Polski Związek Działkowców współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie realizacji wspólnego programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Według wstępnych założeń rodzinne ogrody działkowe miałyby możliwość występowania o granty (dotacje) na realizację projektów zgodnych z założeniami tego programu. Krajowy Zarząd PZD po przeanalizowaniu propozycji ARiMR sfinansowania wybranych projektów w ROD ocenił, że założenia projektu zbieżne są z otwartymi programami PZD w zakresie modernizacji, rozwoju, bioróżnorodności, gospodarki wodnej, m.in. takimi jak: Otwarty program klimatyczny, Bioróżnorodność na działkach ROD, Otwarty program rozwoju ROD, Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Program zaproponowany przez ARiMR jest także zbieżny z ogólną funkcją ROD jako urządzeń użyteczności publicznej. KZ PZD uznał, że pozyskanie dla ROD dodatkowych środków finansowych  jest wskazane, gdyż pozwoli jeszcze lepiej realizować ogrodom ich cele wskazane w Ustawie o ROD, m.in. ochronę środowiska i przyrody, oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach, integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach  oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów. Wsparcie ROD, których w całym kraju jest ponad 4,6 tys. sprzyjać będzie ochronie i poprawie naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach, co zapewni ochronę miejskiego środowiska, w tym adaptację do zmian klimatu. Po konsultacjach z OZ PZD, które zgłosiły propozycje i uwagi do programu, Krajowy Zarząd Związku przedstawił Agencji katalog zadań, których wsparcie finansowe byłoby szczególnie istotne dla dalszego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Na tej podstawie ARiMR zaproponowała wykaz inwestycji, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W pierwszej grupie znalazły się inwestycje służące realizacji celów prośrodowiskowych i proklimatycznych, na które wsparcie sięgałoby min. 70 proc. planowanych wydatków, m.in.:
 • zakładanie zielonych ekranów izolujących przed zanieczyszczeniami i hałasem  (żywopłoty, drzewa),
 • budowa ogólnodostępnych kompostowników,
 • budowa, modernizacja i zakup zbiorników na gromadzenie wód opadowych na terenach ogólnych ROD i ich rozprowadzanie,
 • zakup rębaków i budowa miejsc na gromadzenie zrębek służących do ściółkowania,
 • zamiana pokrycia nieprzepuszczalnego na alejkach na nawierzchnię ażurową lub trawiastą,
 • tworzenie ścieżek edukacyjnych i współpraca z instytucjami edukacyjnymi,
 • zakładanie łąk kwietnych,
 • inwestycje umożliwiające naturalną migrację ptaków i owadów,
 • sporządzanie planów zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych przewidujących tereny ogólne, ogródki jordanowskie, ścieżki edukacyjne.
W drugiej grupie projektów, które mogłyby uzyskać wsparcie w ramach programu  umieszczone zostały inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą w ROD, finansowane ze środków programu maks. do 30 proc. planowanych wydatków, m.in.:
 • budowa i modernizacja sieci sanitarno-kanalizacyjnej, studni głębinowych, sanitariatów oraz zbiorników na nieczystości płynne na terenach wspólnych ROD,
 • budowa miejsc na gromadzenie i segregację odpadów oraz ich monitoring,
 • modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci energetycznej,
 • zakładanie placów zabaw dla dzieci i siłowni plenerowych,
 • modernizacja lub remont budynków wspólnych w ROD (świetlice, budynki administracyjne) – celem wykorzystania dla edukacji proekologicznej społeczności lokalnych,
 • budowa wiat plenerowych,
 • budowa parkingów dla rowerów  jako alternatywy dla samochodów.
Powyższe przykłady zadań będą jeszcze uściślone. Obecnie nadal trwają intensywne rozmowy Krajowego Zarządu PZD z ARiMR na temat szczegółów realizacji programu, m.in. kryteriów wyboru projektów zgłaszanych przez poszczególne ROD, regulaminu konkursu grantowego oraz wzoru wniosku o grant. Biorąc pod uwagę, że rozliczenie projektów powinno nastąpić do 30 czerwca 2023 roku Polski Związek Działkowców zachęca zarządy ROD do przeanalizowania inwestycji, które mogłyby uzyskać wsparcie finansowe ze środków programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Chodzi o zaplanowanie zadań, uzyskanie zgody walnego zgromadzenia i zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny. KZ PZD będzie niezwłocznie informował OZ PZD oraz zarządy ROD o uzgodnieniach z ARiMR.   Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców