujścia, Stargardu, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Krakowa, Poznania, Gniezna, Rzeszowa Katowic, Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Tych, Zabrza i Bielsko - Białej, Zielonej Góry, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz burmistrzów Obornik, Śremu, Wrześni, Iławy i Fromborka.

Jednocześnie, poczynając od 3 sierpnia br., każdego dnia na stronie internetowej PZD umieszczane jest po jednym piśmie skierowanym do wyżej wymienionych osób.

Na stronie internetowej PZD został zamieszczony także Apel Krajowej Rady PZD z dnia 23 lipca 2020 r. do struktur PZD w sprawie rozwoju ROD, w którym zwróciła się o zintensyfikowanie działań w tym temacie, tak aby można było zaspokoić szybko rosnący popyt na działki.

Na ww. posiedzeniu przyjęto również uchwałę nr 1/V/2020 KR PZD w sprawie wzrostu zapotrzebowania na działki w ROD. Ww. uchwała została rozesłana do wszystkich okręgów, z uwagi, iż zawiera ona szereg zadań dla struktur Związku, których realizacja umożliwi zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD.

Temat znaczącego zapotrzebowania na działki w ROD oraz realizacji zadań nałożonych przez Krajową Radę PZD został omówiony na posiedzeniu KZ PZD w dniu 6 sierpnia br. Członkowie KZ PZD uznali, iż sprawa rozwoju ROD musi być obecnie traktowana priorytetowo. Jest to bardzo ważny temat, którym żyje cały Związek. Przyjęte regulacje przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych efektów, jednakże będzie to możliwe, tylko gdy wszystkie struktury PZD będą realizowały nałożone zadania.

W najbliższym czasie okręgi dokonają własnej oceny sytuacji w zakresie zapotrzebowania na działki w ROD i możliwości realizacji rozwoju ROD. Temat będzie przedmiotem obrad każdej Okręgowej Rady PZD, która oceni sytuację i wypracuje zadania oraz mechanizmy adekwatne do możliwości i potrzeb występujących na terenie działania. Ponadto, każda Okręgowa Rada PZD powoła Komisję Rozwoju ROD złożoną z ludzi, którzy mają doświadczenie i podejmą działania w sprawie.

Ważnym zadaniem jest utrzymywanie stałej współpracy z samorządami, w szczególności przez kolegia prezesów i okręgowe zarządy PZD, tak aby temat rozwoju ROD został dostrzeżony przez miasta. Konieczne jest poszukiwanie zarówno terenów pod powiększanie istniejących, jak i pod nowe ogrody działkowe. Dużą pomocą w rozwoju ROD jest także uzyskiwanie od miast i gmin środków finansowych na modernizację istniejących ogrodów. Niemała rola spoczywa także na okręgach, które winny inicjować rozwój ROD na terenie swojego działania, oraz promować temat w mediach lokalnych i w prasie, uczestniczyć w spotkaniach z osobami decyzyjnymi, co z pewnością przyczyni się do rozwoju ROD.

Krajowy Zarząd PZD będzie w dalszym ciągu monitorował sprawę, inicjował działania oraz egzekwował ich wypełnianie, aby wszystkie struktury PZD realizowały zadania powierzone przez Krajową Radę PZD, co przyczyni się do rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2020 r.