W dniu 16 lipca 2020r. odbyło się V posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD w Łodzi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Obrady otworzyła Prezes OŁ Izabela Ożegalska. W porządku obrad znalazły się przede wszystkim tematy związane z funkcjonowanie struktur PZD w okresie epidemii m.in. omówiono zmiany w Regulaminie ORŁ PZD wywołane epidemią COVID- 19. Najwięcej czasu poświęcono działalności Okręgowego Zarządu Łódzkiego i ROD. Izabela Ożegalska podkreśliła dużą aktywność Jednostki Krajowej oraz Okręgu w okresie epidemii, która miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Związku. Przypomniano szereg działań, podjętych uchwał i dokumentów, które zapewniały poprawne funkcjonowanie ROD w tym trudnym okresie. W tej sprawie Okręgowa Rada podjęła uchwałę nr 2 /V/2020. Następnie przedstawiono sposób przygotowania i organizacji tegorocznej kampanii walnych. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami ogrody, w których liczba członków PZD nie przekracza 150 osób mogą zorganizować walne zebrania w ROD. Dla pozostałych ROD Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę 4/IV/2020 z dnia 25 czerwca 2020r, w której znajdują się wytyczne dotyczące organizacji walnych zebrań. W związku z przyjętą uchwałą zarządy ROD mogą zdecydować o organizacji konferencji delegatów, o wystąpieniu do Okręgu o zawieszenie walnego zebrania i powołanie komisarycznego walnego zebrania lub o odstąpieniu od organizacji walnego zebrania w roku 2020 w sytuacji, gdy fundusze ogrodu pozwalają na zapewnienie funkcjonowania ROD w oparciu o opłaty ogrodowe pobierane w wysokości uchwalonej przez walne zebranie w 2019r. Tegoroczna kampania walnych zebrań sprawozdawczych została wydłużona do 15 października br. Temat ten wywołał znaczne zainteresowanie wśród uczestników posiedzenia. Członkowie ORŁ PZD pytali o sposób zorganizowania konferencji delegatów. Na wszystkie pytania odpowiedzi udzielała Prezes OŁ PZD. Do tego punktu przyjęte zostało stanowisko. W dalszej części posiedzenia Główna Księgowa Okręgu omówiła zbiorcze sprawozdania finansowe ROD za rok 2019 oraz preliminarz finansowy na rok 2020. Następnie Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła ocenę i wnioski Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dotyczące sprawozdania jak i preliminarza zbiorczego ROD.  Uchwałą Okręgowa Rada przyjęła zbiorcze zestawienie sprawozdań finansowych ROD za rok 2019 oraz preliminarzy finansowych na 2020 rok.

           Anna Pintara  

 

 

 

Foto 1


Foto 2


Foto 3