Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
08 cze 2020

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Okręgu Łódzkiego i Jednostki Krajowej PZD

Dyżury telefoniczne -08.06-10.06

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 08-10 czerwca 2020

05 cze 2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie realizacji Programu Budowy Siedzib

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 3.06.2020 r. przyjął sprawozdanie z realizacji Programu Budowy Siedzib dla zarządów ROD.

Krajowy Zarząd PZD stwierdza, że pomimo trwania Programu od niemal 3 lat nadal nie został on zrealizowany w dostatecznym stopniu. Ponad połowa ROD objętych Programem (553) wciąż nie ma siedziby zarządu, zaś te, które zdecydowały się na jej pozyskanie w większości uczyniły to poprzez wynajem biura. Jedynie 14% ogrodów zdecydowało o budowie obiektu na terenie ROD.

Pomimo stworzenia przez KZ PZD warunków finansowych i organizacyjnych Program nie znalazł należytego uznania wśród zarządów ROD. Zarządy ROD mogą korzystać z dotacji z Funduszu celowego. Na ten cel przeznaczono środki w kwocie 1 miliona złotych. Z dotacji skorzystało do tej pory 31 ROD pozyskując kwotę 300.000 zł, zatem są jeszcze środki do wykorzystania. Zarządy ROD mogą także zamawiać gotowe projekty architektoniczne, których koszt w 100% pokrywa KZ PZD. Gotowy projekt to także ułatwienie dla zarządów ROD na etapie realizacji – pozwala na uniknięcie błędów związanych z niewłaściwym wykonawstwem i obniżenie kosztów budowy. Pomimo tych starań do końca maja 2020 r. jedynie 10 zarządów ROD (a zatem zaledwie 1% wszystkich objętych Programem) zdecydowało się na zamówienie gotowego projektu.

Program powstał przede wszystkim z myślą o realizowaniu obowiązków prawnych, w szczególności nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Zarządy ROD muszą mieć bowiem świadomość, że nie realizując obowiązków nałożonych przez RODO narażają się na odpowiedzialność karną i administracyjną (w tym dotkliwe sankcje finansowe). Nie może dochodzić do sytuacji, w których dane działkowców przechowywane są w prywatnych mieszkaniach lub niezabezpieczonych altanach. Nie można dawać przyzwolenia na bierność w zakresie tak istotnych kwestii, jaką jest ochrona danych wrażliwych.

Mając na uwadze powyższe Krajowy Zarząd apeluje do zarządów ROD, które jeszcze nie rozpoczęły realizacji Programu o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do jego wypełnienia. Apelujemy także do Okręgowych Zarządów PZD, by służyły zarządom ogrodów pełnym wsparciem merytorycznym i prawnym. Należy przekazywać zarządom ROD informacje o tym, że mogą liczyć na pomoc finansową w postaci dotacji celowych lub pożyczek, które to wnioski są traktowane priorytetowo. W wielu przypadkach udaje się także pozyskać dotację od miasta lub gminy, co znacznie ułatwia ukończenie procesu inwestycyjnego.

Koniecznym jest zatem jak najszybsze podjęcie decyzji o rozpoczęciu Realizacji Programu i wypełnieniu przez zarządy ROD obowiązków prawem przewidzianych poprzez budowę siedzib, do czego zachęcamy także ROD wynajmujące pomieszczenia od podmiotów zewnętrznych.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, 5.06.2020 r.

 

05 cze 2020

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD

W dniu 3 czerwca 2020 r. w trwającej niewiele ponad pół roku kadencji odbyło się XIX posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, a ponadto posiedzenie odbyło się z udziałem Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – Pani Marii Fojt. Po raz kolejny prace Krajowego Zarządu PZD prowadzone były w trybie online z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Posiedzenie poświęcone było przygotowaniu i przyjęciu tematyki najbliższego posiedzenia Krajowej Rady PZD oraz bieżącym sprawom Związku. Planowane od długiego czasu posiedzenie Krajowej Rady PZD nie odbyło się dotychczas ze względu na sytuację epidemiczną i obowiązujący zakaz zgromadzeń oraz związane z tym ryzyka i utrudnienia w przemieszczaniu się na terenie kraju. Krajowy Zarząd PZD zdecydował ostatecznie, że posiedzenie Krajowej Rady PZD nie może być dłużej odkładane i po raz pierwszy w historii PZD odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Posiedzenie zostało zaplanowane i zwołane na dzień 9 czerwca 2020 r.

Krajowy Zarząd PZD po raz kolejny zajął się głównie sprawą funkcjonowania struktur Związku w ciągle obowiązującym stanem epidemii. Dlatego też KZ PZD zdecydował o przyjęciu uchwały nr 143/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Uchwała ta określa najnowsze zasady funkcjonowania Związku i rodzinnych ogrodów działkowych w dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej ze stanem epidemii. Na mocy tego dokumentu uchylona została również obowiązująca do tej pory uchwała nr 71/2020, która w zakresie funkcjonowania struktur PZD w okresie epidemii wprowadzała znacznie dalej idące restrykcje i ograniczenia.

W kontekście funkcjonowania struktur Związku w tym w szczególności możliwości i zasad organizacji i przeprowadzenia walnych zebrań, Krajowy Zarząd PZD przeprowadził szeroką dyskusję nad proponowanymi koncepcjami rozwiązań tej trudnej i niejasnej dla zarządów ROD i działkowców sytuacji. Ostatecznie KZ PZD zdecydował o przedstawieniu tych koncepcji pod obrady Krajowej Rady PZD.

Ponadto KZ PZD podsumował aktualny stan i wyniki realizacji przyjętego „Programu budowy siedzib dla zarządów ROD”, a dodatkowo zajął się bieżącymi sprawami likwidacji i regulacji prawnych gruntów ROD oraz rozpatrzeniem wniosków ROD w sprawach pożyczek i dotacji.

Ze względu na ilość spraw, których omówienie jak również rozstrzygnięcie jest konieczne, członkowie Krajowego Zarządu PZD zdecydowali o konieczności obycia kolejnego posiedzenia na dzień przed posiedzeniem Krajowej Rady PZD w dniu 8 czerwca 2020 r.

MJ

05 cze 2020

Krajowy Zarząd liberalizuje rygor działania ROD i struktur Związku

Krajowy Zarząd liberalizuje rygory działania ROD i struktur Związku

W dniu 3 czerwca br. Krajowy Zarząd PZD przyjął nową uchwałę nr 143/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Choć projekt ten został opracowany na bazie dotychczasowej – uchylonej - uchwały nr 71/2020, to wprowadza szereg istotnych zmian wynikających przede wszystkim ze zliberalizowania nakazów i ograniczeń wprowadzonych przez Radę Ministrów. Projekt zatem dostosowuje zasady funkcjonowania struktur Związku, a zwłaszcza ROD, do obecnych obostrzeń, zachowując szereg dotychczasowych regulacji, które pozostają aktualne. Na szczególną uwagę zasługują w szczególności rozwiązania dotyczące odbywania posiedzeń organów PZD, a także zasady funkcjonowania i korzystania z terenów ROD.

Zachęcamy zatem wszystkich do zapoznania się z nowymi zasadami funkcjonowania struktur PZD w czasie obowiązywania stanu epidemii.

TT

 

Pliki do pobrania:

03 cze 2020

Informacja w sprawie materiałów dla nowych działkowców

Informacja w sprawie materiałów dla nowych działkowców

Na czas trwania epidemii zawieszone zostały szkolenia dla nowych działkowców. W związku z powyższym nowi działkowcy zostaną zaopatrzeni przez Związek w niezbędne pomoce, po przekazaniu wykazów przez zarządy ROD. Czasopismo „działkowiec” oraz „Poradnik początkującego działkowca” zostaną przekazane przez Jednostkę Krajową PZD na adres korespondencyjny działkowców. Pakiety zawierające broszury „Warzywnik intensywnie” i „Bądźmy świadomi, bądźmy eko” oraz Statut PZD i Regulamin ROD przesłane będą przez Okręg Łódzki PZD na adres ogrodów, w ilości odpowiadającej liczbie osób, które uzyskały tytuł do działki licząc od 1 stycznia bieżącego roku, natomiast zarządy ROD zostały zobowiązane do wydania materiałów uprawnionym osobom.

Nadwyżka broszur „Warzywnik intensywnie” została przesłana do zaopatrzenia bibliotek ogrodowych do pobrania przez zainteresowanych działkowców.

Agnieszka Przewrocka

Instruktor ds. ogrodnictwa

01 cze 2020

Dyżury telefoniczne pracowników biura Okręgu Łódzkiego oraz Krajowej Rady PZD 01.06.2020 – 05.06.2020

Dyżury telefoniczne - 01.06-05.06

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 01 -05 czerwca 2020

27 maj 2020

Informacja w sprawie zwołania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD .

Okręg Łódzki Polskiego Związku Działkowców uprzejmie informuje, iż w dniu 21 maja 2020r. Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców podjął uchwałę nr 120/2020 w sprawie odstąpienia od ograniczeń w zakresie zwoływania walnych zebrań w niektórych ROD (tekst uchwały dostępny na stronie lodz.pzd.pl oraz pzd.pl) . Na mocy postanowień w/w uchwały zarządy ROD, w których jest do 100 członków PZD upoważnione zostały do zwołania walnych zebrań przy spełnieniu warunków koniecznych dla zapewnienia działkowcom bezpieczeństwa. Okręg zaznacza, że udzielone przedmiotową uchwałą upoważnienie uprawnia zarządy ROD, ale ich nie obliguje. Jednocześnie Okręg Łódzki PZD pragnie zwrócić uwagę, że w/w uchwała odwołuje się do kryterium liczby członków PZD (w ROD), a nie działek, czy hipotetycznej liczby członków, którzy przyjdą na zebranie. Zatem niska frekwencja w latach ubiegłych nie stanowi przesłanki do rozszerzenia stosowania uchwały.

Kolejno Okręg Łódzki PZD zaznacza, że w przypadku organizowania walnego zebrania na podstawie uchwały KZ PZD nr 120/2020, konieczne jest ponowne wysłanie do działkowców zawiadomień o zebraniu wraz z podaniem miejsca, terminów i godzin wyłożenia materiałów sprawozdawczych. Dopuszcza się odstąpienie od ponownego doręczania porządku obrad, jeżeli pozostaje on bez zmian. W takiej sytuacji wystarczającym będzie podanie w zawiadomieniu nowego miejsca i daty zebrania oraz wyłożenia materiałów i odwołanie się do porządku doręczonego wcześniej. Podkreślić wypada, że w ROD, w których doszło do zmian w składach organów poprzez kooptację, porządek obrad musi zawierać odrębny punkt przewidujący przedstawienie informacji w przedmiocie kooptacji do składu organu i podjęcie uchwały przez walne zebranie o zatwierdzeniu powołania dokooptowanej osoby. Ponadto, w zawiadomieniu o walnym zebraniu warto zaznaczyć, że każda osoba w nim uczestnicząca ma obowiązek posiadania i używania w sposób prawidłowy maseczki lub innej ochrony na usta i nos.

KK

25 maj 2020

Dyżury telefoniczne pracowników biura PZD Okręg Łódzki w Łodzi oraz Krajowej Rady PZD – 25.05.2020 – 29.05.2020

Dyżury telefoniczne - 25.05 - 29.05

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 25-29 maja 2020

22 maj 2020

Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 120/2020 w sprawie odstąpienia od ograniczeń w zakresie zwoływania walnych zebrań w niektórych ROD

Uchwała KZ PZD 120/2020 – „odmrażanie” walnych zebrań i konferencji delegatów w mniejszych ROD

W związku ze znoszeniem rządowych ograniczeń w zakresie zgromadzeń, KZ PZD upoważnił zarządy ROD do organizacji walnych zebrań (WZ).  Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, KZ uznał, że konieczne jest zachowanie ostrożności. Dlatego na razie poluzowanie obejmuje najmniejsze ROD,  gdzie na walnym (lub konferencji delegatów) będzie maksymalnie do 100 członków PZD. Zalecono też egzekwowanie zabezpieczeń, m.in. 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami, maseczki itp.

W zależności od rozwoju sytuacji KZ PZD zamierza podjąć dalsze działania. W przypadku utrzymania się zagrożenia, rozważana jest m.in. propozycja przeprowadzenia walnych w ROD w 2020r. na podstawie przepisów o organach komisarycznych.

Pliki do pobrania:

22 maj 2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie wzmożonego zapotrzebowania na działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Z DNIA 21 MAJA 2020 R

 

W SPRAWIE WZMOŻONEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA DZIAŁKI W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

 

Od wybuchu pandemii w Polsce, Krajowy Zarząd PZD obserwuje coraz większe zapotrzebowanie na działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Zamknięcie społeczeństwa w ich mieszkaniach, spowodowało poszukiwanie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Sytuacja ekonomiczna wielu osób nie pozwala na zakup własnej działki, dlatego też znaczna część mieszkańców bloków zwróciła się w stronę ogrodów działkowych, przez co przeżywają one swoisty boom. Do Krajowego Zarządu PZD wpływają codziennie liczne maile z zapytaniami o wolne działki na terenie całego kraju. Również wiele telefonów dotyczy możliwości nabycia działki w ROD. Nie ma dnia, aby i media nie podejmowały tego tematu. Pojawia się szereg artykułów prasowych oraz reportaży poruszających temat wzrostu zapotrzebowania na działkę.

Dostrzegając coraz większe zainteresowanie działkami rodzinnymi w ROD, Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z tematem na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się w dniu 21 maja 2020 roku i postanowił wystąpił do wszystkich okręgów o zbadanie sprawy rosnącego zapotrzebowania na działki na ich terenach, w szczególności w dużych i średnich miastach. Badanie będzie przeprowadzone przy udziale delegatur, kolegiów prezesów i zarządów ROD, tak aby uzyskane dane i podjęte działania mogły zostać przełożone na wymierne efekty. Ponadto, są oni najlepszymi przedstawicielami wspólnych interesów ogrodów działkowych i działkowców.

Nie jest to pierwsze działanie Związku w zakresie zaspokajania potrzeb przyszłych działkowców na nowe działki. W dniu 14 marca 2018 roku uchwałą
nr 1/XX/2018 Krajowa Rada PZD przyjęła „Otwarty Program Rozwoju ROD”. Jego przyjęcie jest realizacją zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Podstawowym celem programu jest zaspokajanie potrzeb rodzin na działki w ROD, poprzez tworzenie nowych, jak i powiększanie oraz modernizacja obecnie istniejących ROD w zależności od potrzeb i możliwości. W obecnej sytuacji ten program nabiera jeszcze istotniejszego znaczenia. Zwłaszcza, że pandemia nie skończy się w maju czy w czerwcu, a jej skutki – szczególnie gospodarcze i ekonomiczne – będziemy odczuwać jeszcze kilka lat. Teraz kiedy jest coraz większe bezrobocie, a ceny żywności idą w górę, posiadanie działki w ROD, gdzie można uprawiać własne warzywa i owoce, nabiera większego znaczenia.

Dlatego Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż jest to najlepszy czas na podjęcie szybkich i stanowczych działań. Ogrody, zwłaszcza w dużych i średnich miastach są potrzebne, a ich tworzenie bardzo oczekiwane. W temat ten należy zaangażować samorządy, aby i oni zwrócili uwagę na deficyt ogrodów działkowych, szybkorosnący popyt na działki i umożliwili ich rozwój.  Art. 6 ustawy o ROD wskazuje, iż „organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD”. Należy zatem wykorzystać naszą ustawę i zainicjować działania w tym zakresie.

Konieczne może okazać się także samodzielne poszukiwanie terenów, na których mogłyby powstać nowe ogrody. Do tego niezbędne będzie przeanalizowanie rynku i sprawdzenie jakie są możliwości uzyskania  takich terenów na nowe ROD.

Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż w obecnym czasie wszystkie struktury Związku muszą zaangażować się w temat rozwoju ROD, aby jego realizacja stała się możliwa.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 21 maja 2020 r.