Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
26 Lip 2021

Ostatni moment na wzięcie udziału w konkursie!

 

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD przyjął dnia 7 maja 2021r. uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego na rok 2021 pn. „Rzeźby roślinne na działce w ROD”. Okręg przypomina, że w konkursie może wziąć udział każdy działkowiec posiadający tytuł prawny do działki i pielęgnujący rośliny w symetryczne, geometryczne czy bardziej wyszukane formy. Zdjęcia należy przekazać w wersji elektronicznej. Czas zgłaszania prac upływa 31 lipca br.

Okręg zachęca wszystkich wahających się do wypełnienia niezbędnych dokumentów i wykonania zdjęć oraz przesłania ich na adres mailowy Okręgu. Do wygrania są atrakcyjne nagrody:

  • Pierwsze miejsce 3000 zł
  • Drugie miejsce 2000 zł
  • Trzecie miejsce 1000 zł

W załączeniu niezbędne dokumenty.

 

26 Lip 2021

Konkurs  ROD 40-lecia PZD

Okręg Łódzki PZD przypomina zarządom ROD o trwającym konkursie krajowym pn. „ROD 40-lecia PZD”. Celem konkursu jest wyróżnienie ROD, które w swojej działalności przyczyniły się do utrzymania i rozwoju tradycji ogrodów działkowych w Polsce, a także realnie promują znaczenie i rolę ruchu działkowego i PZD w społeczeństwie. Każdy Okręg do konkursu może zgłosić 5 ogrodów. Termin nadsyłania prac przez Okręg upływa 20 sierpnia 2021r., dlatego Okręg prosi o zgłaszanie ogrodów do 15 sierpnia do Okręgu.

W konkursie oceniane będą przede wszystkim specjalne osiągniecia w 40 letniej historii PZD, inicjatywy zarządu ROD służące działkowcom, lokalnej społeczności i Związkowi oraz promujące ruch działkowy w Polsce, sposób i przykłady wdrożenia Programów PZD. Ważne jest by wykonać zdjęcia wyszczególnionych w regulaminie kategorii. Materiał fotograficzny winien był dobrej jakości.

Zachęcamy wszystkie ogrody spełniające wymagane w regulaminie kryteria do wzięcia udziału w konkursie.

 

Agnieszka Lazar

Instruktor ds. ogrodniczych

26 Lip 2021

INFORMACJA z VII posiedzenia ORŁ PZD

INFORMACJA

z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców

 

Dnia 13 lipca br. w Łodzi odbyło się VII posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD z udziałem przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Podczas posiedzenia zostały zachowane niezbędne warunki sanitarne, z uwagi na stan epidemii. Tematyka posiedzenia obejmowała: punkty merytoryczne dotyczące działalności Okręgu w 2020 roku, informację o przygotowaniach i organizacji walnych zebrań sprawozdawczych w tym roku, przedstawienie zbiorczego bilansu i sprawozdań finansowych ROD za 2020r. i zbiorczych preliminarzy finansowych ROD na 2021 rok, nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informację o jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działowców oraz informację z realizacji obowiązku powołania i przystąpienia do Ośrodków Finansowo Księgowych.

Obradom przewodniczyła Izabela Ożegalska-Prezes Okręgu.

 

Okręgowa Rada Łódzka dnia 13 lipca br. przyjęła 4 ważne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych dokumenty:

 1. Uchwałę nr 7/VII/2021 w sprawie kampanii walnych zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Łódzkiego PZD w 2021r.

Okręgowa Rada Łódzka PZD apeluje do Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ogrodów, w których:

1) jeszcze nie odbyły się walne zebrania, o pełną mobilizację i pilne podjęcie prac gwarantujących dobre przygotowanie i przeprowadzenie WZ i zgodnie z wymogami statutowymi i Wytycznymi dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku wprowadzonych uchwałą nr 24/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021r.

2) zwołane muszą być nadzwyczajne walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze o przygotowanie kandydatów przedstawianych w wyborach do tych organów.

W obu przypadkach koniecznym jest zachowanie wszelkich ostrożności i przeprowadzenia zebrania w reżimie sanitarnym.

 1. Uchwałę nr 8/VII/2021 w sprawie realizacji obowiązku powoływania OFK i przeprowadzenia obsługi finansowo-księgowej ROD Okręgu Łódzkiego PZD

W związku z uchwałą nr 208/2019 Krajowego Zarządu PZD, którą to Okręgi zostały zobowiązane do powoływania Ośrodków Finansowo- Księgowych dla ROD celem prowadzenia jednolitej ewidencji zdarzeń gospodarczych występujących w ROD na kompleksowym programie komputerowym DGCS PZD System oraz przede wszystkim gwarancje prawidłowej realizacji wymogów wynikających z prawa ogólnie obowiązującego, jak i związkowego. W powiatach, w których został już powołany Ośrodek Finansowo-Księgowy przez Okręg, Zarządy ROD powinny niezwłocznie zawrzeć porozumienie i przenieść prowadzenie księgowości do OFK.

 1. Uchwałę nr 9/VII/2021 w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 7.06.2021r.

W wyżej wspomnianej uchwale, Zarządy ROD zostały zobowiązane do zapoznania się z informacją w sprawie aktualnych i projektowanych zmian w ustawie, a zwłaszcza z niekorzystnymi dla ROD i działkowców zapisami, a także przedstawienia jej na tegorocznych Walnych Zebraniach. Okręg Łódzki PZD apeluje do organów ROD i działkowców o wypowiedzenie się w tej sprawie i skierowanie swoich uwag bezpośrednio do Sejmu RP. Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Senatu RP, najbliższe posiedzenie ma odbyć się 21-23 lipca 2021 r.

 1. Uchwałę nr 10/VII/2021 w sprawie jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w Okręgu Łódzkim PZD

Podczas posiedzenia, członkowie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD zostali poinformowani o programie obchodów jubileuszu przyjętym uchwałą nr 17/2021 z dnia 1 lutego 2021r. przez Okręgowy Zarząd Łódzki PZD. W związku z przyjętą przez ORŁ PZD uchwałą, Zarządy ROD zostały zobowiązane do przedstawienia informacji o jubileuszu na tegorocznych Walnych Zebraniach oraz promowania go poprzez oflagowanie ogrodów, wywieszenie banerów oraz przygotowanie wystąpień na ogrodowe Dni Działkowca. Jednym z punktów obchodów jubileuszu 40 lecia PZD, było przygotowanie banerów jubileuszowych, które otrzymają ogrody najlepiej skomunikowane z lokalną społecznością, przy głównych trasach czy ruchliwych ulicach.   Część Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu już otrzymała i wywiesiła banery.

Zachęcamy ogrody zainteresowane banerami do kontaktu z instruktorem ds. ogrodniczych celem uzyskania informacji, gdzie indywidualnie można zamówić baner i skorzystać z przygotowanego dla Okręgu Łódzkiego projektu.

 

Opracowała: Agnieszka Lazar

Łódź, dnia 19 lipca 2021r.

 

07 Lip 2021

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:

 • deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
 • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD - zarządów ROD w zakresie np.  świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. (do 1 MW), jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 KW). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców).

Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji. Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl.

Zwracamy się do zarządów ROD o realizację ww. obowiązku w terminie! Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 6 lipca 2021 r.

 

 

30 Cze 2021

Działkowcy z ROD “Przy Torze” w Łodzi walczą o swoje prawa

30 Cze 2021

Informacja z uroczystego IX posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 28.06.201 r.

W dniu 28 czerwca 2021 r. minęło 40 lat od I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Dla upamiętnieni tego bardzo ważnego dla Związku dnia, odbyło się uroczyste posiedzenie Krajowej Rady PZD, w którym udział wzięła również Krajowa Komisja Rewizyjna PZD. Posiedzenie, które odbyło się w formie zdalnej, otworzył i prowadził Prezes PZD-Eugeniusz Kondracki.

