Porady ogrodnicze

 

Owady -Antoni Gieczewski

Na jabłoni

Kwiat łzy roni

Nic go nie zapyla

Mija właściwa chwila

Owocu ze mnie nie będzie

Jak jakiś owad na mnie nie siędzie

Owad do owada

Zapylić jakiś kwiat wypada!

Fruńmy na ogród zatem

Zająć się nie jednym kwiatem

Z tego taka rada

Chronić owady zapylające wypada!

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.(więcej)

Hodowla pszczół a nowy regulamin ROD

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…"

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, której podstawą był obywatelski projekt, opracowany przez PZD przy współpracy z działkowcami, to efekt długiej batalii. Nic zatem dziwnego, że działkowcy po wejściu w życie dokumentu odetchnęli z ulgą. – Atmosfera na działkach się uspokoiła – opowiada Stanisław Trziszka, działkowiec z Nowej Soli. -  Byliśmy zmęczeni tą całą walką o korzystne dla nas prawo. Wierzymy, że nadszedł nareszcie kres batalii o grunty, na których znajdują się nasze ogrody. Pan Stanisław dodaje jednak, że atmosfera radości nie jest niezmącona. – Niepokoi nas, że Związek Miast Polskich kwestionuje niektóre zapisy ustawy. Zupełnie tego nie rozumiemy – podkreślił.

więcej

Ogrody działkowe w zmieniającym się społeczeństwie

Co dalej z ogrodami działkowymi? Jaka powinna być ich przyszłość? Jaką rolę będą one pełnić na przestrzeni najbliższych lat? – to najważniejsze pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium, zorganizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, które odbyło się w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 roku w  Warszawie. Poza naukowcami, studentami do udziału zaproszeni zostali także przedstawiciele PZD z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim na czele.

Więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

więcej

STANOWISKO  w sprawie znaczenia integracji rodzin działkowych dla przyszłości Związku

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia integracji rodzin działkowych dla przyszłości Związku i ogrodów

Polski Związek Działkowców jest największym stowarzyszeniem w Polsce. Kontynuuje ponad 120-letnią tradycję ruchu ogrodnictwa działkowego - dziedziny życia opartej na pracy społecznej i tworzeniu przez działkowców i ich rodziny wspólnoty służącej nie tylko członkom naszej organizacji, ale i ogółowi społeczeństwa. Polski Związek Działkowców zrzesza niemal milion działkowych rodzin, dzięki którym i dla których funkcjonują rodzinne ogrody działkowe w Polsce.

Historia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce to rozwój i budowa ogrodów, ale tez i skuteczna walka w obronie ogrodów, ustawy i Związku. Sukcesy w rozwoju, budowie i obronie ogrodów działkowych zawsze związane są ze wspólnym  działaniem i integracją w ramach jednej organizacji.

Na przestrzeni 38 lat funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców wielokrotnie podejmowano próby podważania funkcjonowania Związku oraz ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Skuteczna obrona ogrodów działkowych i praw działkowców związana jest również z integracją działkowców i ich rodzin wobec wspólnych celów oraz wspólnego działania. Przykładów integracji w działaniu jest wiele. Jednym z ważniejszych jest walka o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych w 2010 roku – 235 000 podpisów popierających projekt tej ustawy, 620 000 podpisów w obronie ustawy o ROD i setki tysięcy działkowców podpisanych pod stanowiskami i listami w obronie ustawy, w związku z zaskarżeniem jej do Trybunału Konstytucyjnego. Drugim fundamentalnym przykładem jest integracja i jedność w naszym Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku.  934 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych utwierdziły w przekonaniu o sile i jedności zintegrowanego środowiska działkowego zjednoczonego w Polskim Związku Działkowców.

W mijającej kadencji podejmowano kolejne próby podważania zapisów ustawy o ROD. Szczególnie rok 2016 stał pod znakiem kolejnych ataków na ustawę o ROD i organy Związku, zmuszając środowisko działkowe do reakcji i obrony przed jawnym kłamstwem, manipulacją i próbą dyskredytowania przepisów ustawy, a także statutu. Atak ten wymierzony był z różnych stron, jednakże skierowany był głównie przeciwko działalności PZD oraz ustawy o ROD, która chroni działkowców i ogrody. Ustawę atakował Rzecznik Praw Obywatelskich oraz kilkoro parlamentarzystów. Skuteczne, solidarne działania zintegrowanej społeczności działkowców dały efekty, a ataki zostały odparte.

Integracja rodzin działkowych to również wspólne spotkania, wspólne inicjatywy i wspólna dbałość o dobro ogrodów. Integracji rodzin działkowych służy uchwalony przez Krajową Radę PZD w dniu 22 marca 2016 roku Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD. Przewiduje on otwarcie ogrodów, ich unowocześnianie oraz przeobrażenie ogrodów w miejsca bezpieczne, ciekawe i chętnie odwiedzanie przez lokalną społeczność. Program zachęca ogrody do podejmowania różnego typu aktywności, przedstawiając propozycje wydarzeń i inicjatyw. Wiele ogrodów przystąpiło do realizacji Programu organizując najróżniejsze wydarzenia, dla różnych grup wiekowych i społecznych, dzięki czemu działkowcy integrują się społecznie, przybliżają ogrody społeczeństwu a ogrody mają możliwość w pełni realizować funkcje prospołeczne.

XIV Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że integracja środowiska działkowców, a co za tym idzie jedność ruchu ogrodnictwa działkowego to najcenniejsze wartości, o które warto dbać i zachować, bo tylko wtedy jesteśmy silni i gotowi do skutecznej obrony przed atakami. Zadaniem Polskiego Związku Działkowców jest prowadzenie i obrona interesów działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych. Z tego zadania Związek się wywiązuje, ale jest to możliwe tylko dzięki pełnej integracji działkowców i ich rodzin wspólnie korzystających z działek w ROD wokół wspólnych celów – jedności celów i działania we wspólnym interesie.

Dlatego uczestnicy XIV Krajowego Zjazdu Działkowców przypominają, jak ważna jest dalsza integracja, jedność, solidarność i wspólnota działań wszystkich działkowców skupionych wokół stowarzyszenia ogrodowego PZD.  Tylko w ten sposób działkowcy mogą skutecznie bronić swoich interesów. Jak pokazuje historia naszego Związku - silna organizacja jest gwarantem skutecznej walki o prawa działkowców i istnienie ogrodów.

XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD zwraca się do wszystkich działkowców i ich rodzin o zachowanie jedności, o pełną integrację naszego środowiska, jest to bowiem gwarancja istnienia ogrodów i Związku, gwarancja zachowania praw działkowców ustanowionych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, a także gwarancja możliwości pełnego korzystania z przysługujących działkowcom praw.

 

 XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców