Polski Związek Działkowców działalność finansową   prowadzi   zgodnie z:

Ustawą o ROD,  Statutem PZD,  Zasadami Rachunkowości i  Zakładowym Planem Kont zatwierdzonym Uchwałą nr 104/2015 Prezydium KRPZD z 14 kwietnia 2015 r.,  opracowanym zgodnie z ustawą o Rachunkowości, Systemem Ochrony Danych Finansowych w Jednostkach PZD przyjęty Uchwałą nr 154/2020 Krajowego Zarządu PZD z 8 czerwca 2020 r.

Wszystkie jednostki PZD  prowadząc działalność finansową   zobowiązane są do  stosowania  w/w podstaw  prawnych i winny zgodnie z nimi realizować zadania  statutowe wynikające  z zatwierdzonego własnego  planu pracy.           Wszystkie

Jednostki PZD są  jednostkami, samofinansujący i samobilansującymi się.

Ewidencja księgowa  wszystkich zdarzeń gospodarczych winna być  prowadzona na podstawie dokumentów źródłowych w programie komputerowym DGCS PZD SYSTEM po wcześniejszym spełnieniu wymogów pod względem poprawności i rzetelności oraz zaakceptowaniu przez osoby upoważnione.

Działania w/w mają  istotny wpływ na podsumowanie rocznej działalności finansowej danej jednostki   w  prawidłowo  i rzetelnie sporządzonym  sprawozdaniu finansowym za dany rok , które w sposób przejrzysty i rzetelny  przedstawia sytuację finansową i majątkową.

 Podstawowe funkcje sprawozdania finansowego to: informacyjna, dokumentacyjna, analityczna, kontrolna.

Głównym  źródłem finansowania działalności  statutowej  Okręgów i  JK PZD  w 2022 r. były wpływy  z tytułu partycypacji. 0,10 zł od m2   zgodnie z Uchwałą nr 2/XII/2021  z  dnia  9 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów, ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2022 r. oraz zgodnie z § 2 Uchwały nr 389/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 16 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia  podziału środków pochodzących z partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych  przez PZD w związku z działalnością  jednostki krajowej i jednostek terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2022 r.

Zgodnie z § 1 w/w Uchwały podział środków był następujący:

  1. jednostka terenowa PZD                                          65%
  2. jednostka krajowa PZD                                            30%
  3. Fundusz Samopomocowy PZD                                 1%
  4. Fundusz Rozwoju ROD                                              3%
  5. Fundusz Budowy Siedzib dla Zarządów ROD       1%

 Decyzje w  sprawie wysokości partycypacji  Krajowa Rada PZD każdego roku podejmuje na podstawie  analiz i badań finansowych  w  Jednostce Krajowej   i  jednostkach terenowych PZD.

Jednostki terenowe PZD w opracowanych   analizach   uwzględniały swoje potrzeby  ustalane w oparciu o sprawozdania finansowe z lat ubiegłych i procentowy wskaźnik przewidywanej inflacji. Propozycje wysokości partycypacji  były szeroko  konsultowane z aktywem PZD,  w wyniku tych działań  Krajowa Rada podejmowała decyzję zgodnie z oczekiwaniami jednostek PZD uchwalając  partycypację w takiej wysokości, która  zabezpieczy   realizację zadań  statutowych  jednostek PZD..

Jednostki Okręgowe działają na rzecz ROD , współpracują z organami samorządu terytorialnego  i terytorialną administracja rządową w obszarze działania okręgu w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju ROD.

Jednostki Okręgowe  PZD realizują zadania statutowe zgodnie z zatwierdzonym planem pracy i preliminarzem finansowym na dany rok.

Działania Okręgu to  organizowanie  narad, szkoleń , przeprowadzanie lustracji i kontroli w ROD, organizowanie działalności konkursowej oraz działalności socjalnej, oświatowej i   związanej z promowaniem  działalności PZD.

Prawidłowe funkcjonowanie Związku zgodnie z przepisami prawa , w tym realizowanie zadań   wynikających ze statutu PZD oraz z  przyjętego planu pracy możliwe jest dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu  biur Jednostek Okręgowych, które winny  zatrudniać fachowców  z dziedziny  gospodarki gruntami, prawnej, statutowej, finansowo- księgowej, ogrodniczej i inwestycyjnej.

Niezbędne jest  również   ponoszenie  kosztów związanych z prawidłowym  funkcjonowaniem biur w okręgach dobrze wyposażonych w niezbędne  urządzenia . (komputery, skanery, drukarki, niszczarki, szafy metalowe itp.)

Znaczna część  zadań wykonywanych  przez pracowników biur  wymagała bezpośredniego kontaktu z Zarządami ROD.

Działalność finansowa Jednostek PZD  zgodnie z zapisami statutu PZD  poddawana jest  kontroli przez Komisje Rewizyjną, działania te  są  potwierdzone protokołem z kontroli. Kontrole w jednostkach PZD przeprowadzane są przez ZUS i US.

Ważnym dokumentem , który należy stosować jest   System ochrony danych finansowych w Jednostkach PZD  - przyjęty Uchwałą nr 154/2020 r.  KZ PZD  8 czerwca 2020 r. przez Krajowy Zarząd PZD (strona 112 w Zbiorze Przepisów Związkowych) który mówi  o   Ochronie danych finansowych. Dokumentację przyjętych zasad rachunkowości,  księgi rachunkowe , dowody księgowe , dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe  należy przechowywać  w należyty sposób (kasy metalowe z odpowiednim zamknięciem) i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 W zakresie dokumentów, zawierających dane osobowe konieczne jest stosowanie również RODO oraz przepisów związkowych dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w poszczególnych zbiorach w PZD, w tym zakresie rodzaju danych, celów, miejsca oraz okresu, w jakim dane osobowe mogą być przetwarzane, jak również zasad ich udostępniania osobom trzecim. Konieczne jest również odpowiednie zabezpieczenie tych danych m.in. zgodnie z uchwałą KZ PZD nr 150/2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia „zasad ogólnych przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD” oraz uchwałą nr 151/2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD”.

Dokumenty księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne oraz zatwierdzone sprawozdania finansowe należy  przechowywać w jednostce, w oryginalnej postaci  w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych,   w podziale na okresy sprawozdawcze,  w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie, przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w PZD.

Odpowiedzialność karna określona jest w  Art.77 ustawy o rachunkowości, który mówi:

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

- nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,

- niesporządzania sprawozdania finansowego, sporządzania niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych – podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu karom łącznie.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu  Działkowego, który nie jest w stanie sprostać w/w wymogom,  winien niezwłocznie przekazać prowadzenie spraw finansowo-księgowych do Ośrodka Finansowo – Księgowego dla ROD, gdzie osoby z odpowiednim przygotowaniem poprowadzą w sposób profesjonalny ewidencję finansowo-księgową ROD wraz ze sporządzeniem  rocznego sprawozdania finansowego oraz zabezpieczą dokumentację finansową. 

   

Opracowała; GK KRPZD   M. Marks

Warszawa, dnia 08 marca 2023 roku