Uroczyste obrady rozpoczął Prezes PZD, który wygłosił referat pt. „Z 40 letnim doświadczeniem w przyszłość Związku”. W swoim wystąpieniu Prezes PZD szeroko odniósł się do historycznego I Krajowego Zjazdu PZD, który uchwalił Statutu PZD i określił zadania Związku. Prezes PZD przywołał największe osiągniecia Związku z 40 lat działalności. Jak podkreślił Prezes PZD wiele zadań wyznaczonych przez I Krajowy Zjazd Delegatów: rozwój ogrodnictwa, samoświadomość działkowców i dążenie do niezależności organizacyjnej, przydział działek, a także otwarcie się na społeczeństwo, racjonalne i nowoczesne zagospodarowanie działek oraz troska o środowisko naturalne, są nadal aktualne i realizowane przez wszystkie struktury Związku. Łącząc przeszłość z przyszłością ogrodnictwa, Prezes PZD powiedział, iż: „Z przeszłości powinniśmy czerpać doświadczenie, a może i natchnienie do dalszej pracy i tworzenia rzeczy potrzebnych działkowcom i społeczeństwu rodzinnych ogrodów działkowych.” – cały referat Prezes PZD opublikowany zostanie w specjalnym, jubileuszowym wydaniu „Biuletynu Informacyjnego”.

Następnie wystąpili członkowie Krajowej Rady PZD: Józef Noski-Prezes Okręgu Śląskiego (Wiceprezes PZD), Izabela Ożegalska-Prezes Okręgu Łódzkiego (Sekretarz PZD), Edward Galus-Prezes Okręgu Świętokrzyskiego (Członek Krajowego Zarząd PZD), a także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – Maria Fojt. Wszyscy w pierwszej kolejności podziękowali Prezesowi PZD-Eugeniuszowi Kondrackiemu za ogromny wkład w stworzenie Związku, a także nieprzerwane 40 – letnie przewodnictwo ruchowi ogrodniczemu w Polsce, które jest gwarancją jego stabilności i rozwoju. Członkowie Krajowej Rady PZD podkreślali również role i znaczenie Związku dla społeczeństwa, potrzebę dalszego rozwoju i walkę o utrzymanie o rodzinnych ogrodów działkowych.

Zdzisław Śliwa-Prezes Okręgu PZD w Poznaniu w imieniu nieobecnego I Wiceprezesa PZD-Tadeusza Jarzębaka wygłosił wystąpienie ze specjalnymi podziękowaniami dla Prezesa PZD-Eugeniusza Kondrackiego, a także dla osób, które współtworzyły Związek 40 lat temu. Prezesowi PZD wręczony został pamiątkowy medal oraz symboliczne koło sternicze, aby dalej mógł prowadzić i kierować Związkiem, za co Prezes PZD serdecznie podziękował.

Po wystąpieniach Krajowa Rada PZD dla upamiętnienia historycznego I Krajowego Zjazdu PZD przyjęła Komunikat w sprawie znaczenia
I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD,
który opublikowany już został na stronie internetowej Związku.

Podczas posiedzenia przedstawiono i omówiono niezwykle ważny dla Związku temat – walne zebrania w ROD. Prezes PZD podkreślił, iż jest to obecnie najważniejsze zadanie dla struktur PZD, które w pełnej mobilizacji powinny zrobić wszystko, aby walne zebrania w ROD odbyły się. Krajowy Zarząd PZD zapewnił narzędzia do ich prawidłowego przeprowadzenia: wydane i dostarczone do ogrodów zostały wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD, a także zaproszenia na walne zebrania. W dyskusji nt. walnych zebrań i wyzwań przed którymi stanęły zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD wzięli: Izabela Ożegalska–Prezes Okręgu Łódzkiego,  Jan Molki-Okręg PZD w Poznaniu, Krystyna Mzurek-Okręg Mazowiecki PZD oraz Barbara Kokot-Prezes Okręgu PZD w Bydgoszczy. Marta Warmuz-Prezes Okręgu Małopolskiego PZD.

