Okręg Łódzki Polskiego Związku Działkowców uprzejmie informuje, iż w dniu 21 maja 2020r. Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców podjął uchwałę nr 120/2020 w sprawie odstąpienia od ograniczeń w zakresie zwoływania walnych zebrań w niektórych ROD (tekst uchwały dostępny na stronie lodz.pzd.pl oraz pzd.pl) . Na mocy postanowień w/w uchwały zarządy ROD, w których jest do 100 członków PZD upoważnione zostały do zwołania walnych zebrań przy spełnieniu warunków koniecznych dla zapewnienia działkowcom bezpieczeństwa. Okręg zaznacza, że udzielone przedmiotową uchwałą upoważnienie uprawnia zarządy ROD, ale ich nie obliguje. Jednocześnie Okręg Łódzki PZD pragnie zwrócić uwagę, że w/w uchwała odwołuje się do kryterium liczby członków PZD (w ROD), a nie działek, czy hipotetycznej liczby członków, którzy przyjdą na zebranie. Zatem niska frekwencja w latach ubiegłych nie stanowi przesłanki do rozszerzenia stosowania uchwały.

Kolejno Okręg Łódzki PZD zaznacza, że w przypadku organizowania walnego zebrania na podstawie uchwały KZ PZD nr 120/2020, konieczne jest ponowne wysłanie do działkowców zawiadomień o zebraniu wraz z podaniem miejsca, terminów i godzin wyłożenia materiałów sprawozdawczych. Dopuszcza się odstąpienie od ponownego doręczania porządku obrad, jeżeli pozostaje on bez zmian. W takiej sytuacji wystarczającym będzie podanie w zawiadomieniu nowego miejsca i daty zebrania oraz wyłożenia materiałów i odwołanie się do porządku doręczonego wcześniej. Podkreślić wypada, że w ROD, w których doszło do zmian w składach organów poprzez kooptację, porządek obrad musi zawierać odrębny punkt przewidujący przedstawienie informacji w przedmiocie kooptacji do składu organu i podjęcie uchwały przez walne zebranie o zatwierdzeniu powołania dokooptowanej osoby. Ponadto, w zawiadomieniu o walnym zebraniu warto zaznaczyć, że każda osoba w nim uczestnicząca ma obowiązek posiadania i używania w sposób prawidłowy maseczki lub innej ochrony na usta i nos.

KK