Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
18 kwi 2024

Antoni Gieczewski

 

                                      PO ZIMIE IDĘ TAM

Po zimie idę tam

Gdzie działkę mam

            Idę tam

            Gdzie spokój mam

Idę tam

Gdzie pogadać z kim mam

            Gdzie mam relaks na leżaku

            Miejsce do drzemki na hamaku

Po wysiłku wytchnienie

Nad tematem skupienie

            Idę po witaminę D-e

            Której moja skóra po zimie chce

Idę aby zrzucić powstałe w zimie kilogramy

Które z braku wysiłku fizycznego po zimie mamy

            Idę tam

            Gdzie niwę do działalności społecznej mam

 Gdzie mam warzywa, krzewy owocowe

Drzewka kolumnowe

            Są też kwiaty

            Liczne rabaty

Nazw ich nie wymienię

Bo trudno zapamiętać niektórych brzmienie

            Krzewy ozdobne też rosną

            Cieszą oko i nos szczególnie wiosną

 Idę tam

Gdzie wiele mam!

 

Łódź, kwiecień 2024 r.

 

 

                                     

12 kwi 2024

Działkowcy z Łodzi walczą o swoje!

 

Działkowcy  licznie przybyli  na zorganizowane w dniu 11 kwietnia br. przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi spotkanie informacyjne w sprawie planu ogólnego miasta Łodzi.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prezentacją i omówieniem procedury sporządzania planu ogólnego, dowiedzieli się jakie znaczenie ten dokument będzie miał dla przyszłości Łodzi i jej mieszkańców, jak należy poprawnie wypełniać wnioski do planu i dlaczego ich składanie to jedyna szansa aby mieć wpływ na jego końcowe zapisy.

W dalszej części spotkania umożliwiono zadawanie pytań. Jako jedna z pierwszych głos zabrała  Anna Witych Prezes ROD „Forsycja” w Łodzi deklarując, że działkowcy są zainteresowani aktywnym uczestnictwem w procesie sporządzania planu i że nie wyobrażają sobie, aby jakikolwiek ROD na terenie Łodzi został objęty zapisem  w planie ogólnym umożliwiającym jego likwidację.

 „Działka rodzinna to nasza radość, to nasza miłość, nie wyobrażamy sobie aby w przyszłości miało jej nie być”.

Wiceprezes ROD „Zimowit” zadała pytanie czy istnieje świadomość zespołu sporządzającego plan ogólny miasta, że wiele ROD z Łodzi pozyskało w ostatnich latach środki  unijne i obowiązuje wymóg trwałości projektu. Kolejne osoby zabierały głos i tak np. działkowcy z ROD „Księży Młyn” podkreślili min. wyjątkowy charakter i historyczną spuściznę Ogrodu oraz wskazali, że nowopowstające w jego sąsiedztwie inwestycje deweloperskie niszczą zasoby przyrody w centrum miasta, w tym negatywnie oddziaływują na rzekę Jasień. W podobnym tonie wypowiedział się Prezes ROD „Wiarus” w Łodzi. Przedstawicielka ROD „Łagiewniki” zwróciła uwagę na zasadność zachowanie istniejących ROD w sąsiedztwie Lasu Łagiewnickiego m.in. w aspekcie ochrony przed niekorzystnym wpływem rozlewania się chaotycznej zabudowy.

Nie zabrakło również pytań od innych uczestników spotkania zaniepokojonych ograniczaniem poprzez zapisy planistycznej możliwości dalszej zabudowy, zaś przedstawiciele inwestorów przy okazji zadawania pytań drążyli temat możliwości uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na kolejne tereny.

Spotkanie to pokazało jak wiele sprzecznych interesów musi pogodzić  plan ogólny Łodzi i dlaczego  tak ważne jest aby głos działkowców w obronie ROD był liczny  i zdecydowany!

Należy oczekiwać, że Zarządy ROD dołożą wszelkich starań w dotarciu z informacją i wszyscy działkowcy złożą wnioski do planu ogólnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2024r.

 

 

 

12 kwi 2024

Konkurs krajowy dla ROD pn. „Najlepszy ROD Roku 2024”

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD pn. „Najlepszy ROD Roku 2024” - 27.03.2024

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 64/2024 z dnia 26 marca 2024 r. ogłasza konkurs krajowy dla ROD pn. „Najlepszy ROD Roku 2024”.

Celem konkursu jest wyłonienie, docenienie i nagrodzenie ROD, które wyróżniają się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu. Celem konkursu jest również docenienie ROD zapewniających działkowcom i ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także tych które realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego oraz znaczenia i roli PZD w społeczeństwie m.in. poprzez wdrażanie Programów PZD.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenia do konkursu dokonuje właściwy miejscowo Okręgowy Zarząd PZD, który w tym celu:

a)      typuje 2 do 5 ROD z terenu Okręgu  PZD na podstawie własnych ocen i doświadczeń;

b)     Komisja Konkursowa Okręgu PZD dokonuje przeglądu wytypowanych przez Okręgowy Zarząd PZD ROD uwzględniając kryteria określone w § 3 regulaminu konkursu. Wyniki przeglądu Komisja przedstawia w tabeli przeglądu ROD.

c)      Wyniki przeglądu dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu PZD ocenia Okręgowy Zarząd PZD, który po ich uwzględnieniu dokonuje wyboru 1 ROD, który zostanie zgłoszony do konkursu.

 

ROD który został laureatem tego konkursu w okresie 3 poprzednich lat, nie może przystąpić do konkursu.

 

Zgłoszenie ROD do konkursu następuje poprzez przekazanie do Krajowego Zarządu PZD:

a)      Uchwały Okręgowego Zarządu PZD w sprawie zgłoszenia ROD do konkursu krajowego wraz z uzasadnieniem.

b)     Formularza tabeli przeglądu ROD wytypowanego do konkursu krajowego „Najlepszy ROD Roku 2024” dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu. Formularz należy wypełnić elektronicznie i dostarczyć go w postaci dokumentu programu Word oraz podpisanego skanu.

c)      Formularza zgody zarządu ROD na udział w konkursie.

d)     Dokumentacji fotograficznej potwierdzającej stan zagospodarowania ROD, a także działania opisane w zgłoszeniu. Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości i wykonany w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie do publikacji (min. 25 zdjęć).

 

Zgłoszenia do konkursu OZ PZD dokonują za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: najlepszyrod@pzd.pl.

Termin zgłaszania ROD do konkursu upływa dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Nagrodzone ROD otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne:

 

I miejsce – 12 000 zł

II miejsce – 9 000 zł dla 2 ROD

III miejsce – 7 000 zł dla 3 ROD

IV miejsce – 6 000 zł dla 4 ROD

Wyróżnienia za całokształt działalności - 5 000 zł

Wyróżnienia za wybraną aktywność - 3 000 zł

 

Wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Krajowych Dni Działkowca 2024, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, wydawnictwach związkowych oraz  na stronach internetowych  PZD.

 

 

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Uchwała KZ PZD nr 64/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

Regulamin konkursu "Najlepszy ROD Roku 2024"

Formularz tabeli przeglądu ROD (PDF)

Formularz tabeli przeglądu ROD (Word)

Formularz zgody zarządu ROD na udział w konkursie (PDF)

Formularz zgody zarządu ROD na udział w konkursie (Word) 

12 kwi 2024

Konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2024”

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2024” - 27.03.2024

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 65/2024 z dnia 26 marca 2024 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2024”.

Celem konkursu jest wyłonienie, docenienie i nagrodzenie działkowców, którzy z pasją i zaangażowaniem prowadzą swoje działki, wzorowo je zagospodarowują i użytkują oraz wdrażają Programy PZD, w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny i Program Bioróżnorodności. Celem konkursu jest także promowanie ogrodnictwa działkowego i licznych korzyści, jakie ze sobą niesie.

Udział w konkursie „Najpiękniejsza Działka Roku 2024" może/mogą wziąć działkowiec(wcy) posiadający tytuł prawny do działki w ROD należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

 

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie były laureatami konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku” w ciągu ostatnich 3 lat.

 

Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać:

1.Wypełniony drukowanymi literami i podpisany „Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku 2024”.

2.Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, utrwaloną na nośniku cyfrowym lub w formie kolorowego wydruku.

3.Podpisane (czytelnie) ”Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego Najpiękniejsza Działka Roku 2024”

 

Zgłoszenia można  dokonać drogą elektroniczną przesyłając skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe na adres konkurskz.dzialka@pzd.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.

 

Termin zgłaszania działek do konkursu upływa  dnia 30 czerwca 2024 r.

Laureaci konkursu otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne:

I miejsce  -  4 000 zł;

II miejsce -  3 000 zł;

III miejsce - 2 000 zł;

Wyróżnienia –1 000 zł.

Użytkownicy działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymają dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Krajowych Dni Działkowca 2024, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, wydawnictwach związkowych oraz  na stronach internetowych  PZD.

 

 

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Uchwała KZ PZD nr 65/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

Regulamin konkursu "Najpiękniejsza Działka Roku 2024"

Formularz zgłoszenia do konkursu "Najpiękniejsza Działka Roku 2024" (PDF)

Formularz zgłoszenia do konkursu "Najpiękniejsza Działka Roku 2024" (Word)

Oświadczenie uczestnika konkursu "Najpiękniejsza Działka Roku 2024" (PDF)

Oświadczenie uczestnika konkursu "Najpiękniejsza Działka Roku 2024" (Word)

Zawiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych

11 kwi 2024

Łódź sporządza plan ogólny miasta – Działkowcy składają wnioski!

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Okręg Łódzki PZD zorganizował naradę z przedstawicielami zarządów wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Łodzi w sprawie dotyczącej przystąpienia przez Gminę Miasto Łódź do opracowania planu ogólnego miasta.

Na naradzie omówiono procedury uchwalania planu ogólnego miasta Łodzi, który zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zastąpić ma najpóźniej do końca 2025 r obowiązujące Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.

Następnie przedstawiono informację o odbytym w dniu 27 marca 2024 r. spotkaniu w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, gdzie PZD reprezentowane było przez pierwszego Wiceprezesa Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD oraz radcę prawną i pracownika merytorycznego Biura OŁ PZD, podczas którego omówione zostały zagadnienia związane z terminarzem i aktywnym uczestnictwem osób zainteresowanych przyszłymi zapisami planu ogólnego.

Ponieważ po jego opracowaniu i przyjęciu przez Radę Miejską  będzie stanowił dokument planistyczny, w oparciu o  który następnie uchwalane będą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego bądź dokonywane zmiany istniejących, to od jego zapisów będzie zależało czy w przyszłości dany ROD nie zostanie zlikwidowany.

Wobec tego, że do dnia 26 kwietnia 2024 r. ustalony został  nieprzekraczalny termin do wniesienia uwag do planu ogólnego miasta Łodzi, Zarządom wszystkich ROD zostały przekazane formularze urzędowo wymaganych wniosków do planu ogólnego, z uzupełnionymi danymi ewidencyjnymi nieruchomości. Zalecono dostarczenie wypełnionych przez działkowców wniosków do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi bezpośrednio bądź za pośrednictwem OŁ PZD.

 

 

05 kwi 2024

Antoni Gieczewski APEL PRZEDWYBORCZY

Antoni Gieczewski

 

                                      APEL PRZEDWYBORCZY

 

W PZD mobilizacja

W PZD  aktywizacja

 

W PZD wybory

Do organów nabory

 

Kończy się kadencja

Konieczna duża frekwencja

 

Do objęcia funkcji w organach ROD mało chętnych

Potrzeba odpowiedzialnych, nieobojętnych

 

Wielu do pracy w organach ROD nie ma woli

Większość narzekać woli

 

Woli ustawić się w roli recenzenta

Wypatrywać gdzie jest zarządu Achillesowa pięta

 

W członka Zarządu uderzyć

Żeby nie mógł krytyki przeżyć

 

Tym wierszem o umiar w krytyce proszę

Oszczędźcie członkom zarządów pretensji rozkosze

 

O to serdecznie proszę

Oto wnoszę

 

Łódź 02.04.2024 r.

 

29 mar 2024

XVI POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY ŁÓDZKIEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

W dniu 25 marca 2024 roku odbyło się XVI posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców, w którym obok członków Okręgowej Rady uczestniczyli członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Gościem była Pani Mariola Kobylińska, przedstawiciel Prezesa PZD.

Tematami związanymi z realizacją zadań statutowych były sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w 2023 r., sprawozdanie finansowe Okręgu za 2023 rok oraz plan pracy i preliminarz finansowy okręgu na rok bieżący.

Prezes Izabela Ożegalska omówiła przekazane wszystkim uczestnikom obrad obszerne, 49-stronnicowe sprawozdanie merytoryczne obejmujące najważniejsze działania, którymi zajmował się Okręg. W 2023 roku Okręgowa Rada Łódzka odbyła 4 posiedzenia, na których podjęła 22 uchwały, 3 stanowiska i 1 podziękowanie.

Okręgowy Zarząd Łódzki obradował 24 razy i podjął 291 uchwał. Przez ubiegły rok Okręg Łódzki podejmował liczne działania inspirowane przez Krajową Radę i Krajowy Zarząd PZD. Także realizował zadania we współpracy z komisjami problemowymi Okręgu oraz zarządami ROD.

Główna Księgowa Elżbieta Janiszewska- Jarząb przedstawiła w szczegółach sprawozdanie finansowe OŁ PZD za 2023 rok, jak i preliminarz na 2024 rok.

W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD wystąpiła przewodnicząca Jadwiga Drzewiecka. W oparciu o wyniki kontroli działalności Okręgu za miniony rok postawiła wniosek
o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2023 rok i preliminarzy na 2024 rok.

W dalszej części posiedzenie Okręgowa Rada oceniła stan przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD na podstawie przekazanej informacji odnoszącej się
w szczególności do powołania Zespołu do obsługi walnych zebrań oraz przeprowadzonych narad prezesów, skarbników, sekretarzy i przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych ROD. W  tej sprawie podjęto uchwałę.

W związku planowanym zwołaniem Okręgowego Zjazdu ustalono zasady wyboru Delegatów na walnych zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w ROD wg następującego klucza:

- w ROD do 500 członków PZD wybierany będzie 1 delegat

- w ROD powyżej 500 członków PZD wybieranych będzie 2 delegatów

Podczas posiedzenia podkreślono ostatnie wydarzenia i konsekwencje, jakie dla ROD i działkowców może spowodować przyjęta przez Sejm RP nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023.977) zgodnie, z którą do końca 2025 r. obowiązujące studia kierunków uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin mają zostać zastąpione planami ogólnymi. Wraz z opublikowaniem we wrześniu 2023 r. przez Ministra Rozwoju i Technologii projektu Rozporządzenia wykonawczego do ww. ustawy w zakresie sporządzania planów ogólnych gmin, Polski Związek Działkowców podjął szeroko zakrojoną akcję informacyjną i walkę o korzystne zapisy prawne, które będą stanowić podstawą do tworzenia planów ogólnych gmin. Struktury PZD, w tym OŁ zostały zobligowane do weryfikacji zapisów planistycznych dla wszystkich obszarów, na których zlokalizowane są ROD. Prezes OŁ Izabela Ożegalska poinformowała członków ORŁ, że została zaplanowana narada w pierwszym tygodniu kwietnia  dla zarządów ROD znajdujących się na terenie Łodzi. Celem spotkania będzie wsparcie, szczegółowa informacja dot. koniecznych do podjęcia działań przez Zarządy, Działkowców i wszystkich, którym ogrody są bliskie.

Podjęto temat wyborów samorządowych, zwracając uwagę na ich znaczenie dla społeczności lokalnych a w wielu przypadkach dla trwałości i dalszego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. W przyjętym stanowisku zaapelowano do działkowców, aby poparli tych, którzy rozumieją znaczenie ROD są gotowi bronić praw działkowców i sprawdzili się już w dotychczasowym działaniu stojąc po stronie działkowców
i Związku..

W toku obrad członkowie ORŁ PZD podjęli łącznie 7 uchwał oraz 1 stanowisko wynikające z przyjętego porządku posiedzenia.

uchwała 6.XVI.2024

uchwała.7.XVI.2024

stanowisko

28 mar 2024

UWAGA, DZIAŁKOWCY Z ŁODZI!

W terminie od 18 marca do  26 kwietnia 2024 r. należy składać wnioski do planu ogólnego miasta Łodzi, stosownie do Uchwały Nr LXXVII/2635/24  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  21 lutego 2024  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu ogólnego miasta Łodzi”.

Plan ogólny to nowy dokument planistyczny, uchwalany dla całego obszaru miasta, który docelowo (najpóźniej do końca 2025 r.) zastąpi istniejące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Oznacza to w praktyce, że cały obszar miasta Łodzi na nowo będzie pokryty konkretną strefą planistyczną. Tereny ogrodów działkowych są przewidziane jako profil uzupełniający jedynie w trzech (z 13- tu) podstawowych strefach planistycznych. Zapisy tego planu przesądzą o dalszym istnieniu rodzinnych ogrodów działkowych.

Zatem konieczne jest aktywne zaangażowanie się Zarządów ROD, działkowców, ich rodzin oraz społeczności lokalnej na tym etapie uzgodnień społecznych i składanie wniosków do planu ogólnego.

To nam, społeczności Działkowców, powinno szczególnie zależeć, aby obszar na którym funkcjonuje ROD znalazł się w strefie planistycznej: strefa zieleni i rekreacji – gdzie jako dodatkowy profil strefy przewidziany jest  teren ogrodów działkowych.

Wnioski ma prawo składać każdy.

Wnioski wypełnione na specjalnym formularzu należy dostarczyć najpóźniej do 26 kwietnia 2024 r. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, al. Kościuszki 19. Wszelkie niezbędne informacje i instrukcje znajdują się na stronie tej jednostki : www.mpu.lodz.pl

Szczegóły pod linkiem:

https://mpu.lodz.pl/komunikaty/wydarzenia/artykul/przyjmowanie-wnioskow-do-planu-ogolnego-miasta-lodzi-id75003/2024/03/18/?cHash=206743f5f8086d68b7700457f14fe9ba

Wypełnione wnioski w zakresie dokładnego określenia nieruchomości (nr obrębu i  działek ewidencyjnych), na której znajduje się dany Rodzinny Ogród Działkowy znajdować się będą już od dnia 5 kwietnia br. w Zarządach poszczególnych ROD - do pobrania i wypełnienia przez Działkowców, celem ich dostarczenia w terminie do 26 kwietnia br. do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Działkowcy nie lekceważmy tego problemu!

Musimy wziąć sprawy w swoje ręce!

NIC O NAS BEZ NAS

Oby nie okazało się, że liczba złożonych wniosków Działkowców odnosząca się do konkretnego obszaru Rodzinnego Ogrodu Działkowego nie będzie mniejsza niż złożonych przez przedstawicieli deweloperów, inwestorów zainteresowanych budową magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych.