Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
10 Maj 2021

Okręgowy Zarząd Łódzki ogłasza konkurs pn. „Rzeźby roślinne na działce w ROD”

KOMUNIKAT

Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD

Z dnia 7 maja 2021r.

W sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego pn. „Rzeźby roślinne na działce w ROD”

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD na podstawie uchwały nr 73/2021 z dnia 7 maja 2021 roku ogłasza konkurs okręgowy pn. „Rzeźby roślinne na działce w ROD”.

Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców, którzy swoimi staraniami dają przykład innym, jak pomysłem i samodzielną pracą można zaaranżować działkę.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy działkowcy formujący krzewy w geometryczne, spiralne bądź bardziej wyszukane formy.

Wymogi dotyczące konkursu:

1. Z uwagi na troskę o bezpieczeństwo i zdrowie działkowców, Okręg Łódzki PZD postanowił przeprowadzić i rozstrzygnąć konkurs w formie zdalnej na podstawie przesłanych mailowo, na nośnikach bądź wydrukowanych zdjęć.

2. Materiał zdjęciowy winien być wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji.

3. Do wzięcia udziału w konkursie wymagane jest wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszenia oraz Oświadczenia uczestnika Okręgowego Konkursu.

Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2021 r.

Oceny pracy dokona Okręgowa Komisja Konkursowa. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Okręgowy Zarząd Łódzki PZD do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Nagrodami w konkursie są:

  • Pierwsze miejsce 3000 zł
  • Drugie miejsce 2000 zł
  • Trzecie miejsce 1000 zł

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w wysokości 500 zł każde.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Okręgu Łódzkiego PZD oraz w mediach społecznościowych.

W załączeniu uchwała, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika. Zachęcamy wszystkich działkowców do udziału w konkursie.

07 Maj 2021

NA 40 LECIE PZD

Na 40-lecie PZD -e

Życzenia śle:

Zachowania związkowej witalności

Na jubileuszu obecności ważnych gości

Przychylności władz państwowych

Życzliwości władz samorządowych

Dotacji od władz hojnych

Lat dalszego istnienia spokojnych

Wolnego od zagrożeń bytu

Na działki nieustającego popytu

Oddanych jak dotychczas działaczy

Niech nimi los Związek raczy

Realizacji Związkowych programów

Bez dodatkowych namów

Szczególnie programu bioróżnorodności

Niech flora ogrody mości

Każdemu Zarządowi ROD godnego pomieszczenia

Do posiedzeń i zabezpieczenia mienia

Ogrody jako oazy zieleni

Niech społeczność lokalna ciągle ceni

Jak najmniej problemów w kwestii odpadów

Ogrodów podobnych do kwitnących sadów

Działkowcom obfitych plonów

Związkowi braku bicia na trwogę dzwonów

Niech niejedno serce wspomnieniami się wzruszy

Z okazji kolejnych okrągłych jubileuszy.

Łódz, 05.05.2021 r.

Antoni Gieczewski

07 Maj 2021

Wiersz Antoniego Gieczewskiego “DATA ” JUBILEUSZ 40-LECIA ZWIĄZKU

 

Są takie daty

Z przed wielu laty

Które mówią wiele

O związkowym dziele

6 maja 1981 rok

To pierwszy Związku krok

Jak arytmetyka wieści

Dziś mamy ich czterdzieści!

To dzień uchwalenia ustawy

Dającej istnienia Związku podstawy

Na początku były POD-Y

A po 2013 roku są ROD-y

Dzieje czterdziestolecia Związku

Z funkcyjnego obowiązku

Przedstawią działacze w referacie

W ten sposób wiedzę o tym poznacie

Ja działkowicz z 36 letnim stażem

Dzielę się obserwacji bagażem

Na początku było nas tysięcy trzysta

Teraz kilka razy więcej to rzecz oczywista!

W ciągu tych czterdziestu lat

Groził Związkowi mat

TK orzekł brak możliwości

Do zrzeszeń wolności

Dzięki działaniom i mobilności Związku

Nie ma pozostawania w PZD obowiązku

W nowej sejmowej ustawie

Opuszczający Związek są w prawie!

Jednak dziewięćdziesiąt pięć procent ogrodów

Doczekało z PZD rubinowych godów

Składam serdeczne gratulacje!

I na stojąco owacje!

Życzę dla Związku niezakłóconego rozwoju!

Dla działkowiczów niezbędnego spokoju!

"DARZ OGRÓD" !!!

Łódz 06.05.2021 r. Antoni Gieczewski

07 Maj 2021

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka w ROD 2021”

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 140/2021 z dnia 4 maja 2021 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka w ROD 2021”.

Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD oraz wynagrodzenie i dostrzeżenie pracy i wkładu działkowców, którzy poprzez swoje działania wykorzystują i wdrażają na swoich działkach w ROD programy PZD, a w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny oraz Program Bioróżnorodności.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które posiadają prawo do działki w ogrodzie zrzeszonym w PZD.

Zasady i tryb konkursu dostosowane zostały do szczególnych warunków wynikających z pandemii oraz obowiązujących obostrzeń.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udział następuje poprzez złożenie:

 1. Wypełnionego i podpisanego „Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Najpiękniejsza Działka w ROD 2021” wraz z dokumentacją fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu.
 2. Podpisanego przez uczestnika konkursu, posiadającego prawo do działki ”Oświadczenia uczestnika Krajowego Konkursu Najpiękniejsza Działka w ROD 2021”.

 

Zgłoszenia przesyłać należy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także na specjalny adres e-mail: konkurskz.dzialka@pzd.pl

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 30 czerwca 2021 r.  

Komisja Konkursowa powołana przez Krajowy Zarząd PZD dokona oceny według kryteriów określonych w Regulaminie konkursu i ustali listę laureatów  do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Nagrodami w konkursie są:

a)            I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł;

b)           II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

c)            III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

d)           Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone miejscem I-III otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i wydawnictwa PZD. Nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

 

Krajowy Zarząd PZD

07 Maj 2021

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie Jubileuszu 40-lecia PZD

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie Jubileuszu 40-lecia PZD

 

Rok 2021 jest  szczególny dla PZD oraz dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Mija bowiem 40 lat, odkąd istnieje Polski Związek Działkowców. W dniu 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, która powołała do życia PZD - pierwszą, ogólnokrajową, niezależną organizację działkowców. Ustawa ta zaczęła bardzo szybko obowiązywać, bo 12 maja 1981 r. Natomiast, 27 i 28 czerwca 1981 r. obradował najwyższy organ PZD -  IX Krajowy Zjazd Delegatów POD, który wykonując postanowienia ustawy - uchwalił statut PZD oraz wybrał krajowe organy PZD – Krajową Radę, Krajową Komisję Rewizyjną i Krajową Komisję Rozjemczą. Te decyzje umożliwiły faktyczne rozpoczęcie działalności przez Polski Związek Działkowców.

Uchwalenie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, a następnie uchwalenie statutu PZD i powołanie do życia struktur związkowych było wydarzeniem wyjątkowym dla całego środowiska działkowców. Ruch ogrodnictwa działkowego uzyskał bowiem po raz pierwszy własną i niezależną organizację, której powierzono prowadzenie spraw działkowych i reprezentowanie interesów działkowców. Droga do uzyskania własnego reprezentanta była jednak ciężka i długa. Użytkownicy działek przez wiele lat dążyli do samodzielności, aby móc we własnym imieniu mówić o najważniejszych dla nich sprawach. Jeszcze w okresie przedwojennym środowiska działkowe dążyły do ustawowego usankcjonowania struktur ogrodowych, które skupiłyby się w ogólnopolskiej organizacji. Niestety wybuch wojny w 1939 r. pokrzyżował te plany. Dopiero w okresie powojennym powrócono do tego pomysłu, który okazał się jednak trudny do realizacji – ze względu na ówczesną sytuacją społeczno-gospodarczą i polityczną w kraju.  Potrzeba niezależności działkowców była jednak bardzo silna. Z biegiem lat, środowiska działkowców zaczęły powoli organizować się w struktury i walczyć o zwiększanie ich uprawnień w celu uzyskania autonomii od władzy publicznej.  Udało się to na początku lat 80-tych, gdy w całym kraju rozpoczęły się protesty i przemiany społeczno-polityczne, skutkujące zmianą ustroju w Polsce. Ukoronowaniem tych dążeń była uchwała ówczesnej Krajowej Rady Pracowniczych Ogrodów Działkowych, która stwierdziła, że samorządy POD i wojewódzkie zarządy podlegają wyłącznie Krajowej Radzie Pracowniczych Ogrodów Działkowych.

