W dniu 28 marca 2022 roku obradowała Okręgowa Rada Łódzka PZD. Spotkanie odbyło się w trybie online za pośrednictwem programu MS Teams. Mimo, że posiedzenie pierwszy raz odbyło się w formie zdalnej frekwencja była bardzo zadowalająca i wyniosła 78,9%. Głównymi tematami obrad było przedstawienie sprawozdań merytorycznego oraz finansowego Okręgu Łódzkiego za 2021 rok, a także preliminarzy na 2022 rok. Nie zabrakło również omówienia aktualnych tematów dotyczących tegorocznej kampanii walnych zebrań czy sytuacji związanej z wojną na Ukrainie. Posiedzenie ORŁ przebiegło bardzo sprawnie, przede wszystkim dzięki wysłaniu do każdego członka OR materiałów drogą elektroniczną.   Wprowadzenia do tematu i omówienie sprawozdania z działalności Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu w roku 2021 dokonała prezes Okręgu Izabela Ożegalska. Stwierdziła, że wiele zadań nie mogły być wykonane z uwagi na trwającą epidemię. Mimo to Okręg dokładał starań, aby na bieżąco kontaktować się zarządami ROD i załatwiać najpilniejsze sprawy. Podkreśliła, że w roku ubiegłym mimo obostrzeń we wszystkich ROD odbyły się walne zebrania.Sprawozdanie finansowe jednostki okręgowej oraz OFK za 2021r. a także preliminarze na rok 2022 zreferowała Główna Księgowa OŁ PZD Elżbieta Janiszewska-Jarząb. Ocenę sprawozdań i preliminarzy wraz wnioskami o i ich zatwierdzenie przez Okręgową Radę przedstawiła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Łodzi p. Jadwiga Drzewiecka Temat merytoryczny dot. przygotowania kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, opracowała i przedstawiła Izabela Ożegalska. Zwróciła uwagę, że w roku bieżącym kampania winna odbyć się do 15 maja 2022roku. Przekazała, że Okręg Łódzki mając na uwadze wsparcie merytoryczne zarządów ROD przygotował cykl narad dla wszystkich ROD. Spotkania online z przedstawicielami zarządów ROD odbyły się w miesiącach lutym i marcu. Jak również zaznaczyła, że w dniu 22 marca OZŁ PZD powołał zespół do obsługi walnych zebrań a w dniu 23 marca odbyła się narada online  dla obsługujących walne zebranie. Do tego tematu zostało przyjęte stanowisko w sprawie kampanii sprawozdawczej w 2022 roku. (tutaj) Kolejny temat dotyczył pomocy ofiarom wojny w Ukrainie. Prezes Okręgu poinformowała, że Okręg Łódzki na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat do zarządów ROD i działkowców o niesienie pomocy długofalowej uchodźcom z Ukrainy. Ponadto rozesłał do zarządów ROD zapytanie o podejmowane działania mające na celu pomoc. W tej sprawie został przyjęty Apel ORŁ PZD (tutaj) W sprawach organizacyjnych podjęto uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu członka ORŁ PZD w związku ze złożoną rezygnacją. Po serdecznych słowach przedstawicieli ORŁ i wyrazach uznania za przygotowanie posiedzenia online i wykonaną pracę w czasie epidemii w głosowaniach jednomyślnie podjęte zostały uchwały zaproponowane przez Komisję uchwał i wniosków, zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2021 rok oraz uchwalono preliminarze finansowe na 2022 rok, przyjęto stanowisko w sprawie kampanii sprawozdawczej w 2022 roku apel w sprawie pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.    

                  Anna Pintara