KOMUNIKAT

Jednostki Krajowej PZD

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia przez Parlament RP

nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

W dniu 8 lipca 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, która następnie została przekazana do Senatu RP. W dniu 6 sierpnia 2021 r. Senat rozpatrzył ww. ustawę i przyjął do niej 36 poprawek (uchwała Senatu druk – 1462). Po poprawkach ustawa ponownie trafiła do komisji sejmowych, a następnie pod obrady Sejmu RP, który na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2021 r. przyjął część poprawek Senatu. Ostatecznie uchwalona ustawa została w dniu 13 sierpnia 2021 r. przekazana do podpisu Prezydenta RP.

Przypominamy, że w przygotowanie projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej” zaangażował się Polski Związek Działkowców. W dniu 27.01.2021 r. KZ PZD zgłosił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska szereg uwag i propozycji do projektowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Krajowy Zarząd PZD zwrócił się również w dniu 22 czerwca 2021 r. z apelem do organów ROD i działkowców o wsparcie działań Związku w niniejszej sprawie. W wyniku czego, zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD, kolegia prezesów, działkowcy oraz Okręgi PZD przesłały  do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także posłów i senatorów liczne wystąpienia, stanowiska i apele (dostępne na stronie internetowej PZD pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/25455/114/Wystapienia-z-ROD-dotyczace-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html).

Z analizy uchwalonej przez Sejm i Senat nowelizacji ustawy „śmieciowej” wynika, że postulaty PZD, ROD i działkowców nie zostały uwględnione ani przez Sejm ani przez Senat. W związku z tym, wejdą w życie następujące zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

•   zwiększą się maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Maksymalna stawka opłaty za pojemność worka 120 litrów         wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności      pojemników mają być proporcjonalne. W praktyce oznacza, że ROD w       2021 r. za wywóz pojemnika 120 litrów zamiast maksymalnie zapłacić         19,19 zł, mogą zapłacić - 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów         zamiast 61,40 zł mogą zapłacić - 228,68 zł. Ostateczna decyzja w    zakresie wysokości maksymalnej stawki będzie należała do rady miasta lub gminy.

•   na włączenie ROD, który dotychczas rozliczał śmieci na podstawie    umowy z prywatną firmą/przedsiębiorstwem komunalnym  do     gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie  będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD. Zarządy ROD      będą musiały na bieżąco monitorować uchwały rady miasta/gminy oraz   informacje o przetargach i składać w określonych terminach stosowne  oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania  odpadami komunalnymi lub o odwołaniu ww. oświadczenia o wyłączeniu,

•   mimo zagospodarowywania części odpadów komunalnych w    kompostownikach ogrodowych, działkowcy dalej nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za śmieci  – tak jak to ma  miejsce w przypadku właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

  • w określonych sytuacjach, Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł zezwolić gminie, w drodze decyzji, na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych polegające na łącznym zbieraniu odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła. Zezwolenie będzie wydawane na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na czas nieoznaczony (z możliwością cofnięcia przez Ministra).
  • rada gminy (miasta) będzie mogła postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

1)     środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2)     celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

  • Umowy za odbieranie odpadów komunalnych podpisywane z prywatnymi firmami/ przedsiębiorstwami komunalnymi mają zawierać postanowienia dotyczące zapewnienia odbioru wszystkich frakcji odpadów zgodnie z przepisami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz rozporządzenia w sprawie sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie zobowiazany do kontrolowania ww. umów pod tym kątem. Natomiast w przypadku braku spełniania ww. wymagań przez umowy, będzie zobowiązany do wszczęcia postępowania mającego na celu wydanie stosownej decyzji.

Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, ww. zmiany wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmiany dotyczącej odstępstwa na selektywne zbieranie odpadów komunalnych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska ustosunkowało się do uwag i propozycji zgłaszanych przez Związek. W pismach kierowanych do ROD wyjaśniło m.in., że „wszystkie postulaty są poddawane analizie i zostają wykorzystywane przy ewentualnych pracach legislacyjnych”. W zakresie objęcia ROD zwolnieniem z części opłaty za śmieci w związku z wykorzystywaniem kompostowników, Ministerstwo wskazało, że „rodzinne ogrody działkowe, będące nieruchomościami niezamieszkałymi, mogą być nieobjęte przez gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi i muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbieranie odpadów. W związku z czym nie ma możliwości zastosowania ulgi dla tego rodzaju nieruchomości”. Natomiast w zakresie podwyższenia maksymalnej stawki opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD, Ministerstwo wskazało, że „kwestia wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych ma charakter systemowy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi działania legislacyjne w kierunku ograniczenia wzrostu tych opłat. Jednym z nich było przygotowanie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (…). Ustawa ta jest częścią Programu „Czystość Plus", który zawiera propozycje mające na celu ustabilizowanie cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Dziękujemy wszystkim strukturom PZD, w tym zarządom ROD, komisjom rewizyjnym ROD, kolegiom prezesów ROD oraz działkowcom za wsparcie działań Związku w tej sprawie!

 

Biuro Jednostki Krajowej

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 20 sierpnia 2021 r.