Porady ogrodnicze

 

Owady -Antoni Gieczewski

Na jabłoni

Kwiat łzy roni

Nic go nie zapyla

Mija właściwa chwila

Owocu ze mnie nie będzie

Jak jakiś owad na mnie nie siędzie

Owad do owada

Zapylić jakiś kwiat wypada!

Fruńmy na ogród zatem

Zająć się nie jednym kwiatem

Z tego taka rada

Chronić owady zapylające wypada!

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

STANOWISKO w sprawie znaczenia organów Związku w służbie działkowców

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia organów Związku w służbie działkowców

Rodzinne ogrody działkowe są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Związku Działkowców, zrzeszającego ponad milion członków i tworzących społeczność działkowców. Poprzez kontynuowanie tradycji ogrodnictwa, działkowcy i ROD przywracają społeczeństwu idę ogrodnictwa oraz realizują zadania  określone w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz Statucie PZD. Prawidłowe funkcjonowanie ogrodów działkowych oraz służba działkowcom zależy przede wszystkim od prawidłowego i godnego wypełniania przez organy Polskiego Związku Działkowców funkcji, których zasady i tryb działania określa przede wszystkim Statut PZD, Regulamin ROD oraz uchwały organów nadrzędnych PZD.

Wszystkie organy PZD poza walnym zebraniem pochodzą z wyborów, a członkowie zwyczajni PZD mają statutowo zagwarantowane czynne i bierne prawo wyborcze, co oznacza że mają prawo wybierać i być wybieranymi do organów Związku. Struktura organów Związku odzwierciedla obowiązujące w PZD zasady demokracji oraz gwarantuje działkowcom stowarzyszonym w PZD bezpośredni wpływ na ich skład osobowy, począwszy od organów w rodzinnych ogrodach działkowych a skończywszy na jednostce krajowej. Struktura organów Związku, gwarantuje realizację celów i zadań jakie spoczywają na Polskim Związku Działkowców oraz zapewnia członkom PZD bezpośrednie uczestniczenie w zarządzaniu Związkiem.

Jednostki terenowe pełnią ważną funkcję, realizując cele i zadania Związku na szczeblu lokalnym. Jednostki terenowe organów Związku kształtują wizerunek PZD w małych i dużych miastach, gminach i powiatach, są łącznikiem Krajowej Rady PZD ze społeczeństwem w całym kraju. Krajowa Rada PZD zgodnie ze Statutem PZD reprezentuje interesy i działa na rzecz wszystkich członków PZD oraz ROD m.in. przed organem nadzoru nad stowarzyszeniem oraz przed centralnymi organami władzy państwowej.

Najważniejsze dla przyszłości PZD są sprawne organy w ROD, to w ogrodach dzieją się sprawy najważniejsze dla Związku, bowiem to w ogrodach funkcjonują działkowcy, którzy stanowią o istnieniu PZD i są jego fundamentem.

Najwyższym organem samorządu w ROD jest walne zebranie członków PZD w ROD, na którym działkowcy, działając osobiście podejmują najważniejsze dla funkcjonowania ROD decyzje, w tym dotyczące wyborów organów w ROD. Walne zebranie wybiera zarząd i komisję rewizyjną ROD, które działają w imieniu i na rzecz działkowców. Raz na cztery lata wybierają również spośród siebie delegatów na okręgowe zjazdy delegatów PZD, na których wybierane są okręgowe organy Związku.

Działkowcy poprzez osobiste uczestnictwo w walnym zebraniu bezpośrednio wyznaczają zadania dla organów ogrodowych, a następnie rozliczają je z ich realizacji i kwitują poprzez udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium z wykonywanych obowiązków na koniec kadencji. Prawidłowo działające organy ROD są gwarancją ochrony interesów działkowców i całego Związku. 

Zarząd ROD jest organem realizującym zadania PZD w ogrodzie. Jest organem kolegialnym, którego członkowie pełnią określone funkcje i wykonują przydzielone zadania. Zarząd ROD odpowiada za funkcjonowanie i stan zagospodarowania ROD i działek. Zarząd ROD w imieniu PZD zarządza infrastrukturą ogrodu i całym majątkiem PZD znajdującym się na terenie ROD. Reprezentuje ogród i działkowców wobec podmiotów zewnętrznych oraz władz lokalnych. Poprzez utrzymywanie kontaktów z lokalnymi władzami oraz lokalną społecznością kształtuje postrzeganie działkowców i Związku w kraju. Zarząd ROD odpowiada za przestrzeganie zasad i praw obowiązujących w PZD, a także stoi na straży przestrzegania zasad współżycia społecznego i stosunków dobrosąsiedzkich. Dla realizacji swoich zadań i funkcji, niezbędnym jest, aby członkowie Zarządu ROD odznaczali się nie tylko wysoką kulturą osobistą, ale również wiedzą i znajomością przepisów obowiązujących w PZD: ustawy o ROD, Statutu PZD, a także Regulaminu ROD oraz uchwał walnego zebrania.

Komisja rewizyjna ROD jest organem kontrolnym, który w imieniu działkowców przeprowadza kontrolę i ocenę działalności zarządu ROD w zakresie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz prawem wewnętrznym PZD. Komisja rewizyjna ROD czuwa również nad działalności finansową ogrodu i właściwym gospodarowaniem przez zarząd funduszami pochodzącymi z wpłat działkowców.

Organy PZD w okręgu: Okręgowa Rada i Zarząd oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna sprawują nadzór nad organami ROD, działają na rzecz i w interesie członków PZD w obszarze okręgu. Winny być również dla organów  ROD wsparciem i zapewniać im m.in. dostęp do wiedzy, szkoleń oraz być pośrednikiem w przekazywaniu najważniejszych z punktu widzenia działkowców i ROD informacji. Członkowie organów okręgowych pamiętać muszą, że wywodzą się z ogrodów, wykonują swój mandat w imieniu i na rzecz działkowców i ważne jest, aby w swoich codziennych działaniach kierowali się słusznym interesem działkowców i ogrodów. 

Krajowa Rada PZD jest reprezentantem i gwarantem jedności PZD. Krajowa Rada PZD, która jest najwyższym organem PZD między Krajowymi Zjazdami Delegatów, wyznacza kierunki polityki PZD w istotnych dla Związku sprawach, określa kierunki rozwoju Związku i zajmuje w imieniu PZD stanowiska w sprawach ważnych dla ogrodnictwa i działkowców. Krajowa Rada i Krajowy Zarząd PZD podejmują wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu ochronę interesów działkowców i kontynuowanie tradycji ogrodnictwa w Rzeczpospolitej Polskiej. Zaangażowanie w obronę interesów działkowców jest źródłem zaangażowania Krajowej Rady PZD w prace legislacyjne, które często prowadzone są bez udziału i wiedzy społeczności działkowców i realnie zagrażają istnieniu ogrodów.   

Tylko dobrze funkcjonujące organy Związku mogą przyczynić się do rozwoju ogrodów dla wspólnego dobra całej społeczności działkowców i ich rodzin, lokalnych mieszkańców, ale również obronić je przed zewnętrznymi i wewnętrznymi zagrożeniami.

Dlatego też XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD uznaje za konieczne i celowe stałe podnoszenie wiedzy i świadomości prawnej wśród członków organów Związku poprzez m.in. realizację Otwartego Programu Oświatowego PZD i zapewnienie specjalistycznej, fachowej literatury oraz prowadzenia stałego systemu edukacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Niewystarczająca znajomość przepisów, a także ich nieumiejętne stosowanie negatywnie wpływa na funkcjonowanie i efektywne zarządzanie ogrodami, prowadzi do sporów między działkowcami, ale ma też wpływ na wizerunek ogrodów i Związku na zewnątrz. Źle działające organy Związku, realnie obniżają zaufanie społeczne do działkowców i PZD.

Jedynie poszanowanie zaufania działkowców, szacunek i zaangażowanie, respektowanie przepisów związkowych oraz ogólnie przyjętych norm i zasad społecznych przez członków organów Związku dają gwarancję trwałości i rozwoju praw działkowców i funkcjonowania PZD 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD wskazuje, iż na najbliższe lata, kierunkiem działalności organów Związkowych winno być stwarzanie coraz lepszych warunków do pracy, wprowadzanie nowoczesnych i wydajnych metod zarządzania rodzinnymi ogrodami działkowymi, pogłębianie wiedzy, ale też dążenie do poprawy wizerunku ogrodu działkowego w społeczeństwie. Priorytetem powinno być stosowanie Statutu PZD i Regulaminu ROD dla eliminowania zjawisk naruszania przepisów, norm i zasad społecznych.

XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD docenia ogromną pracę członków organów terenowych oraz Krajowej Rady PZD, składa im podziękowania i wyraża głęboki szacunek za trud i zaangażowanie oraz przyczynianie się do funkcjonowania PZD i działania dla dobra działkowców.

 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców