Porady ogrodnicze

 

Owady -Antoni Gieczewski

Na jabłoni

Kwiat łzy roni

Nic go nie zapyla

Mija właściwa chwila

Owocu ze mnie nie będzie

Jak jakiś owad na mnie nie siędzie

Owad do owada

Zapylić jakiś kwiat wypada!

Fruńmy na ogród zatem

Zająć się nie jednym kwiatem

Z tego taka rada

Chronić owady zapylające wypada!

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

STANOWISKO  XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie nowoczesnego zarządzania ogrodami działkowymi z pożytkiem dla działkowców i społeczeństwa

Zapewnienie sprawnego zarządzania sprawami rodzinnych ogrodów działkowych należy do najważniejszych zadań PZD. Fundamentem, na którym opiera się funkcjonowanie naszej organizacji, jest społeczna praca świadczona przez rzesze działaczy. Poczynając od szczebla ogrodowego, przez okręgowy, a na krajowym kończąc, dziesiątki tysięcy członków PZD poświęca swój czas i talenty, dzięki czemu kolejne pokolenia mogą czerpać z dobrodziejstw, jakie ROD przynoszą działkowym rodzinom i ogółowi społeczeństwa. Lata doświadczeń dowiodły, że system ten dobrze służy realizacji misji naszej organizacji. Jednak zmiany następujące w ROD i ich otoczeniu powodują, że Związek stoi przed coraz to nowymi wyzwaniami. Konieczność sprostania im przekłada się na potrzebę modyfikowania i unowocześniania zarządzania ogrodami.

Wśród osób, które na co dzień żyją sprawami ogrodów, świadomość nowych wyzwań jest powszechna. Dobitnym tego wyrazem były liczne głosy podczas Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD, w których zwracano uwagę na potrzebę unowocześnienia zarządzania ROD. Odnosiły się one do każdego szczebla organizacyjnego PZD. Wskazywano nie tylko na problemy, ale także kierunki i konkretne rozwiązania, jakie należy rozważyć, aby zapewnić lepsze prowadzenie ROD. Podnoszono m.in. kwestie struktury organizacyjnej, kadr - zwłaszcza w kontekście zapewnienia profesjonalnej obsługi ROD na poziomie okręgowym i krajowym, wreszcie unowocześnienia sposobu prowadzenia spraw PZD, w tym szerszego sięgnięcia do narzędzi informatycznych.

Zdaniem Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, postulaty te są w pełni zrozumiałe i uzasadnione. Co więcej, projekty zainicjowane podczas minionej  kadencji w PZD uzasadniają stwierdzenie, że cześć działań została już zapoczątkowana. Z natury rzeczy procesy te mają jednak określoną dynamikę, a wdrażanie nowych rozwiązań następuje ewolucyjnie. Co więcej, nowości nie zawsze od razu spotykają się z akceptacją i zrozumieniem, a wprowadzane rozwiązania wymagają ulepszeń i korekt.

Tym niemniej potrzeba zmian służących podniesieniu poziomu zarządzania i jakości usług świadczonych na rzecz ROD, przez PZD, jest oczywista dla każdego, kto kieruje się dobrem działkowców. W szczególności można tu wskazać na takie obszary jak: strukturę PZD, tj. dążenie do scalania najmniejszych jednostek, które niestety nie zawsze posiadają potencjał organizacyjno–ekonomiczny adekwatny do występujących potrzeb. Za uzasadnioną należy też uznać dalszą profesjonalizację pewnych dziedzin funkcjonowania PZD, tj. oddzielanie zadań realizowanych w ramach funkcji pochodzących z wyboru, od pracy świadczonej zawodowo. Temu samemu celowi służy coraz powszechniejsze przejmowanie przez jednostki pomocnicze okręgów, czyli ośrodki finansowo-księgowe, obsługi ROD w zakresie gospodarki finansowej.

Jako szczególnie istotne, dla osiągnięcia poprawy standardów w  zarządzaniu ogrodami, należy wskazać na rozwinięcie systemu szkoleń. Ich adresatami winni być zarówno działkowcy, jak również, a może przede wszystkim, osoby pełniące funkcje w pionach zarządzającym i rewizyjnym ROD. Podniesienie, na wszystkich szczeblach organizacji, poziomu wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i finansów, winno stać się priorytetem nadchodzącej kadencji. Stąd potrzeba powołania w okręgach ośrodków szkoleniowych. W jednostkach tych - w oparciu o materiały opracowane na poziomie krajowym, ale we współpracy z jednostkami terenowymi - należy wdrożyć program systematycznych szkoleń dla członków organów PZD. Istotnym elementem tego procesu winny być media związkowe. W szczególności dotyczy to pełniejszego wykorzystania narzędzi informatycznych. Utrzymując media tradycyjne, jak Biuletyn, Aktualności Związkowe i Zieloną Rzeczpospolitą, należy rozwijać media elektroniczne. Przebudowa stron internetowych jednostek PZD, również poprzez wprowadzenie ich pewnej synchronizacji, rozwinięcie systemu newsletter, objęcie programem DGCS PZD System (po jego modyfikacji) wszystkich jednostek PZD, niewątpliwie może przysłużyć się usprawnieniu zarządzania ROD. Wszystkie te mechanizmy, w połączniu z ideami ujętymi w programach rozwojowych i modernizacyjnych przyjętych w minionej kadencji przez PZD, mogą dać istotny impuls dla poprawy funkcjonowania ROD.

Dlatego też Krajowy Zjazd Delegatów PZD stwierdza, iż kwestia poprawy zarządzania na wszystkich szczeblach Związku, winna być uznana za podstawowe zadanie stojące przed organizacją w nadchodzącej kadencji. W szczególności dotyczy to działań skierowanych na podniesienie jakości wsparcia udzielanego przez jednostki krajową i terenowe organom ogrodowym. Dostarczenie działaczom w ROD narzędzi, które ułatwią im codzienne zarządzanie sprawami ogrodów, pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać potencjał dziesiątek tysięcy społecznych aktywistów, których praca służy rozwojowi ROD, zaspokajaniu potrzeb działkowców i społeczności lokalnych, w których funkcjonują ogrody działkowe.

 XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców