STANOWISKO RADY ŁÓDZKIEJ PZD

z dnia 18.12.2023 r.

NA 10 ROCZNICĘ CHWALENIA USTAWY O ROD !

 

W dniu 13 grudnia br., mija 10 lat od uchwalenia ustawy o ROD. Uchwalenie ustawy to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii PZD. Przyjęcie ustawy przez Sejm RP wieńczyło wielomiesięczną batalię działkowców o jej uchwalenia.

To wielki sukces działkowców!

Wielkość tego sukcesu wynika z faktu że ustawa została opracowana przez samych działkowców.

Pod projektem ustawy złożono  ponad 924 tysięcy podpisów.

Konieczność opracowania ustawy brał się z faktu, że Trybunał Konstytucyjne na wniosek nieżyczliwych ogrodnictwu działkowemu środowisk orzekł że dotychczasowa ustawa jest prawie w całości niezgodna z Konstytucją. Władze Związku na czele z Prezesem Krajowego Zarządu nie załamały rąk, przystąpiły do opracowania projektu nowej ustawy. Przyjęto strategię działań poparcia dla projektu ustawy. Rozpoczęło się poszukiwanie osób znaczących, mających zdolności realnego wpływu na proces uchwalania tego aktu prawnego. Rozpoczęła się kampania pikiet pod biurami poselskimi. Zainicjowano zbieranie podpisów pod projektem ustawy. Akcja pozyskiwania podpisów przeszła najśmielsze oczekiwania. Nikt w dotychczasowej historii zbierania podpisów pod projektami ustaw nie zgromadził ich tyle. Okręg Łódzki PZD należał do najlepszych w ilości zebranych podpisów.

Kulminacyjnym punktem kampanii na rzecz uchwalenia ustawy była kilkunastotysięczna manifestacja działkowców pod Sejmem i Urzędem Rady Ministrów. W trakcie tej manifestacji przemawiało wielu mówców. Wśród nich najważniejsze było płomienne wystąpienie Prezesa Związku. Żarliwość, determinację uczestników manifestacji podkreślała muzyka i słowa wiersza poety Jonasza Kofty a szczególnie refren:

"Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście,

W żar epoki użyczą Wam chłodu tylko drzewa, tylko liście."

Dzięki ustawie ocalono prawie pięć tysięcy ogrodów działkowych, ale przede wszystkim zachowano silną, prężną ogólnopolską organizację, zdolną skutecznie reprezentować i bronić interesów działkowców.

Ustawa w całości dostosowała przepisy do Konstytucji. Ustawa zapewnia wolność zrzeszania, pluralizm organizacji działkowych. Ustanowiła pojęcie prawne "dzierżawę działkową". Odnoszące się tylko do działek w ogrodach działkowych. Dzierżawa działkowa umacnia prawo do działki użytkownika.

Ustawa zachowała wszystkie prawa działkowców. Szczególnie prawa do gruntu, nasadzeń i naniesień. Ustawą zagwarantowano zwolnienia z podatków min., podatku rolnego, od nieruchomości. Ustawa reguluje prawa Związku w przypadku likwidacji ogrodu, lub jego części, oraz wypłatę odszkodowań dla działkowców. Dzięki tej ustawie prawie milion rodzin czerpie pożytki z posiadania działki.

Sukces uchwalenia tej ustawy był możliwy dzięki jedności środowiska związkowców, którzy z wielkim zaangażowaniem walczyli o swoje prawa. Sukces w walce o ustawę to nie tylko gwarancja praw działkowców ale uratowanie ruchu ogrodnictwa, który istnieje od 126 lat.

Świętując 10 lecie uchwalenia ustawy należy zauważyć że podobne zagrożenie dla ruchu ogrodnictwa działkowego występuje współcześnie za sprawa ustawy o planowaniu przestrzennym. Te zagrożenia są identyfikowane i sygnalizowane na bieżąco przez władze Związku. Żywimy przekonanie że podobnie jak 10 lat temu Związek sprostał zagrożeniom po decyzji Trybunału Konstytucyjnego tak i teraz działkowcy oddalą niebezpieczeństwa wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym.

Uczestnicy posiedzenia Rady Łódzkiej PZD wyrażają uznanie dla wszystkich którzy aktywnie uczestniczyli w walce o nową ustawę o ROD:

  • dla składających i zbierających podpisy,
  • dla posłów, senatorów głosujących za ustawą.

A szczególnie dla kierownictwa Związku za trafną strategię i skuteczne dowodzenie kampanią.

Uczestnicy posiedzenia stoją na stanowisku, że przepisy ustawy sprawdziły się w toku ich stosowania i że należy stać na straży ich niewzruszalności!

 

Drodzy działkowcy przyjmijcie serdeczne gratulacje z okazji 10-lecia uchwalania ustawy i życzenia zamykające się w pozdrowieniu:

"Darz Ogród"!

Wiersz Antoniego Gieczewskiego pt. "DZIESIĘĆ LAT TEMU"

PODZIĘKOWANIE ORŁ PZD z okazji jubileuszu uchwalenia ustawy o ROD

STANOWISKO ORŁ PZD z okazji 10-tej rocznicy uchwalenia ustawy o ROD