Porady ogrodnicze

 

Owady -Antoni Gieczewski

Na jabłoni

Kwiat łzy roni

Nic go nie zapyla

Mija właściwa chwila

Owocu ze mnie nie będzie

Jak jakiś owad na mnie nie siędzie

Owad do owada

Zapylić jakiś kwiat wypada!

Fruńmy na ogród zatem

Zająć się nie jednym kwiatem

Z tego taka rada

Chronić owady zapylające wypada!

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

STANOWISKO w sprawie Statutu Polskiego Związku Działkowców

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie Statutu Polskiego Związku Działkowców

Krajowy Zjazd Delegatów PZD jako najwyższy organ Związku jest wyłącznie umocowany do zmiany Statutu, będącego najważniejszym dokumentem regulującym funkcjonowanie naszej organizacji.  Zawiera bowiem fundamentalne postanowienia dotyczące zasad działania całego Związku oraz jego poszczególnych jednostek, kompetencje organów PZD, a także prawa i obowiązki członków Związku. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że obowiązujący Statut jest pozytywnie oceniany jako dokument należycie regulujący powyższe kwestie, a także odpowiadający wymogom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Jednocześnie Krajowy Zjazd Delegatów podkreśla, że kilkuletni okres obowiązywania Statutu dostarczył wielu spostrzeżeń co do kwestii, które należałoby udoskonalić w tym dokumencie. Coraz to nowsze problemy stojące przed ogrodami i całym Związkiem często wymagają dostosowania zapisów statutowych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, w którym przychodzi funkcjonować naszej organizacji. Na te problemy zwracają uwagę struktury Związku, a zwłaszcza zarządy ROD. Ponadto podczas wielu okręgowych zjazdów delegatów wskazywano na szereg spraw wymagających odpowiednich zmian statutowych. Temat ten jest zatem niezwykle ważny i wymaga odpowiedniej reakcji ze strony właściwych władz Związku, a w szczególności najwyższego organu PZD.

Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że zmiana Statutu jest jedną z najważniejszych kwestii w działalności całego Związku. Dlatego też konieczne jest kompleksowe i całościowe podejście do tego tematu. Istnieje potrzeba dostosowania treści Statutu do wyzwań stojących przed poszczególnymi organami Związku. Wymaga to jednak przeprowadzenie rzetelnego rozpoznania jak największej ilości problemów oraz dokonanie oceny, czy właściwą odpowiedzią będą zmiany statutowe. W tym celu konieczna jest szeroka dyskusja wewnątrzzwiązkowa z udziałem jak najszerszego grona członków Związku.

Krajowy Zjazd Delegatów z zadowoleniem przyjmuje, że taka dyskusja już się toczy w naszym Związku. Krajowa Rada bowiem nie zwlekała z rozpoczęciem prac nad Statutem, podejmując w tym zakresie prace zmierzające do określenia zakresu zmian. W tym celu rozpoczęto konsultacje wewnątrzzwiązkowe. Jednocześnie Krajowa Rada powołała specjalną Komisję ds. Nowelizacji Statutu, która została zobowiązana do oceny wniosków dotyczących statutu wniesionych w ramach konsultacji i na ich podstawie wypracowanie odpowiednich propozycji. Konsultacje te dowiodły, że zainteresowanie sprawą Statutu PZD jest duże wśród struktur i członków PZD. Świadczy o tym wiele wniosków i propozycji, które nie mogły być rozpatrzone ze względu na niewystarczającą ilość czasu. Z tego względu należy tę niezwykle ważną dyskusję kontynuować, aby wypracować kompleksowe i skuteczne rozwiązania statutowe.

Krajowy Zjazd Delegatów przypomina również, że proponowane zmiany muszą nie tylko odpowiadać wymogom ustawy o ROD i Prawa o stowarzyszeniach, ale również muszą być w pełni zgodne z całym obowiązującym prawem w Polsce. Podlega to weryfikacji sądowej w ramach procedury o rejestracji zmiany Statutu, stanowiącej warunek wejścia tych zmian w życie. Oznacza to, że związkowa debata na kształtem przyszłego Statutu nie może ograniczać się jedynie do aspektów ścisłe funkcjonalnych, ale musi również uwzględniać kwestie pewnych obostrzeń prawnych wyznaczających możliwy zakres zmian statutowych.    

Powyższe okoliczności sprawiają, że z obiektywnych względów zmiana Statutu PZD nie może być rozstrzygnięta podczas XIV Krajowego Zjazdu Delegatów. Waga tej sprawy wymaga bowiem wyczerpania dyskusji związkowej oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań, spełniających oczekiwania działkowców i struktur PZD, a także – odpowiadających wymogom prawa powszechnie obowiązującego. Tak przygotowane zmiany statutowe powinny być głównym tematem kolejnego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, zwołanego w trakcie rozpoczynającej się kadencji.

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zjazd Delegatów PZD wyraża przekonanie, że prace nad Statutem będą prowadzone w sposób sprawny, aby jak najszybciej wypracowano projekt zmian, który będzie adekwatną odpowiedzią na wiele wyzwań i problemów stojących przed ogrodami i całym Związkiem. Pozwoli to na stworzenie mechanizmów zapewniających jeszcze lepsze działania organów Związku, szczebla ogrodowego, okręgowego i krajowego, a przede wszystkim zapewnią dobre warunki dla indywidualnych działkowców i ich rodzin. 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców