INFORMACJA

z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców

 

Dnia 13 lipca br. w Łodzi odbyło się VII posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD z udziałem przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Podczas posiedzenia zostały zachowane niezbędne warunki sanitarne, z uwagi na stan epidemii. Tematyka posiedzenia obejmowała: punkty merytoryczne dotyczące działalności Okręgu w 2020 roku, informację o przygotowaniach i organizacji walnych zebrań sprawozdawczych w tym roku, przedstawienie zbiorczego bilansu i sprawozdań finansowych ROD za 2020r. i zbiorczych preliminarzy finansowych ROD na 2021 rok, nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informację o jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działowców oraz informację z realizacji obowiązku powołania i przystąpienia do Ośrodków Finansowo Księgowych.

Obradom przewodniczyła Izabela Ożegalska-Prezes Okręgu.

 

Okręgowa Rada Łódzka dnia 13 lipca br. przyjęła 4 ważne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych dokumenty:

  1. Uchwałę nr 7/VII/2021 w sprawie kampanii walnych zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Łódzkiego PZD w 2021r.

Okręgowa Rada Łódzka PZD apeluje do Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ogrodów, w których:

1) jeszcze nie odbyły się walne zebrania, o pełną mobilizację i pilne podjęcie prac gwarantujących dobre przygotowanie i przeprowadzenie WZ i zgodnie z wymogami statutowymi i Wytycznymi dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku wprowadzonych uchwałą nr 24/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021r.

2) zwołane muszą być nadzwyczajne walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze o przygotowanie kandydatów przedstawianych w wyborach do tych organów.

W obu przypadkach koniecznym jest zachowanie wszelkich ostrożności i przeprowadzenia zebrania w reżimie sanitarnym.

  1. Uchwałę nr 8/VII/2021 w sprawie realizacji obowiązku powoływania OFK i przeprowadzenia obsługi finansowo-księgowej ROD Okręgu Łódzkiego PZD

W związku z uchwałą nr 208/2019 Krajowego Zarządu PZD, którą to Okręgi zostały zobowiązane do powoływania Ośrodków Finansowo- Księgowych dla ROD celem prowadzenia jednolitej ewidencji zdarzeń gospodarczych występujących w ROD na kompleksowym programie komputerowym DGCS PZD System oraz przede wszystkim gwarancje prawidłowej realizacji wymogów wynikających z prawa ogólnie obowiązującego, jak i związkowego. W powiatach, w których został już powołany Ośrodek Finansowo-Księgowy przez Okręg, Zarządy ROD powinny niezwłocznie zawrzeć porozumienie i przenieść prowadzenie księgowości do OFK.

  1. Uchwałę nr 9/VII/2021 w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 7.06.2021r.

W wyżej wspomnianej uchwale, Zarządy ROD zostały zobowiązane do zapoznania się z informacją w sprawie aktualnych i projektowanych zmian w ustawie, a zwłaszcza z niekorzystnymi dla ROD i działkowców zapisami, a także przedstawienia jej na tegorocznych Walnych Zebraniach. Okręg Łódzki PZD apeluje do organów ROD i działkowców o wypowiedzenie się w tej sprawie i skierowanie swoich uwag bezpośrednio do Sejmu RP. Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Senatu RP, najbliższe posiedzenie ma odbyć się 21-23 lipca 2021 r.

  1. Uchwałę nr 10/VII/2021 w sprawie jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w Okręgu Łódzkim PZD

Podczas posiedzenia, członkowie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD zostali poinformowani o programie obchodów jubileuszu przyjętym uchwałą nr 17/2021 z dnia 1 lutego 2021r. przez Okręgowy Zarząd Łódzki PZD. W związku z przyjętą przez ORŁ PZD uchwałą, Zarządy ROD zostały zobowiązane do przedstawienia informacji o jubileuszu na tegorocznych Walnych Zebraniach oraz promowania go poprzez oflagowanie ogrodów, wywieszenie banerów oraz przygotowanie wystąpień na ogrodowe Dni Działkowca. Jednym z punktów obchodów jubileuszu 40 lecia PZD, było przygotowanie banerów jubileuszowych, które otrzymają ogrody najlepiej skomunikowane z lokalną społecznością, przy głównych trasach czy ruchliwych ulicach.   Część Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu już otrzymała i wywiesiła banery.

Zachęcamy ogrody zainteresowane banerami do kontaktu z instruktorem ds. ogrodniczych celem uzyskania informacji, gdzie indywidualnie można zamówić baner i skorzystać z przygotowanego dla Okręgu Łódzkiego projektu.

 

Opracowała: Agnieszka Lazar

Łódź, dnia 19 lipca 2021r.