40 lat funkcjonowania PZD doprowadziło do tego, że obecnie Polski Związek Działkowców zarządza 4601 ROD o pow. ponad 40 tys. ha oraz skupia ponad milion członków, posiadających prawo do blisko 906 tys. działek rodzinnych. Jest jedną z największych organizacji społecznych w Polsce i najliczniejszym stowarzyszeniem ogrodowym, o najdłuższej historii i najciekawszej tradycji. Dzięki milionowej grupie zrzeszonych obywateli, Związek posiada potencjał i siłę nie tylko w sprawnym prowadzeniu i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, ale również w rozwiązaniu licznych problemów, z którymi od lat zmaga się – zabezpieczając dalsze istnienie ROD i broniąc praw działkowców.

Polski Związek Działkowców od początku istnienia podejmuje wszechstronne działania na rzecz ogrodnictwa działkowego w Polsce. W szczególności poprzez propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, podejmowanie działań na rzecz rozwoju ROD, zagospodarowywanie terenów ogrodów i działek, umożliwianie działkowcom  wykorzystywania działek w celach ogrodniczych czy też wypoczynkowych, współpracę z samorządami i innymi instytucjami na szczeblach lokalnych oraz państwowych. PZD dba również o kontynuację ponad 124 - letniej tradycji ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Walczy, aby ROD mogły dalej istnieć i pięknie rozwijać się.  Związkowi zależy także na tym, aby ogrody mogły służyć społeczeństwu. Aby mogły spełniać swoje funkcje ekonomiczne, ekologiczne, jak również rekreacyjne i zdrowotne.

40 lat istnienia Polskiego Związku Działkowców to okres, który niejednokrotnie potwierdził znaczenie tej organizacji dla polskich ogrodów. Już początek funkcjonowania PZD pokazał, jak wielkie znaczenie ma istnienie tej niezależnej i samorządnej organizacji. Rozpoczęcie działalności PZD dało początek największemu w historii rozwojowi ogrodów działkowych. Po niespełna kilku latach od powołania PZD nastąpiło dwukrotne zwiększenie powierzchni ogrodów. Udało się pozyskać, a następnie zagospodarować ok. 14 tysięcy hektarów. Dzięki temu działki otrzymało 360 tysięcy polskich rodzin. Związek przyczynił się również do tego, że ogrody zostały wyposażone w nowoczesną infrastrukturę ogrodową. Osiągnięcia te najlepiej świadczą o tym, że powołanie PZD było właściwe i potrzebne.

Dobra passa dla ogrodów działkowych nie trwała jednak długo. Wraz z transformacją ustrojową, która miała miejsce w latach 90 tych zaczęło się zmieniać nastawienie do ogrodów działkowych i polityka rządzących. Władze samorządowe i państwowe coraz częściej podejmowały działania, mające na celu ograniczenie działalności Związku i ogrodów i pozyskanie gruntów zajętych przez ROD. PZD stanowczo przeciwstawiał się takiej polityce. Wykazywał wielką aktywność i walkę w obronie ROD i działkowców. Szczególnym wyrazem zamiaru zablokowania działalności PZD było uchylenie praktycznie całej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Szczególnie dramatyczna sytuacja miała miejsce w dniu 11 lipca 2012 r., kiedy to Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności 24 przepisów ww. ustawy i jednocześnie przyjął, że jeżeli przez półtora roku Sejm nie uchwali nowej ustawy o ogrodach działkowych, wówczas 21 stycznia 2014 roku przestaną obowiązywać wszystkie zakwestionowane przez TK przepisy. W praktyce było to jednoznaczne z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego i użytkowania PZD do gruntów ROD i pełnym powrotem gruntów do ich właścicieli, czyli gmin i Skarbu Państwa. W konsekwencji oznaczało to likwidację Związku. Ten czas był prawdziwym sprawdzianem dla PZD, który nie czekając na  działania ustawodawcy, wziął inicjatywę we własne ręce. PZD w bardzo krótkim czasie przygotował obywatelski projekt ustawy o ROD, zebrał podpisy działkowców (924 801), aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych, i de facto doprowadził, że w dniu 13 grudnia 2013 r. została uchwalona przez Sejm nowa ustawa o ROD, która obowiązuje po dziś dzień.  Uchwalenie tej ustawy było bez wątpienia największym sukcesem PZD. Ustawa ta zabezpieczyła istnienie PZD, uratowała byt polskich ogrodów działkowych oraz zapobiegła pogorszeniu sytuacji działkowców (bez nowej ustawy mogłyby ich spotkać obciążenia finansowe związane z dzierżawą i podatkami na rzecz gmin lub Skarbu Państwa). Kolejnym krokiem było zwołanie XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który uchwalił nowy statut PZD. To było największe, ale nie jedyne wyzwanie, z którym poradził sobie PZD. PZD wielokrotnie podejmował działania w obronie istniejących zapisów ustawy o ROD – przeciwstawiając się różnym inicjatywom zmierzającym do jej zmiany albo całkowitego uchylenia (były zgłaszane liczne projekty ustaw przez posłów, zapadały niekorzystne wyroki Trybunału Konstytucyjnego). Bronił również ogrody i działkowców, zabierając głos w pracach legislacyjnych dotyczących innych projektów ustaw, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie ROD, jak również podejmował wiele innych działań na rzecz rozwoju ROD (poprzez przygotowanie i propagowanie programów PZD mających na celu poprawę stanu zagospodarowania i wykorzystania gruntów ROD).

W związku z tym szczególnym jubileuszem – 40 leciem istnienia Polskiego Związku Działkowców, Krajowa Rada PZD odczuwa ogromną radość z tego, że mimo tak wielu przeszkód i licznych problemów, z którymi spotykał się Związek na przestrzeni tych lat, udało mu się przetrwać i zrobić tak wiele dobrego dla ogrodów działkowych. Dlatego też Krajowa Rada PZD wyraża ogromne uznanie dla członków organów Związku, społecznych działaczy oraz przyjaciół ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce za ogromne zaangażowanie w działalność PZD, która często wiązała się z koniecznością wielkiego wysiłku, rozwiązywania licznych problemów i podejmowania trudnych decyzji. Krajowa Rada PZD stwierdza, że bez pracy, nakładu i zaangażowania wskazanych osób nie udałoby się doprowadzić Związku do miejsca, w którym obecnie jest. W pierwszej kolejności należą się podziękowania dla tych działaczy, którzy swoją determinacją, konsekwencją i zdecydowanymi krokami doprowadzili do osiągnięcia na początku lat 80 tych - samodzielności i samorządności ruchu ogrodnictwa działkowego. Dzięki nim Związek mógł zacząć mówić własnym głosem i zajmować stanowiska w sprawach ważnych nie tylko dla działkowców, ale dla całego społeczeństwa. Podziękowania należą się również osobom, które działały na rzecz Związku w trudnych latach 90-tych. Wiele osób zasłużyło się w działalności związkowej również w dwóch pierwszych dekadach XXI wieku, w których miało miejsce wiele wydarzeń wywołujących potrzebę walki o zachowanie ogrodów działkowych oraz praw przysługującym działkowcom.  Wobec powyższego Krajowa Rada – zważywszy na 40-letni dorobek PZD - jeszcze raz wyraża słowa głębokiego uznania dla wszystkich osób działających w Związku - za aktywną obronę ogrodów, ustawy o ROD i PZD. Podziękowania należą się również  polskim działkowcom i ich rodzinom za ciężką pracę, niezłomną postawę i wytrwałość w obronie ogrodnictwa działkowego. Sympatia i wsparcie działkowców dla działań Związku było bezcenne i w wielu przypadkach stało się prawdziwym orężem w zachowanie ROD i przywilejów działkowców.

Doświadczenia z 40 lat istnienia PZD jednoznacznie wskazują, że posiadanie silnego, niezależnego samorządu, reprezentującego interesy środowiska działkowego jest nie tylko potrzebne, ale konieczne. Mijające lata najlepiej świadczą o tym, że tylko działając wspólnie w ramach Związku, możemy obronić ogrody i prawa ich członków oraz zapewnić warunki dla dalszego ich rozwoju. Tylko silna, aktywna i posiadająca bogate doświadczenie  organizacja działkowców jest w stanie skutecznie bronić istnienia ogrodów i praw działkowców.  Tylko PZD jest w stanie poprowadzić ogrody ku pewnej i lepszej przyszłości.

W związku z tym, Krajowa Rada PZD na wyjątkowym VIII posiedzeniu w dniu 6 maja 2021 r. uczciła jubileusz 40-lecia PZD – poprzez uroczyste wystąpienie Prezesa PZD oraz licznych uczestników, a także przyjęcie przesłania z okazji 40-lecia PZD, ustanowienia medalu z okazji 40-lecia PZD oraz uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy PZD i działkowców.

Mając na uwadze znaczenie tego wydarzenia nie tylko dla członków struktur PZD, ale dla środowiska działkowców, wyrażamy nadzieje, że 40 - lecie istnienia PZD zostanie również zauważone i uczczone przez ROD oraz Okręgi PZD m.in. w mediach związkowych, a gdy sytuacja epidemiczna i obowiązujące przepisy prawne będą na to pozwalały – również na spotkaniach i uroczystościach z udziałem samych działkowców, ich rodzin oraz znajomych.

Krajowa Rada PZD

Warszawa, dnia 6 maja 2021 r.

05 Maj 2021

Odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe

okres obowiązywania:

od  29.05.2020

 

odsetki

za opóźnienie

stawka % rocznie

5,6%

podstawa prawna

art. 481 § 2 K.c.

Odsetki za opóźnienie mają charakter sankcyjny. Zawsze wynikają bowiem z opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Ze względu na ten szczególny charakter, wierzyciel może skutecznie żądać ich zapłaty nawet w przypadku, gdy nie poniesie żadnej szkody oraz nawet wtedy, gdy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Celem odsetek za opóźnienie jest sankcjonowanie braku zapłaty w przewidzianym terminie, a tym samym dyscyplinowanie dłużnika w dochowywaniu terminów płatności.

Zgodnie z § 150 ust. 1 statutu PZD w przypadku nieopłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. W związku z tym, jeżeli działkowiec spóźnia się z opłacaniem składek lub opłat ogrodowych zarząd ROD powinien naliczyć mu odsetki za zwłokę, które od 29 maja 2020 r. wnoszą 5,6%.

Wzór na obliczanie odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat

Kwota zaległości × liczba dni zwłoki × wysokość stawki odsetek ustawowych / 365*

*Na potrzeby wzoru przyjmuje się, że rok ma zawsze 365 dni, nawet w przypadku roku przestępnego.

04.05.2021 EJJ

29 Kwi 2021

Informacja w sprawie wolnych działek w ROD

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi na adres mailowy Okręgu, a także telefonicznie, Okręg Łódzki PZD wyjaśnia, że nie posiada szczegółowych informacji dotyczących wolnych działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Hasło wolne działki jest często błędnie interpretowane przez osoby zainteresowane i wymaga wyjaśnienia. Wolna działka to nie ta pusta,  niezagospodarowana, a ta będąca w dyspozycji Zarządu ROD, której wartość została wyceniona na podstawie jej zagospodarowania, a więc nasadzeń i naniesień znajdujących się na działce. Sytuacja związana z dostępnością wolnych działek zarówno od Zarządu ROD jak i zbywanych przez działkowców jest dynamiczna, dlatego osoby zainteresowane powinny szukać informacji bezpośrednio w Zarządzie ROD. Warto zwrócić uwagę na to, że ogłoszenia dotyczące dzierżawy działkowej zamieszczane są na portalach OLX oraz gumtree, a także na furtkach, bramach i tablicach ogrodowych. Często występuje zjawisko natychmiastowego zainteresowania- jednego dnia pojawia się ogłoszenie o wolnej działce, a drugiego podpisywana jest już umowa.

Kilka wskazówek zanim zaczniemy szukać działki:

 1. Zaznajomić się z obowiązującymi w Polskim Związku Działkowców przepisami, szczególnie §76 ust. 3 Statutu PZD, który określa, że Zarząd ROD przy ustanowieniu prawa do działki będzie zwracał szczególną uwagę na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Tak więc, korzystając z mapy ogrodów http://lodz.pzd.pl/mapa-ogrodow/, działki rodzinnej należy szukać jak najbliżej miejsca zamieszkania.
 2. Okręg nie zawsze jest upoważniony, aby udostępnić numer kontaktowy do Zarządu ROD. Takie informacje można znaleźć na tablicy ogrodowej.
 3. W sytuacji nabywania działki od Zarządu ROD zawierana jest umowa dzierżawy działkowej, natomiast w przypadku nabycia działki od działkowca umowa przeniesienia praw do działki.
 4. Małżonkowie mogą posiadać prawo tylko do jednej działki.

 

Lista ROD w których Zarząd ROD ma w dyspozycji wolne działki:

 • Bawełnianka Moszczenica
 • BOROWIK Działoszyn
 • EMIT Żychlin
 • NAD RAWKĄ II Rawa Mazowiecka
 • RÓŻA/STOKROTKA Warta
 • SOBÓTKA Wieluń
 • ŚWIERCZEWSKIEGO KAROLA Krośniewice
 • WITAMINKA Gorzkowice

 

22 Kwi 2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zapotrzebowania na działki w ROD

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zapotrzebowania na działki w ROD

 

W 2021 roku – tak jak i w ubiegłym - PZD obserwuje duże zainteresowanie działkami w ROD. Jest ono widoczne zarówno w codziennej działalności struktur PZD (liczne zapytania telefoniczne, pisemne i e-mailowe o wolne działki w ROD oaz zapisy na listach osób oczekujących na działkę w ROD prowadzonych przez zarządy ROD), jak również w mediach lokalnych i ogólnopolskich, zwłaszcza w elektronicznych (oferty kupna/sprzedaży działek na portalach sprzedażowych czy też ogłoszenia w mediach społecznościowych).

W związku z powyższym, KZ PZD również i w tym roku postanowił zbadać aktualne zapotrzebowanie na działki w ROD, celem wypracowania stosownych działań. W dniu 22 kwietnia 2021 r. zapoznał się z informacjami Okręgów PZD (dokonanych na podstawie badań sondażowych), dokonał oceny sytuacji i przyjął wnioski w tym temacie.

W szczególności, na podstawie uzyskanych z Okręgów PZD informacji, KZ PZD uznał, że:

- tegoroczne zapotrzebowanie na działki w ROD utrzymuje się na poziomie zeszłego roku, a w przypadku wielu Okręgów PZD odnotowuje tendencję wzrostową. Szacuje się, że w tym roku prawo do działki w ROD uzyska podobna liczba osób jak w ubiegłym roku (czyli ok. 53,4 tys. osób). Wciąż dominuje zapotrzebowanie na działki ogrodowe wśród ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi.

- wciąż największym zainteresowaniem cieszą się działki w dużych i średnich miastach, które są położone niedaleko miejsc zamieszkania lub w miejscach dobrze skomunikowanych. W tych ogrodach albo nie ma dostępnych działek, albo zdarzają się pojedyncze, wolne działki. Mniejszą popularnością cieszą się działki w ogrodach położonych poza granicami administracyjnymi miast, zwłaszcza w dalekiej odległości od większych miejscowości, tam gdzie jest znacznie utrudniony dojazd. Od lat popularnością cieszą się także działki położone w turystycznych regionach.

- przy wyborze działki, poza jej lokalizacją ma znaczenie jej stan zagospodarowania. Zdecydowanie częściej wybierane są działki zadbane oraz prawidłowo zagospodarowane tj. zgodnie z ustawą o ROD, regulaminem ROD oraz innymi przepisami obowiązującymi w PZD. Szczególne znaczenie przy wyborze działki ma to, czy na działce w ROD jest altana działkowa. Wśród osób zainteresowanych działką daje się zauważyć większą świadomość prawna, że na działce ogrodowej musi być altana działkowa spełniająca wymagania określone w ustawie o ROD (art. 13 ust. 1 pkt 1) tj. posiadająca powierzchnię zabudowy do 35 m2, a wysokość – do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że posiadanie innej altany tzw. ponadnormatywnej grozi konsekwencjami prawnymi tj. brakiem możliwości uzyskania odszkodowania za taki obiekt w przypadku wygaśnięcia prawa do działki w ROD (art. 42 ust. 1 ustawy o ROD), niekiedy koniecznością rozbiórki ww. obiektu lub utratą prawa do działki wskutek wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej (art. 13 ust. 3 ustawy o ROD). Nie brakuje również miłośników na niezagospodarowane działki, które można urządzić według swojego pomysłu. Takich działek jest jednak niewiele. Praktycznie występują tylko w nowozakładanych, odtwarzanych ROD. Najczęściej uzyskanie prawa do działki następuje poprzez jej nabycie od osoby obcej lub osoby bliskiej na podstawie umowy przeniesienia prawa do działki. Duża część działek w ROD nabywana jest przez nowe osoby (bliskie) w procedurze związanej z uzyskaniem prawa do działki po śmierci działkowca.

- wpływ na wybór działki w ROD ma również wyposażenie i stan zagospodarowania ROD, w którym znajduje się dana działka. Bardzo dużą popularnością cieszą się działki w ogrodach wyposażonych w zmodernizowaną, nowoczesną i pełną infrastrukturę ogrodową (w co najmniej dom działkowca, sieć wodociągową i sieć energetyczną). Szczególne znaczenie ma to, czy dany ROD wyposażony jest w media (wodę, energię elektryczną), które są niezbędne przy prowadzeniu upraw ogrodniczych.

- ceny działek w ROD kształtują się na różnym poziomie. Można zauważyć jednak ich wzrost w stosunku do poprzednich lat. Wpływ na wysokość cen ma wartość nasadzeń i naniesień na działce ogrodowej, ale również takie czynniki jak: lokalizacja (wielkość miejscowości położenia ROD, bliskość zabudowań mieszkaniowych, usytuowanie względem granic miasta - droższe są działki w ROD położone bliżej centrum niż na peryferiach miast), występowanie wolnych działek w danej okolicy (działki osiągają wyższe ceny, gdy jest ich ograniczona ilość w danym rejonie), wyposażenie działki w media (woda, prąd, kanalizacja) oraz wielkość i stan zagospodarowania działki (altana, nasadzenia i stan działki). Działka z altaną o wymiarach zgodnych z prawem, estetyczna, o ciekawej konstrukcji architektonicznej jest o wiele więcej warta niż działka z altaną niespełniającą ww. wymogów.

W związku z zapotrzebowaniem na działki w ROD, PZD w dalszym ciągu zamierza:

- podejmować działania mające na celu skuteczne reagowanie na zainteresowanie działkami w ROD. W szczególności,  umożliwiać szybkie obejmowanie wolnych działek w ROD poprzez sprawne dopełnianie wszelkich formalności związanych z nabyciem działki, zarówno w drodze dzierżawy działkowej jak i zatwierdzania przeniesienia prawa do działki oraz maksymalnie skracanie czasu oczekiwania na wolną działkę w ROD.

- szeroko informować społeczności lokalne o wolnych działkach w ROD. W szczególności, udostępniać tablice ogłoszeń w ROD do zamieszczania ofert kupna/sprzedaży działek, prowadzić zapisy osób oczekujących na działki w danym ROD, nie bieżąco aktualizować wykazy wolnych działek w ROD na stronach internetowych Okręgów PZD oraz zachęcać zarządy ROD do ich publikacji na stronach internetowych ROD oraz w mediach społecznościowych np. na facebooku, gdzie wiele ogrodów ma swoje strony.

- na bieżąco reagować na wszystkie pytania, które wpływają do PZD dotyczące zasad nabywania prawa do działki w ROD. W dalszym ciągu umożliwiać osobom zainteresowanym prawem do działki w ROD – kontakt pisemny, e-mailowy oraz telefoniczny w ww. sprawach z zarządami ROD, Okręgami PZD oraz jednostką krajową. Wyjaśniać ww. tematy na cotygodniowych telefonicznych dyżurach prawnych obsługiwanych przez radców prawnych i prawników PZD, odbywających się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej www. pzd.pl. oraz udostępniać stosowne materiały na związkowych stronach internetowych,

- kontynuować działania, mające na celu pozyskiwanie nowych terenów na zakładanie nowych lub powiększanie istniejących ROD. Potrzebę związaną z koniecznością rozwoju ROD, w tym zwiększaniem potencjału terenów ogrodów działkowych PZD dostrzegł już w 2018 r. – uchwalając Otwarty Program Rozwoju ROD. Od ponad 2 lat, Związek podjął szereg działań mających na celu realizację ww. programu, w szczególności w zakresie pozyskania nowych gruntów ROD. Działania te początkowo nie przynosiły oczekiwanych rezultatów – samorządy nie były zainteresowane przekazaniem nowych terenów, zasłaniając się ich brakiem. Jednakże, dzięki usilnym staraniom wszystkich struktur Związku, w ostatnim czasie daje się zaobserwować zmianę polityki miast i gmin w ww. zakresie. Samorządy coraz częściej uświadamiają sobie ogromne zapotrzebowanie na działki w ROD i znaczenie ogrodnictwa działkowego dla społeczeństwa, szczególnie ograniczonego w swojej aktywności przez obostrzenia wynikające ze stanu epidemii. PZD chętnie wykorzystuje nowy trend w polityce samorządów – pozyskując nowe tereny, dążąc do ich jak najszybszego zagospodarowania i przekazania działkowcom. Nowe ogrody mają niebawem powstać w Gdańsku, Gnieźnie, Toruniu, Grudziądzu oraz w Zielonej Górze. Obecne potrzeby społeczne w zakresie posiadania działek, przewyższają niestety możliwości PZD i konieczne jest dalsze szukanie wsparcia wśród samorządów.

Biorąc pod uwagę przebieg epidemii, prognozy na przyszłość, a także rosnące zamiłowanie wśród ludzi do pobytu i wypoczynku na świeżym powietrzu w otoczeniu natury oraz potrzeby w zakresie prowadzenia ekologicznych upraw ogrodniczych (celem uzyskania własnej, zdrowej żywności), KZ PZD  ocenia, że obecny trend w zakresie zapotrzebowania na działki w ROD będzie nadal utrzymywał się. Szczególnie, że to zjawisko jest zauważalne nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich, jak i poza nimi. Wobec tego, PZD będzie dalej monitorował sytuację związaną z zapotrzebowaniem na działki ogrodowe i reagował na przebieg sytuacji, dążąc do rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 22.04.2021 r.

22 Kwi 2021

Ośrodek Finansowo -Księgowy w Sieradzu nieczynny!

Do dnia 30 kwietnia 2021 roku Ośrodek Finansowo-Księgowy w Sieradzu będzie nieczynny w  związku z przebywaniem pracownika na izolacji.

W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem Okręgu Łódzkiego PZD w Łodzi.