W dniu 7 lipca 2022 roku obradowała Okręgowa Rada Łódzka PZD. Spotkanie odbyło się w systemie stacjonarnym W posiedzeniu uczestniczyło 27 członków Okręgowej Rady Łódzkiej PZD oraz 5 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Głównymi tematami obrad było przedstawienie zbiorczych sprawozdań finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Łódzkiego za 2021 rok, a także preliminarzy na 2022 rok. Nie zabrakło również omówienia aktualnych tematów dotyczących podsumowania tegorocznej kampanii walnych zebrań czy zasad przystąpienia do programu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Poruszono temat dotyczący przeprowadzonych inwestycji i remontów w ROD w 2021r.

Posiedzenie ORŁ przebiegło bardzo sprawnie, przede wszystkim dzięki wysłaniu do każdego członka OR materiałów drogą elektroniczną.

Wprowadzenia do tematów dokonała prezes Okręgu Izabela Ożegalska. Na wstępie przypomniała, że skład osoby Okręgowej Rady Łódzkiej uległ zmniejszeniu o 2 osoby. Do pracy w tym organie PZD zgodę wyraziła p. Ilona Stasiak prezes ROD „Relaks” w Kutnie. Jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie dokooptowania do składu ORŁ PZD.

Zbiorcze sprawozdanie finansowe rodzinnych ogrodów działkowych za 2021r. a także zbiorcze preliminarze ROD na rok 2022 zreferowała Główna Księgowa OŁ PZD Elżbieta Janiszewska-Jarząb. Ocenę sprawozdań i preliminarzy wraz wnioskami o i ich zatwierdzenie przez Okręgową Radę przedstawiła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Łodzi p. Jadwiga Drzewiecka.

Temat merytoryczny dot. przebiegu kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, opracowała i przedstawiła Anna Pintara. Zwróciła uwagę, że w roku bieżącym kampania winna odbyć się w terminie od 15 marca do 15 maja. Przekazała, że do 2 lipca 2022 roku odbyły się 292 walne zebrania oraz 1 konferencja delegatów. Nadal 7 zarządów ROD nie ustaliło terminu walnego zebrania. Również zaznaczyła, że do dnia posiedzenia od 8 zarządów ROD nie wpłynęły materiały z zebrań. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD w dniu 8 czerwca br. powołał zespół do zbadania dokumentacji z walnych zebrań w ROD.

Kolejny temat przedstawił inspektor ds. inwestycji Rafał Majer. Przekazał informacje dotyczące przeprowadzonych inwestycji i remontów w ogrodach w 2021 roku. Na 301 ROD w roku ubiegłym realizowanych zostało 115 zadań inwestycyjnych i remontowych w 86 ogrodach, co stanowi 28%.

Prezes OŁ PZD przedstawiła temat związany z konkursem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. Poinformowała, że konkurs trwa od 30 maja 2022 do 31 sierpnia 2023 roku. Łączna kwota przyznana na granty w konkursie wynosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego wynosi nie mniej niż 100 000zł ( przy ogrodach powyżej 400 działek do 150 000zł). Konkurs jest podzielony na etapy miesięczne, Zachęciła do rozpropagowania informacji o programie wśród ogrodów z terenu województwa łódzkiego i składania przez zarządy ROD wniosków.

W sprawach różnych podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Świerczewskiego w Krośniewicach na ROD „Narcyz” w Krośniewicach.

Po ciekawej i dynamicznej dyskusji w głosowaniach jednomyślnie podjęte zostały uchwały zaproponowane przez Komisję uchwał i wniosków, zatwierdzono zbiorcze sprawozdania finansowe ROD za 2021 rok oraz uchwalono zbiorcze preliminarze finansowe na 2022 rok, przyjęto uchwały w sprawie kampanii sprawozdawczej w 2022 roku ( dostępna tutaj) przeprowadzonych zadań inwestycyjno-remontowych w ROD w 2021 roku oraz konkursu ARIMR o przyznanie grantu ( dostępna tutaj)

    Anna Pintara