Krajowa Rada PZD mając świadomość znaczenia walnych zebrań dla ogrodów i Związku, a także uwzględniając aktualną sytuację w kraju przyjęła Stanowisko w sprawie kampanii walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2021 roku.

Dla upamiętnienia uroczystego posiedzenia Krajowej Rady PZD z okazji rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, Krajowa Rada PZD przyjęła dwie uchwały:

 •  Nr 1/IX/2021 w sprawie Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców, w której m.in. złożyła podziękowania wszystkim działaczom i działkowcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania PZD i do rozwoju ogrodów działkowych w Polsce oraz
 •  Nr 2/IX/2021 w sprawie przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców, która określa najważniejsze zadania Związku na przyszłość.

Krajowa Rada PZD przyjęła również odrębne Podziękowania z okazji

40 rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD dla wszystkich ludzi Związku, którzy zaangażowali się w walkę o istnienie ogrodów oraz prawa działkowców. Podziękowania zamieszczone zostały na stronie internetowej Związku.

Na zakończenie uroczystego posiedzenia Prezes PZD jeszcze raz podziękował wszystkim za pracę na rzecz budowy i rozwoju Polskiego Związku Działkowców, który jest największą pozarządową organizacją w kraju, zrzeszającą działkowców i dbającą o ich słuszne interesy. Prezes PZD poinformował także, iż wszystkie materiały przyjęte podczas IX uroczystego posiedzenia Krajowej Rady, w tym również referat Prezesa PZD w rozszerzonej wersji, wystąpienia wygłoszone podczas obrad, wydane zostaną w specjalnym, jubileuszowym wydaniu „Biuletynu Informacyjnego”.

 

 

Krajowa Rada PZD

24 Cze 2021

Projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” jest już w Sejmie RP

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej www.rcl.pl oraz www.sejm.gov.pl  projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw został przekazany do Sejmu RP. Odbyło się już jego pierwsze czytanie i został skierowany do dalszych prac, do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Tak jak informowaliśmy wcześniej, w ww. projekcie nie zostały uwględnione postulaty PZD zgłoszone do Ministra Klimatu i Środowiska w piśmie z dnia 27.01.2021 r. W związku z czym, zostały utrzymane następujące niekorzystne zmiany dla ROD i działkowców:

•   zwiększą się maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Maksymalna stawka opłaty za pojemność worka 120 litrów wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności pojemników mają być proporcjonalne.

W praktyce oznacza, że ROD w 2021 r. za wywóz pojemnika 120 litrów zamiast maksymalnie zapłacić 19,19 zł zapłacą - 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów zamiast 61,40 zł zapłacą - 228,68 zł.

•   do włączenia ROD, który dotychczas rozliczał śmieci na podstawie umowy z prywatną firmą/przedsiębiorstwem komunalnym  do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD. Zarządy ROD będą musiały na bieżąco monitorować uchwały ogłaszane przez radę miasta i gminy oraz informacje o przetargach na stronie BIP urzędu gminy lub miasta i składać w bardzo krótkich okresach czasu stosowne oświadczenia,

•   mimo zagospodarowywania części odpadów komunalnych w kompostownikach ogrodowych, działkowcy dalej nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za śmieci  – tak jak to ma miejsce w przypadku właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym, zachęcamy zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD oraz działkowców do zapoznania się z Informacją oraz Apelem dostępnym na stronie internetowej PZD pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/25424/188/Informacja-dla-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-aktualnych-i-projektowanych-zasad-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-na-terenie-ROD.html oraz http://pzd.pl/artykuly/25426/188/APEL-Krajowego-Zarzadu-PZD-z-dnia-22-czerwca-2021-r-do-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-projektu-nowelizacji-z-dnia-7-06-2021-r-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach.html  i aktywne włączenie się w proces legislacyjny w tej sprawie - poprzez kierowanie swoich wystąpień również do członków komisji sejmowych, zajmujących się ww. projektem ustawy.

Wykaz członków ww. komisji wraz z ich adresami e-mailowymi dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP pod poniższymi linkami:

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców