Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
19 wrz 2022

Narada dyrektorów biur Okręgów PZD w Warszawie

 

15 września 2022 r. w Warszawie odbyła się narada dyrektorów biur okręgów z całego kraju, w której udział wzięły również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt oraz przedstawicielki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dyrektor Departamentu Działań Premiowych Pani Monika Zielińska i Główny Specjalista Departamentu Działań Premiowych Pani Magdalena Ormińska. Spotkanie otworzył i poprowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który wyjaśnił, że głównym celem narady jest ocena realizacji programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, wzajemna wymiana doświadczeń, omówienie współpracy Okręgowych Zarządów PZD z oddziałami terenowymi ARiMR i przedyskutowanie problemów, które pojawiają się na etapie wypełniania i składania wniosków.

Na wstępie Prezes PZD podkreślił, że pełne wykorzystanie puli grantowej jest dla Związku świadectwem siły i możliwości działania, natomiast mimo wypracowanych coraz lepszych warunków dla ROD do zawalczenia o granty, wiele ogrodów nie decyduje się na występowanie z wnioskami. Do tej pory 29 Rodzinnych Ogrodów Działkowych otrzymało granty na łączną sumę 2 847 149,80 zł. Jest to efekt niewystarczający. Moglibyśmy spodziewać się lepszych rezultatów, zważywszy na fakt, że Związek pokonał wszystkie przeszkody formalne, a znajomość procedur wynikających z przepisów agencji, jak i uchwał związkowych jest dziś znacznie lepsza niż wtedy, gdy program ARiMR ruszał. Aby w jak największym zakresie wykorzystać środki przeznaczone dla ROD istotne jest bardziej aktywne włączenie się Okręgowych Zarządów i pracowników w działania mobilizujące ogrody do udziału w konkursie, w tym pomoc w wyborze inwestycji, wypełnianiu wniosków, zgłoszeń do oddziałów regionalnych agencji.

Następnie Prezes otworzył debatę. O podzielenie się doświadczeniami z realizacji programu ARiMR zostali poproszenie dyrektorzy biur z pięciu Okręgów przodujących w kontekście złożonych i zakwalifikowanych do konkursu wniosków: z Okręgu Śląskiego, Świętokrzyskiego, Toruńsko-Włocławskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Wrocławia.

Najczęstsze trudności jakie pojawiają się przy realizacji programu dotyczą wypełnienia dokumentacji, niewystarczającej powiechrzni terenów wspólnych oraz wyboru zadania. Wszyscy zwrócili uwagę na istotną rolę i działania Okręgu, w szczególności odpowiedni kontakt z Zarządami ROD, organizację narad i szkoleń, które pomagają w wyłonieniu ogrodów chętnych do udziału w konkursie, indywidualnych spotkań i konsultacji z ogrodami, pomoc w wyborze inwestycji i prawidłowym wypełnianiu wniosków. Równie ważnym czynnikiem jest dobra współpraca i stały kontakt  z ARiMR, nawiązywanie i utrzymywanie bezpośrednich i telefonicznych kontaktów z regionalnymi oddziałami agencji, wzajemne wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości. Tylko wówczas działania kończą się sukcesem w postaci przyznanego grantu.

W dalszej części  Prezes PZD poprosił o zabranie głosu dyrektorów biur z pozostałych Okręgów: z Zielonej Góry, Bydgoszczy, Lublina, Elbląga,  Podkarpackiego i Podlaskiego. Z ich wypowiedzi wynika, że powodzenie realizacji programu ARiMR uzależnione jest od chęci Zarządów ROD do zapoznania się z Podręcznikiem Wnioskodawcy i regulaminem konkursu. Okręgi organizują spotkania z Zarządami ROD, omawiają procedurę konkursu i formalności. Oferują pomoc OZ PZD w całym procesie przygotowania i składania wniosków.

Pan Tomasz Terlecki Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD omówił realizację umowy w zakresie wystawiania weksli in blanco i deklaracji wekslowej w ramach programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

Następnie Prezes PZD oddał głos pani Monice Zielińskiej z Departamentu Działań Premiowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pogratulowała Prezesowi PZD i podziękowała za dotychczasowe działania, informując jednocześnie o szansie na kolejne środki z funduszy unijnych. W 2023 r. poziom możliwości finansowania inwestycji w ROD ma mieć większą skalę niż w ramach obecnego programu. Prezes PZD podziękował za uwzględnianie wszystkich uwag Związku w Podręczniku Wnioskodawcy oraz szybkie i sprawne załatwienie sprawy dotyczącej wzorów weksli in blanco, co stwarza realne szanse na skorzystanie tegorocznej puli grantów.

W dalszej części spotkania uczestnicy przeszli do zgłaszania przedstawicielkom Agencji problemów występujących przy realizacji programu. Pytania dotyczyły m.in. składania i rozliczania wniosków zbiorczych, trybu ofertowego, procedury rozeznania rynku oraz zbyt długiego czasu na rozpatrywanie wniosków. Pojawiły się również prośby o jednoznaczne interpretacje możliwości finansowania konkretnych zadań ze środków europejskich w ramach konkursu grantowego.

Druga część narady poświęcona była roli i zadaniom struktur PZD w zakresie działalności statutowej PZD.

Pani Mariola Kobylińska kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami przedstawiła problemy występujące przy realizacji inwestycji w ROD, przypomniała obowiązując w Związku procedury, w tym w zakresie zadań przekraczających zadania zwykłego zarządu, zwróciła uwagę na rolę i odpowiedzialność Okręgowego Zarządu przy opiniowaniu wniosków ZROD o dotacje i pożyczki.

Główna księgowa PZD Mirosława Marks omówiła temat realizacji  przez OZ PZD uchwał KZ PZD w sprawie powoływania OFK zwracając uwagę na małe tempo powstawania tych ośrodków w pierwszym półroczu bieżącego roku. Przypomniała o obowiązkach dyrektorów biur OZ PZD w promowaniu Programu DGCS PZD System i zachęcaniu Zarządów ROD do przystępowania do ośrodków. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki poinformował, że przygotowana została pełna analiza funkcjonujących OFK, również w zakresie wynagrodzeń księgowych; dokumenty zostaną poddane pod obrady Krajowego Zarządu PZD i niewykluczone, że w zależności od wypracowanych wniosków, temat zostanie przeniesiony również na posiedzenie Krajowej Rady PZD.

Następnie Zofia Rut-Skórzyńska, kierownik Wydziału Prezydialnego przypomniała o konieczności przeprowadzania kontroli w ROD. Realizacja zadań statutowych jest niezwykle ważna. Wiele trudnych spraw i problemów, również w zakresie inwestycji nie miałoby miejsca, gdyby nie wcześniejsze kontrole w ogrodach.

Bartłomiej Piech Dyrektor Biura Prawnego PZD zwrócił uwagę na kwestię dopłat do ogrzewania. Po poprawkach Senatu do Sejmu wrócił projekt ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Kwestia może dotyczyć ogrodów, które mają ogrzewane domy działkowca. Zgodnie z projektem ustawy jednostki organizacyjne PZD, które złożyły deklaracje o źródłach ciepła będą mogły ubiegać się o te środki. W odpowiednim czasie PZD przygotuje wytyczne.

Na koniec Marcin Juszczel st. inspektor ds. prawnych w Wydziale Prezydialnym przedstawił temat skarg i odwołań, apelując o dokładniejsze i bardziej szczegółowe udzielanie odpowiedzi skarżącym, co znacznie skraca czas załatwienia sprawy, a w przypadku odwołań- na precyzyjną argumentację i uzasadnienie.

Podsumowując naradę Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wskazał na najistotniejsze na ten moment zadania dla Związku, które należy wykonać, by Rodzinne Ogrody Działkowe mogły w pełni skorzystać ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w ramach programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

Monika Pawlińska

16 wrz 2022

ROD im KONOPNICKIEJ w ŁODZI UL. PRYNCYPALNA74

Antoni Gieczewski

"ROD im. Konopnickiej w Łodzi ul. Pryncypalna 74"

ROD przy ul. Pryncypalnej w Łodzi

Jak popada, często w wodzie brodzi

To z braku kanalizacji na sąsiedniej ulicy

Częste podtopienia w okolicy

Ogród powstał przed laty

Upłynęło 75 lat od tej daty

Wcześniej były tu stajnie wojskowych koni

Czas sprawił że już koni nikt w wojsku nie goni

Sprawiła to technika

Że już konik w wojsku nie pomyka

Tam gdzie słychać było ich rżenie

Działkowcy zlokalizowali działkowe mienie

Zbudowano budynek biurowy i świetlicę

W świetlicy postawiono mównicę

Ogród posada duże tereny ogólne

W języku działkowców wspólne

Goście są zdumieni

Ilością bujnej zieleni

Rośnie tu 385 dużych drzew

I nie jeden krzew

Na 119 zagospodarowanych działkach

Działkowcy myślą nie tylko o grilla podpałakach

Krzątają się przy rabatach, grządkach

Przy codziennych i świątecznych porządkach

Ogrodem od 34 lat zarządza Michał Kaczała

I oddanych działaczy liczba nie mała

Hucznie obchodzili 75 lecia jubileusz

Marta, Radek, Roman i Tadeusz

Łódź wrzesień 2022 r.

13 wrz 2022

PORADY PRAWNE W OKRĘGU ŁÓDZKIM

Okręg Łódzki Polskiego Związku Działkowców informuje, że zmianie uległy godziny pracy radcy prawnego. W chwili obecnej radca prawny w Okręgu dyżury telefoniczne prowadzić będzie w poniedziałki w godzinach 9.30-14.00.  

Poniżej tabela przedstawia  dyżury prawne w Okręgu Łódzkim:

DYŻURY PRAWNE W OKRĘGU ŁÓDZKIM

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

9.30-14.00 – dyżur telefoniczny

Środa

9.30-12.30

Czwartek

9.30-14.30

Spotkania z radcą prawnym możliwe są tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

 

 

13 wrz 2022

Rodzinny Ogród Działkowy ,,Kolejarz” w Kutnie ma już 75 lat!

  W sobotę 20 sierpnia Rodzinny Ogród Działkowy ,,Kolejarz” w Kutnie uroczyście świętował Jubileusz 75 –lecie założenia ogrodu, a także tradycyjnie po rocznej przerwie Dzień Działkowca. Uroczystości odbywały się na placu przed Domem Działkowca. Część oficjalną rozpoczął Prezes Zarządu Dariusz Pasiński który przywitał przybyłych gości oraz Działkowców. Po otworzeniu hymnu PZD Prezes ROD przedstawił historię ogrodu. W uroczystościach uczestniczyli : Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego Izabela Ożegalska, Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński, Starosta Powiatu Kutnowskiego Daniel Kowalik, Przewodniczący Powiatu Kutnowskiego Marek Ciąpała, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Drzewiecka, Członek Okręgowego Zarządu Łódzkiego Maria Mańkowska, Skarbnik Okręgowego Zarządu Łódzkiego Jacek Łuczyński. W dalszej części Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego Pani Izabela Ożegalska złożyła gratulacje i wręczyła Puchar i Dyplom oraz Puchar od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego. Prezydent Miasta Kutna Pan Zbigniew Burzyński przekazał dyplom z życzeniami dla działkowców oraz prezent, Starosta Kutnowski Pan Daniel Kowalik wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Markiem Ciapała złożyli Gratulacje wspaniałego jubileuszu i wręczyli pamiątkowy grawer. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Jadwiga drzewicka wręczyła puchar. Członkowie Okręgowego Zarządu Łódzkiego wręczyli kosz upominkowy. Następnie Prezes OZŁ odznaczyła Odznaczeniami zasłużonych działkowców wśród odznaczonych za Zasługi dla ROD został odznaczony Prezydent Miasta Kutna Pan Zbigniew Burzyński., wyróżnieni działkowcy otrzymali dyplomy oraz listy gratulacyjne z okazji jubileuszu. Po oficjalnej części prezes ROD zaprosił działkowców na wspólne biesiadowanie.

   

     
           
22 sie 2022

Czytajcie działkowca!

Nie przegapcie najnowszego, wrześniowego numeru „działkowca”, który dostępny jest już w sprzedaży! To największe pismo ogrodnicze na rynku wypełnione jest mnóstwem atrakcyjnych tematów – aktualnych i przystających do specyfiki ogrodów działkowych oraz polskich warunków klimatycznych! W sam raz na rozpoczynający się jesienny szczyt prac na działkach!

 

Aby cieszyć się wiosną w ogródku przepięknymi kwiatami cebulowymi o intensywnych barwach, trzeba działać już teraz, ponieważ późne lato i jesień to właśnie czas ich sadzenia! Przedstawiamy najcenniejsze gatunki i odmiany wiosennych roślin cebulowych. Doradzamy jakie mają wymagania i jak z powodzeniem je uprawiać!

 

● W rubryce „Porady prawne dla działkowców” podajemy wyjaśnienia najważniejszych i aktualnych kwestii prawnych związanych z użytkowaniem działki i członkostwem w PZD. W tym numerze opisane są takie tematy jak: „Osobę bliską działkowca można zweryfikować”, „Prawidłowe określenie stron umowy przeniesienia prawa do działki”.

 

● Postępujące zmiany klimatyczne związane z okresowymi suszami i niedoborami wody, skłaniają do poszukiwania sposobów jej taniego pozyskiwania. Zachęcamy do zbierania i gromadzenia deszczówki – wody darmowej i znakomitej do podlewania roślin. Doradzamy krok po kroku, co należy zrobić i w jaki sprzęt się zaopatrzyć, aby sprawnie zbierać wodę deszczową, przechowywać ją i racjonalnie wykorzystywać ją do nawadniania naszych upraw!

 

 

 

● Chcecie być na bieżąco? Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie aktualne informacje na temat wydarzeń w Związku i w ogrodach! W tym numerze: „Ogrody działkowe walczą o granty”, „RODzinnie i Zielono w ROD »Syrena«”, „Działki inspirują!”, „Nowa broszura »Działka bliżej natury«”, „Pomoc finansowa PZD dla ROD”.

 

● Gdy na działce dominuje trawa, a jednak chcielibyśmy uprawiać kilka gatunków warzyw, nic prostszego niż przekształcić fragment trawnika na grządkę  warzywną! Takie rozwiązanie dostarczy nam cennych plonów, a także znacznie zwiększy różnorodność biologiczną w ogródku, z pożytkiem dla środowiska a także nas samych. Doradzamy m.in. jak dobrze wybrać miejsce pod taki warzywnik, oraz jak go założyć, stosując np. grządki podwyższone lub uprawę tradycyjną.

 

Poza tym w numerze m.in.:

● Rady na czasie – czym i jak nawozić jesienią?

Badamy glebę w ogródku.

● Sadzimy truskawki.

● Budujemy nowoczesny taras.

● Stosujemy na działce agrotkaniny i agrowłókniny.

● Przedstawiamy relacje z działek i ogrodów.

● Polecamy pyszne i zdrowe dania z warzyw wspomagających trawienie!

 

A oprócz tego porady ogrodnicze, gotowe projekty nasadzeń, artykuły o uprawie, pielęgnacji, ochronie roślin i ekologii oraz wiele innych interesujących tematów!

 

 

Pamiętaj! „działkowiec” to nie tylko cenna wiedza i klucz do sukcesu w uprawie działki, to również recepta na zdrowy styl życia!

Zapraszamy do lektury!

22 sie 2022

Zarząd ROD "Azalia" w Łodzi informuje, że na terenie przylegającym do Świetlicy w ROD Azalia w Łodzi powstał ogród w ramach miejskiego projektu społecznych ogrodów. Urząd Miasta dostarczył rośliny, korę, ziemię oraz sprzęt ogrodniczy o wartości 2 tyś. złotych. Zostały posadzone m.in. krzewuszki, rododendrony, borówki amerkańskie, pigwowce, winorośle oraz kolumnowe drzewka owocowe. Całość nazwana "Przyjazną Azalią" będzie służyć wyglądem działkowcom m.in. przy okazji obchodów Dnia Działkowca oraz ogród będą odwiedzać przedszkolaki z pobliskiego przedszkola. Pomysłodawcą oraz wykonawcą projektu był Kamil Sówka, działkowiec, współpracujący z Zarządem.
Pozdrawiamy,
Zarząd ROD Azalia w Łodzi
             
09 sie 2022

Wiersz ” Nieobecność na działce”

Antoni Gieczewski

                                                NIEOBECNOŚĆ NA DZIAŁCE

 

Po trzy tygodniowej nieobecności

Moja osoba na działce gości

Efekt wizualnej i słuchowej konstatacji

Prawie wszystkie rośliny w stanie hibernacji

 

Trawa wyrośnięta, sucha

Wody! Wody! Szepce mi do ucha

 

Gdzie byłeś?

Dlaczego mnie tak wysuszyłeś?

 

Byłem w szpitalu

Mówię pełen żalu

 

Flora braku wody mi nie wybaczy

Patrzy na mnie w rozpaczy

 

Wołają wody! Wołają wody!

Nie dla ochłody

 

A dla przeżycia

Do bycia do spożycia!

 

Na krzaku drobne maliny

Wiadomo z jakiej przyczyny

 

Omdlała rzepa

Gdzie się podziała jej krzepa

 

Na widok selera

Serce z żalu zamiera

 

Papryka

W oczach znika

 

Opadłe owoce agrestu

Martwe! Nie wykonują żadnego gestu

 

Podobnie jagody czarnej porzeczki

Zawsze skore do sprzeczki

 

Fasola szparagowa

Od dawna do zbioru gotowa

 

Prawie zbrązowiała

Do spożycia nie będzie się nadawała

 

Borówka amerykańska

Stała się bezpańska

 

Rododendron wygląda jak otruty

W jego oczach widzę wyrzuty

 

Nawet chwasty

Proszą o kroplę  wodnej omasty

 

Tylko jeżyna

Dobrze się trzyma

 

No i winogrona
Zawiązały liczne grona

 

A drzewa owocowe

Od dawna owocem obdarzyć gotowe

 

Pod jabłonią spady

Spożyć je nie da rady

 

A iglaki

Jak chojraki

 

Mówią nieszczerze: „Jakoś tego lata słońce

Mało gorące, palące”

 

                                    Czy natychmiastowe podlewanie

                                    Spełni roślin oczekiwanie?

 

Łódź lipiec 2022 r

02 sie 2022

Dotacje z budżetu miasta Łodzi szansą na finansowe wsparcie dla łódzkich ROD.

Okręg Łódzki PZD informuje, że  4 lipca 2022 r. Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkursu ofert dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe
o udzielenie w 2022 r. dotacji celowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych.

Ideą konkursu jest przyznanie w 2022 r. dotacji z budżetu Miasta Łodzi w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi 43 358,00 zł.

Termin realizacji tych  zadań został wyznaczony  do 15  grudnia 2022 r.

W związku z tym, że wnioski o dotacje składane są za pośrednictwem Okręgu Łódzkiego PZD w terminie do 19 sierpnia 2022 r.; Zarządy ROD, które w 2022 r. planują realizować inwestycje lub modernizacje w ROD i chcą wziąć udział w ogłoszonym otwartym konkursie
o udzielenie dotacji na ten cel proszone są o rzetelne przygotowanie niezbędnej dokumentacji i złożenie jej w Okręgu Łódzkim w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym Rodzinne Ogrody Działkowe wniosek musi zawierać min. poniższe informacje i dokumenty:

  • rodzaj i zakres zadania, którego dotyczy dotacja;
  • kosztorys prac określonych we wniosku;
  • wymagane prawem pozwolenia, zgłoszenia, decyzje lub zgody w zależności od zakresu zadania, konieczne do jego realizacji;
  • termin realizacji zadania;

Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie wszystkich wydatków ROD poniesionych na realizację zadania od momentu podpisania umowy pomiędzy Miastem Łódź a Okręgiem Łódzkim PZD. Do zestawienia wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:

  • umów z wykonawcami robót;
  • rachunków lub faktur;
  • protokołu odbioru wykonanych prac lub zakupionych przedmiotów.

Należy również pamiętać, że sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli
w zakresie:

  • stanu realizacji zadania;
  • efektywności i rzetelności wykonania zadania;
  • zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości udzielona dotacja celowa podlega zwrotowi.

E.JJ

 

28 lip 2022

“Latem o świcie na działce” wiersz Antoniego Gieczewskiego

Antoni Gieczewski

"LATEM O ŚWICIE NA DZIAŁCE"

Nie śpiąc na działce o świcie

Cud narodzin dnia zobaczycie

Świt na działce o brzasku

Zapowiedz słonecznego blasku

Świt na działce to na niebie gama kolorów

To nie jeden z jego walorów

Świt na działce jak fragment uwertury

Zanim włączą się ptasie chóry

Za horyzontem jeszcze słońce

A już widać jego refleksy gorące

Barwa nieba cielista

Z każdą minutą bardziej ognista

A kiedy słońce się pokarze

Masz spektakl narodzin dnia w darze

Żeby móc oglądać te nieba dary

Trzeba założyć przeciwsłoneczne okulary

Tysiące luksów oświetla ziemię

I już żadna roślina nie drzemie

Proces fotosyntezy rusza

Choć dookoła panuje poranna głusza

Budzą się ze snu ptaki

Dając o swoim istnieniu znaki

Rozbrzmiewa radosne ptaków trele

A odmian ptasich trele wiele

Miła dla ucha ta ptasia rozmowa

Choć nie zrozumiała dla nas ich mowa

Mimo że powieki do snu się kleją

Nie zaśniesz jak takie cuda się dzieją

Za przerwany sen czeka Cie nagroda

Pod warunkiem że panuje bezchmurna pogoda!

Łódź, lipiec 2022 r.